Наші партнери
 • Партнер 1
 • Партнер 2
 • Партнер 3
 • Партнер 4
 • Партнер 5
2024
квітня
Mo18152229
Tu29162330
We3101724 
Th4111825 
Fr5121926 
Sa6132027 
Su7142128 

Аудиторський висновок за 2010 рік.

 

Аудиторська фiрма "Баррiстер АГЕНС Груп" Audit Firm "Barrister AGENS Group" Код ЄДРПО 31992339 Юридична адрєса.01042, Україна, м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, корпус "А", буд. 4/6, офiс 300, Мiсцезнаходження : 03186, Україна, м. Київ, вул.А.Антонова, буд.8, кв.30, телефон 206-07-82

Свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2935, вид. АПУ 30.05.2002 р. р/рах 26001217801 у КРД "Райффазен Банк Аваль" м. Києва, МФО 380805 Свiд. платника ПДВ 37649249, iнд. податковий номер 319923326552

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Акцiонерам Вiдкритого акцiонерного товариства <Трест <Київмiськбуд-2>

Висновок щодо фiнансових звiтiв Вiдкритого акцiонерного товариства <Трест <Київмiськбуд-2> за перiод з 01 сiчня 2010 року по 31 грудня 2010 року включно

Дата та мiсце надання аудиторського висновку 28 березня 2011 року м. Київ

 

 

Нами, незалежною аудиторською фiрмою, товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма <Баррiстер АГЕНС Груп> (надалi - Аудитор) проведена незалежна аудиторська перевiрка щодо повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативним вимогам щодо формування фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства <Трест <Київмiськбуд-2> ( надалi - ВАТ <Трест <Київмiськбуд -2>), що включають Баланс (форма №1) станом на 31.12.2010 року включно, Звiт про фiнансовi результати (форма №2) за 2010 рiк, Звiт про рух грошових коштiв( форма № 3) за 2010 рiк, Звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2010 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) за 2010 рiк, Додаток до примiток до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 6) за 2010 рiк, на пiдставi Договору № 184/09 вiд 01.12.2009 року. Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе управлiнський персонал пiдприємства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу також охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Аудитори несуть вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки. Аудитор провiв аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, а саме проведення аудиту здiйснено у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту аудиту (МСА) № 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення> у всiх суттєвих аспектах концептуальної основи фiнансової звiтностi, метою якою є задоволення потреб в загальної iнформацiї широкого дiапазону користувачiв. Цi стандарти також зобов'язують аудитора планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об_рунтованої впевненостi в тому, що вищевказанi фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом проведення вибiркової перевiрки на вiдповiднiсть даних первинних документiв даним синтетичного та аналiтичного облiку, тестування доказiв на об_рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, застосованих принципiв бухгалтерського облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та складання i подання фiнансової звiтностi в Українi. Iнформацiя, що мiститься у цьому аудиторському висновку , базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та первинних документах ВАТ <Трест <Київмiськбуд -2>, що були наданi аудиторам керiвниками та працiвниками товариства, яка вважається надiйною i достовiрною. Аудитори вважають, що ми отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази, при проведенi аудиторської перевiрки, якi забезпечують об_рунтовану пiдставу для висловлення думки аудитора. На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть Вiдкритого акцiонерного товариства <Трест <Київмiськбуд -2>, за перiод з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року включно складена на концептуальної основi i у вiдповiдностi iз встановленими вимогами законодавства України та прийнятою облiковою полiтикою пiдприємства , справедливо i достовiрно вiдображає фiнансовий стан пiдприємства станом на 31 грудня 2010 року включно, за винятком зазначеного у наступному параграфi. Ми не мали змоги станом на 31.12.2010 року спостерiгати за iнвентаризацiєю наявних запасiв, тому що умовами договору на проведення аудиту не було передбачено спостереження аудиторiв за проведенням iнвентаризацiї i через характер облiкових запасiв товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур, коли перевiрити наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей та провести будь-якi важливi процедури пiсля дати балансу є неможливим, а також iснує деяка неоднозначнiсть законодавства , яке може призвести до значних наслiдкiв, також iснує дебiторська заборгованiсть, яка пов'язана з виконанням замовлень державного сектору управлiння i фiнансування на виконання будiвельних робiт, станом на 31.12.2010 року включно дану дебiторську заборгованiсть пiдтвердити неможливо тому що виконується процедури державної експертизи i у разi її коригування по результатах експертизи, вона може привести до збiльшення витрат пiдприємства що суттєво вiдобразиться на фiнансовому результатi дiяльностi. На нашу думку, за винятком випливу коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б ми були в змозi пiдтвердити результати iнвентаризацiї, мати пiдставi для iснування де якої дебiторської заборгованостi, фiнансова звiтнiсть справедливо та достовiрно вiдображає, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Вiдкритого акцiонерного товариства <Трест <Київмiськбуд -2> станом на 31 грудня 2010 року включно, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв, власний капiтал, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi , додаток до примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк, складенi у вiдповiдностi до концептуальної основи складання фiнансової звiтностi за Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> вiд 16.07.99 р., № 996-XIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку , iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та оподаткування та Наказiв ВАТ <Трест <Київмiськбуд -2> <Про органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдприємствi> та <Про облiкову полiтику пiдприємства>. ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ РIШЕННЯ ДКЦПФР вiд 19.12.2006 року за № 1528 Перевiрка проводилась з <01> сiчня 2010 року по "28" березня 2011 року з перервами в роботi за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення,26-А ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ПIДПРИЄМСТВО СТАНОМ НА 31.12.2010 РОКУ включно Найменування суб'єкта пiдприємництва Вiдкрите акцiонерне товариство <Трест <Київмiськбуд-2> Код ЄДРПОУ 04012661 Органiзацiйно-правова форма господарювання 231 - Вiдкрите акцiонерне товариство Свiдоцтво та орган державної реєстрацiї Нове Свiдоцтво у зв'язку зi змiною юридичної адреси серiя АО1 № 531327 вiд 08.12. 2008 року (код ЄДР 1 073 107 0008 000656) виданi Солом'янською районною державною адмiнiстрацiєю у м. Києвi Дата реєстрацiї установчих документiв та орган реєстрацiї Статут зареєстровано 15.03.1995 року за № 04012661 Радянською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва Дата реєстрацiї змiн та доповнень до установчих документiв та орган реєстрацiї - Нова редакцiя Статуту зареєстрована 07.10.1996 року за № 04012661 Радянською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 05.09. 1996 року) - збiльшення видiв дiяльностi. - Змiни та доповнення до Статуту №1 зареєстрованих 30.07.1998 року за № 04012661 Радянською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва (протокол загальних зборiв акцiонерiв №3 вiд 26.06. 1998 року) - повноваження Спостережної Ради та правлiння. - Змiни та доповнення до Статуту №2 зареєстрованих 22.03.1999 року за № 04012661 Радянською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 4 вiд 05.03. 1999 року) збiльшення Статутного капiталу та повноваження Спостережної Ради. - Змiни та доповнення до Статуту №3 зареєстрованих 19.05.1999 року за № 04012661 Радянською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 5 вiд 29.04. 1999 року) - повноваження Спостережної Ради. - Змiни та доповнення до Статуту №4 зареєстрованих 22.05.2001 року за № 04012661 Радянською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 7 вiд 20.04. 2001 року) - доповнення у види дiяльностi. - Змiни та доповнення до Статуту №5 зареєстрованих 14.02.2003 року за № 04012661 Солом'янською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 9 вiд 07.02. 2003 року) - змiна району мiсцезнаходження у зв'язку з реорганiзацiєю органiв самоурядування. - Змiни та доповнення до Статуту № 6, зареєстрованих 03.06.2003 року за № б/н Солом'янською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва(протокол загальних зборiв акцiонерiв № 10 вiд 30.05. 2003 року) збiльшення Статутного фонду. - Нова редакцiя Статуту зареєстрованого 24.09.2004 року за № 10731050001000656 Солом'янською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 11 вiд 03.09.2004 року) змiни в вiдповiдностi до законодавства України. - Нова редакцiя Статуту зареєстрованого 07.12.2007 року за № 10731050005000656 Солом'янською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 19 вiд 03.12.2007 року) змiни в вiдповiдностi до законодавства України - Нова редакцiя Статуту зареєстрованого 08.12.2008 року за № 10731050009000656 Солом'янською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 22 вiд 04.11.2008 року) змiни в Статутному капiталi та iншi. - Нова редакцiя Статуту зареєстрованого 23.04.2009 року за № 10731050010000656 Солом'янською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 24 вiд 21.04.2009 року) змiни в Статутному капiталi( деномiнацiя ). - Нова редакцiя Статуту зареєстрованого 19.04.2010 року за № 10731050011000656 Солом'янською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 13.04.2010 року) змiни законодавства. Фактичне мiсцезнаходження: 03151,м. Київ, вул. Народного Ополчення,26-А Телефон (044)249-02-14 Розрахунковий рахунок - поточний 2600710148201 МФО 322538 Назва банку АКБ "ЮНЕКС" у м. Києвi Розрахунковий рахунок 37124001005273 МФО 820019 Назва банку УДК у м. Києвi Розрахунковий рахунок 2600701001314 МФО 325990 Назва банку АТ <ОКСI БАНК> Основнi види дiяльностi КВЕД: 45.21.1- Будiвництво будiвель Кiлькiсть акцiонерiв ТОВ <КОМЕКС-ФIНАНС> - зберiгач, у т.ч: Фiзичнi особи: 2101 осiб, громадяни України Юридичнi особи: 3 юридичних особи ПАТ <Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв> - депозитарiй: 1 юридична особа (конкретизовано у роздiлу цього висновку Iнформацiя про Статутний капiтал) Середня рiчна кiлькiсть працiвникiв облiкового складу 124 Остання дата опублiкування iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства. Назва друкованого органу . За 2010 рiк Бюлетень <Цiннi папери України> №34 (3085) вiд 23.02.2011 року <Фондовий ринок. Київ> №8-4(76) вiд 24.02.2011 року Дата та мiсце проведення останнiх зборiв акцiонерiв 13.04.2010 року за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення,26-А Найменування, мiсцезнаходження, телефон зберiгача. Реквiзити та строк дiї договору з ним ТОВ "КОМЕКС - ФIНАНС", код 24381627,тел./факс (044)289- 10- 70, мiсцезнаходження: 03150, Київ, вул. Червоноармiйська, 65, офiс 410-411. Лiцензiя видана ДКЦПФР серiї АВ № 493120 вiд 30.09.2009 рок, яка є дiйсною до 30,09.2014 року, Директор Дмитренко О.Г. Договiр 15 вiд 06.05.2010 року та додатковi угода № 1 вiд 11.06.2010 року, термiн дiї безстроковий. Найменування, мiсцезнаходження, телефон депозитарiю. Реквiзити та строк дiї договору з ним ВАТ <Нацiональний депозитарiй України>, код 30370711, тел./факс (044)279-10-74, 279-12-49 мiсцезнаходження: 01001, Київ, вул. Б.Гринченка,3. Лiцензiя видана ДКЦПФР серiї АВ № 189650 вiд 19.09.2006 року, яка є дiйсною до 19.09.2016 року. Директор операцiйного вiддiлу Адамовська М.О. Договiр Е-340 вiд 03.06.2010 року, термiн дiї безстроковий. Найменування, мiсцезнаходження ,телефон аудитора, № дозволу, ким i коли виданий. Реквiзити та строк дiї договору з ним ТОВ <АФ <Баррiстер АГЕНС Груп", код 31992339, тел./факс (044)243-22-32, мiсцезнаходження: 03186, Київ, вул. А.Антонова, буд.8, кв.30, Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2935, видане АПУ 30 травня 2002р.,Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ № 000812 видане ДКРРФПУ 15 жовтня 2004 року, Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть провадити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв за № 418 вiд 17.04.2007р., серiя АБ № 000381, виданого ДКЦПФР, яке є дiйсним до 15.03.2012 року, директор Цимбал Г.Д.Договiр № 184/09 вiд 01.12.2009 року, термiн дiї безстроковий. Дата под. до ДКЦПФР рiчного звiту за 2009 рiк № 5253/05-01 вiд 25.05.2010 року Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 33/10/1/10 вiд 30.04.2010 року видане Територiальним Управлянням ДКЦПФР в м. Києвi та Київської областi Код цiнних паперiв(ISIN) UA 4000068803, виписка з реєстру Нацiонального Депозитарiю України вiд 14.06.2010 року Вiдповiдальним за здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> в перiодi, що перевiрявся, були: Виконуючий обов'язки Генерального директора ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> - Кущ Сергiй Вiкторович (код 2529001492) з 07.12.2007 року (постанова наглядової ради №2 вiд 07.12.2007 року) по 01.09.2010 року(постанова наглядової ради №21 вiд 01.09.2010 року). Виконуючий обов'язки Генерального директора ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> - Шульгiн Сергiй Вiкторович (код 2245815712) з 01.09.2010 року (постанова наглядової ради №21 вiд 01.09.2010 року) по 08.02.2011 року(постанова наглядової ради № 3 вiд 08.02.2011 року) . Генеральний директор ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> - Шульгiн Сергiй Вiкторович (код 2245815712) з 08.02.2011 року (постанова наглядової ради №3 вiд 08.01.2011 року) по дату надання аудиторського висновку. Головний бухгалтер ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> - Рибальченко Наталiя Миколаївна (код 2697920706) з 01.09.2009 року (наказ № 451-к вiд 31.08.2009 року). по 28.04.2010 року (наказ № 89-к вiд 28.04.2010 року). Головний бухгалтер ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> - Лисак Надiя Василiвна (код 1959218703) з 29.04.2010 року (наказ № 90-к вiд 28.04.2010 року). по дату надання аудиторського висновку. Основнi вiдомостi про незалежного аудитора та аудиторську фiрму: Перевiрка проводилась незалежним аудитором Цимбал Галиною Дмитрiвною, сертифiкат Серiї А №004349, виданий Аудиторською палатою України 29 вересня 2000 року, реєстрацiйний № 94, термiн дiї до 29.09.2014 року, свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть провадити аудиторськi перевiрки фiнансових установ вiд 15.10.2004р., серiя А № 000812, виданого Державною комiсiєю з регулювання ринку фiнансових послуг в Українi, яке є дiйсним до 29.09.2014 року, аудиторська фiрма має свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть провадити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв за № 418 вiд 17.04.2007р., серiя АБ № 000381, виданого Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, яке є дiйсним до 15.03.2012 року. Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi станом на 31.12.2010 року включно, на пiдставi результатiв аудиторської перевiрки. Аудитором проведена незалежна аудиторська перевiрка згiдно з вимогами законодавства України, а саме - Мiжнародних Стандартiв Аудиту(надалi МСА), Кодексу професiйної етики, Господарського та Цивiльного кодексiв України, Законами України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, <Про Державне регулювання ринка цiнних паперiв в Українi>, <Про аудиторську дiяльнiсть> та iншими нормативними актами, якi регулюють дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва в Українi. Аудиторська перевiрка передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансової звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке _рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок, i також включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального надання фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в України. Аудитор вважає, що в процесi аудиторської перевiрки отримано достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки. Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до вимог МСА № 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення>, прийнятого у якостi Нацiонального, з урахуванням вимог рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за № 1528 вiд 19.12.2006 року <Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку> та Методичних рекомендацiй. На думку аудитора, фiнансовi звiти ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан пiдприємства станом на 31 грудня 2010 року включно, складенi на концептуальної основi у вiдповiдностi iз встановленими вимогами законодавства України та прийнятою облiковою полiтикою пiдприємства . Вiдповiдальнiсть за надану iнформацiю несе керiвництво пiдприємства. Для перевiрки були поданi документи: 1. Статут пiдприємства (iз змiнами та доповненнями). Свiдоцтва про Державну реєстрацiю в райдержадмiнiстрацiї, обов'язкових державних фондах (пенсiйний, соцстрах та iн.) та податковiй iнспекцiї. 2. Оборотно-сальдовi вiдомостi по аналiтичним та синтетичним рахункам бухгалтерського та податкового облiку. Накази "Про органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдприємствi" та "Про облiкову полiтику пiдприємства". 3. Первиннi документи: виписки з розрахункового рахунку, касовi документи, нарахування заробiтної плати, авансовi звiти та iншi. 4. Фiнансовi та податковi звiти за 2010 рiк рiчнi, квартальнi та мiсячнi. 5. Договiрна документацiя. 6. Iншi документи, якi пов'язанi з фiнансово-господарською дiяльнiстю ВАТ "<Трест <Київмiськбуд-2>. Аудит оцiнки стану впровадження корпоративного управлiння: Дослiдженнями аудитора визначено, що корпоративне управлiння ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> здiйснюється згiдно вимог дiючого законодавства України та Статуту пiдприємства. Вищим органом управлiння є загальнi збори акцiонерiв, рiшення затверджуються та виконуються виконавчим органом на пiдставi протоколiв загальних зборiв акцiонерiв, що передбачено у Статутних документах. Згiдно Статуту за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв та узгодженням де - яких фiнансово - правових зобов'язань товариства здiйснює наглядова рада, усi виконання та узгодження письмово пiдтвердженi та зафiксованi у документообiгу, пов'язаного з фiнансово - господарською дiяльнiстю товариства. На думку аудитора, можна зробити висновок, що пiдприємство в цiлому дотримується вимог до корпоративного управлiння по вiдношенню до усiх акцiонерiв. Наявнiсть здiйснення корпоративного управлення пiдтверджується : Протоколами загальних зборiв акцiонерiв; Наявнiстю органiв управлiння : наглядової ради, виконавчого органу - генерального директора, ревiзiйної комiсiї, якi керуються в своїй дiяльностi Статутом пiдприємства; Наявнiстю iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства та фiнансовi результати, яка затверджується щорiчно незалежним аудитором, загальними зборами акцiонерiв та розмiщується у засобах масової iнформацiї та в мережi Iнтернет; Недолiком корпоративного управлiння є : - дивiденди акцiонерам не нараховувались та не сплачувались, тому що пiдприємство збиткове. - члени органiв наглядової ради, якi є представниками акцiонерiв, цi акцiонери мають долю в Статутному капiталi бiльш нiж 60 вiдсоткiв. АУДИТ СТАНУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ ТА НАЯВНIСТЬ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях та в узагальненому грошовому виразi, шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах - ордерах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк повнiстю автоматизований. При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> за 2009 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi якi вiдображенi в первинних документах вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного облiку, даним журналiв-ордерiв та iнших облiкових регiстрiв. Стан наявних первинних документiв, аналiтичних вiдомостей, журналiв-ордерiв та iнших облiкових регiстрiв облiку задовiльний. ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> податкову та статистичну звiтнiсть до органiв статистики, ДПI подає своєчасно, данi, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, вiдповiднi показники форм звiтностi, якi взято до порiвняння, вiдповiдають один одному. Накази <Про органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдприємствi> та <Про облiкову полiтику пiдприємства>, затвердженi керiвництвом пiдприємства вiд 02.01.2001 року. Згiдно наказу №67 вiд 30.09.2010 року, ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> провiв щорiчну обов'язкову iнвентаризацiю майна, товаро - матерiальних цiнностей, грошових коштiв, розрахункiв станом на дату складання рiчної фiнансової звiтностi, згiдно вимог Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України за № 69 вiд 11.08.1994 року та дiючого законодавства. Комiсiєю пiдприємства нестач або надлишкiв станом на 31.12.2010 року включно не виявлено. Протягом перiоду, що перевiрявся, на пiдставi проведених аудитором тестiв, можна зазначити, що бухгалтерський облiк ведеться в ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> вiдповiдно до вимог Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> вiд 16.07.99 р., № 996-XIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку , iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та оподаткування та Наказiв товариства <Про органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдприємствi> i <Про облiкову полiтику пiдприємства>. Облiкова полiтика ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> за перiод, що перевiрявся, не змiнювалась. АУДИТ АКТИВIВ ПIДПРИЄМСТВА 1. Активи пiдприємства станом на 31.12.2010 року включно складаються з: незавершеного будiвництва; основних засобiв; довгострокових фiнансових iнвестицiй; виробничих запасiв; дебiторської заборгованостi; грошових коштiв; Станом на 31.12.2010 року включно загальнi активи ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> зменшились в порiвнянi з даними на початок 2010 року (100-(72256/104266*100) =30,7 %) на 30,7 вiдсоткiв та складають 72 256 тисяч гривень. Зменшення активiв вiдбулося, в основному, за рахунок зменшення залишку виробничих запасiв, зменшення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та залишку коштiв в нацiональної валютi. На думку аудитора, данi фiнансової звiтностi ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2>, вiдносно активiв товариства, грошових вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного i синтетичного облiку та первинним документам, наданих на розгляд аудитору, склад, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки в цiлому та ступiнь розкриття за видами активiв вiдповiдають законодавству України та Нацiональним Стандартам Бухгалтерського Облiку, а саме : облiк, класифiкацiя та розкриття iнформацiї по основним засобам та незавершеному будiвництву вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року за № 92 та наказу <Про облiкову полiтику пiдприємства>, якi вiдображенi у фiнансової звiтностi станом на 31.12.2010 року включно (код рядку балансу 020) в сумi залишку капiтальних iнвестицiй 3 тисяч гривень, (коди рядкiв балансу 030-032) в сумi первiсної вартостi основних засобiв 43 153 тисяч гривень, зносу в 17 066 тисяч гривень, залишкової вартостi в сумi 26 087 тисяч гривень; Аудит основних засобiв та незавершеного будiвництва. У результатi проведеної перевiрки аудитором встановлено, що облiк основних засобiв ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> ведеться у вiдповiдностi з вимогами дiючого законодавства, класифiкацiя та їх оцiнка у бухгалтерському облiку вiдображенi з врахуванням дiючого законодавства та у наявностi тiльки власнi основнi засоби. Власнi основнi засоби, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> станом на 31.12.2010 року включно, вiдповiдають даним аналiтичного облiку та складають з: Таблиця №1. Данi, щодо вартостi основних засобiв пiдприємства (Коди рядкiв балансу 030-032) станом на 31.12.2010 року включно. № та назва балансового рахунку Первiсна вартiсть, тис.грн Сума накопиченої амортизацiї (Знос), тис грн Залишкова вартiсть, тис.грн Коефiцiєнт зносу, % 10.3 <Будинки i споруди> 32 792 11 342 21 450 34,6 10.4 <Машини та обладнання> 7 348 3 595 3 753 48,9 10.5 <Транспортнi засоби> 1 516 983 533 64,8 10.6 "Iнструменти та iнвентар" 888 541 347 60,9 11.2 "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи" 422 418 4 99,1 11.3 <Тимчасовi (нетитульнi споруди> 187 187 0 100,0 Разом 43 153 17 066 26 087 Нарахування амортизацiї по основним засобам в бухгалтерському облiку проводилось у вiдповiдностi до Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> №996-Х11 вiд 16.07.1999 року, згiдно вимог П(С)БО 7 та облiкової полiтики пiдприємства - прямолiнiйним методом, розрахунок методу вiдповiдає - податковому методу, в податковому облiку - згiдно вимог Закону України <Про оподаткування прибутку пiдприємств> № 334/94-ВР вiд 28.12.1994 року (iз змiнами та доповненнями), що не суперечить вимогам дiючого законодавства. Нарахування амортизацiї по групi в бухгалтерському облiку проводилось у першому мiсяцi використання об'єкту у розмiрi 100 % його вартостi . Придбанi основнi засоби облiковуються по собiвартостi придбання, реалiзацiя здiйснюється по договiрної цiнi . Протягом перiоду, що перевiряється, Товариство основних засобiв придбало та ввело їх в експлуатацiю на суму 1 730 тисяч гривень, лiквiдувало та реалiзовувало - на суму 1 171 тисяч гривень Аудитор зазначають про незмiннiсть визначених методiв протягом звiтного перiоду. Незавершене будiвництво (( Капiтальнi iнвестицiї) код рядку балансу 020) Станом на 31.12.2010 року включно залишок капiтальних iнвестицiй складає 2 669,00 гривень, це - капiтальнi iнвестицiї, якi пов'язанi з придбанням основних засобiв, та не введених в експлуатацiю. Для бухгалтерського облiку ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2>, облiк капiтальних iнвестицiй класифiкує на групи та облiкує на балансових рахунках бухгалтерського облiку 15 <Капiтальнi iнвестицiї> вiдповiдно до затрат. облiк операцiй по довгостроковим фiнансовим iнвестицiям, класифiкацiя, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки в цiлому та ступiнь їх розкриття у фiнансовiй звiтностi та облiку вiдповiдають вимогам Законiв України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, <Про цiннi папери та фондовий ринок в Українi> та вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 <Фiнансовi iнвестицiї> вiд 26.04.2000 року в редакцiї наказу МФУ № 91, якi вiдображенi у фiнансової звiтностi станом на 31.12.2010 року включно (код рядку балансу 040) в сумi залишку довгострокових iнвестицiй 130 тисяч гривень; Аудит довгострокових фiнансових iнвестицiй ( код рядка балансу 045). Облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi придбанi для використання в господарської дiяльностi, облiковуються у ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> за методом участi в капiталi iнших пiдприємств на субрахунку бухгалтерського облiку 141 та були здiйсненi у виглядi придбання корпоративних прав дочiрнього пiдприємства <Житлоексплуатацiя>, станом на 31.12.2010 року включно залишкова вартiсть складає 130 000,00 гривень, яка пiдтверджена в ходi перевiрки первинними документами. Таблиця №2. Склад довгострокових фiнансових iнвестицiй (грн.) Фiнансова iнвестицiя За собiвартiстю За справедливою вартiстю За амортизованою вартiстю Корпоративнi права 130 000,00 облiк операцiй по виробничим запасам i готової продукцiї, класифiкацiя та обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 року за № 246, якi вiдображенi у фiнансової звiтностi станом на 31.12.2010 року включно (код рядку балансу 100) в сумi залишку виробничих запасiв 4 414 тисяч гривень; Аудит бухгалтерського облiку виробничих запасiв, готової продукцiї та правильнiсть їх списання. Для бухгалтерського облiку ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> запаси класифiкують на такi групи : основнi та допомiжнi матерiали, паливо, тара, будiвельнi матерiали, запаснi частини, малоцiннi та швидкозношуванi, виробництво, готова продукцiя, товари та iншi матерiальнi цiнностi. Таблиця №3. Балансова (облiкова) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп станом на 31.12.2010 року включно. Код рядку балансу Група Станом на кiнець перiоду, тис.грн. № та назва балансового рахунку 100 1. Виробничi запаси: 4 414 - Паливо 35,7 203 "Паливо" - Тара й тарнi матерiали 19,3 204 "Тара й тарнi матерiали" - Будiвельнi матерiали 4 197,0 205 "Будiвельнi матерiали" - Запаснi частини 54,1 207 "Запаснi частини" - Iншi матерiали 34,8 209 "Iншi матерiали" - Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 72,9 221"Малоцiннi та швидкозношуванi предмети" 120 2. Незавершене виробництво 0,0 23 "Незавершене виробництво" 130 3. Готова продукцiя 0,0 26 "Готова продукцiя" Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група, облiковими цiнами є - первiсна вартiсть запасiв, незавершене виробництво i готова продукцiя облiкуються згiдно з галузевою iнструкцiєю, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 <Запаси> вiд 20.10.1999 року в редакцiї наказу МФУ № 246 та Наказу пiдприємства <Про облiкову полiтику>. Методи, якi використаються пiдприємством по вiдображенню витрат вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 <Витрати> вiд 31.12.1999 року в редакцiї наказу МФУ № 318. Списання матерiалiв i матерiальних цiнностей провадиться на пiдставi актiв на списання, калькуляцiй, технологiчних норм, видаткових накладних, товаро - транспортних накладних та iнших документiв, усi документи пiдписанi та затвердженi уповноваженими особами i керiвниками пiдприємства. Активи, що використовуються протягом не бiльш одного року, або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльш року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами та облiкуються у ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> на рахунку 22 <Малоцiннi та швидкозношуванi предмети>. Вiдповiдно до вимог пункту 23 П(С)БО 9 <Запаси> вiд 20.10.1999 року в редакцiї наказу МФУ № 246 та Наказу пiдприємства <Про облiкову полiтику>, вартiсть цих малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, пiдприємство виключає i складу активiв ( списується з балансу на витрати) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку та цих предметiв за мiсцями їх експлуатацiї у вiдповiдних матерiально - вiдповiдальних осiб протягом строку їх фактичного або нормативного використання. Визначенi методи облiку придбання i вибуття запасiв, незавершеного виробництва, готової продукцiї, товарiв були незмiннi протягом звiтного перiоду , витрати по запасам визначаються по методу ФIФО. Придбання i вибуття запасiв, товарiв, готової продукцiї пiдтверджено первинними документами. облiк, класифiкацiя та оцiнка дебiторської заборгованостi на пiдприємствi, а також розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 року за № 237, якi вiдображенi у фiнансової звiтностi станом на 31.12.2010 року включно (коди рядкiв балансу 160-161) в сумi залишку вартостi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 15 639 тисяч гривень, (код рядку балансу 170) в сумi залишку вартостi дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом 553 тисяч гривень, (код рядку балансу 180) в сумi залишку вартостi дебiторської заборгованостi за виданими авансами 11 695 тисяч гривень, (код рядку балансу 210) в сумi залишку вартостi iншої поточної дебiторської заборгованостi 343 тисяч гривень; Аудит дебiторської заборгованостi. Оцiнка дебiторської заборгованостi проведена за первiсною вартiстю. Довгострокової дебiторської заборгованостi в бухгалтерському облiку немає згiдно первинних документiв. Резерв сумнiвних боргiв на протязi перiоду, що перевiрявся, не нараховувався. Станом на 31.12.2009 року включно дебiторська заборгованiсть складається з: 1. Дебiторської заборгованостi по розрахункам за товари, роботи, послуги з вiтчизняними покупцями(коди рядкiв балансу 160-161), яка облiковується в бухгалтерському облiку на субрахунках балансового рахунку 361 "Розрахунки з вiтчизняними покупцями", станом на 31.12.2010 року включно залишок дебiторської заборгованостi по аналiтичному облiку складає 15 639 189,29 гривень Таблиця №4.Склад дебiторської заборгованостi. № та назва балансового рахунку Сума залишку на 31.12.2010 року включно , гривень 3611 "Розрахунки з замовниками " 10 417 647,79 3612 <Розрахунки по реалiзацiї матерiалiв> 2 238 436,14 3613 "Розрахунки по орендi " 1 442 750,09 3616 <Розрахунки по орендi нежитлов. примiщень > 509 171,91 3617 <Розрахунки по орендi лiжко -мiсць юридичними особами> 421 041,47 3618 <Розрахунки по орендi лiжко - мiсць фiзичними особами> 610 141,89 Разом 15 639 189,29 3. Дебiторської заборгованостi за розрахунками за розрахунками з бюджетом(код рядку балансу 170), яка облiковується в бухгалтерському облiку на субрахунках балансового рахунку 641 <Розрахунки по податкам i платежам> станом на 31.12.2010 року включно залишок дебiторської заборгованостi по аналiтичному облiку складає 552 955,59 гривень Таблиця №5.Склад дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом № та назва балансового рахунку Сума залишку на 31.12.2010 року включно , гривень 6411 <Розрахунки по прибутковому податку> 22 911,02 6412 "ПДВ" 496 156,42 6413 "Податок на прибуток" -16 643,05 6415 <Розрахунки по iншим податкам> - оренда землi, плата за воду та iншi 50 531,20 Разом 552 955,59 3. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (код рядку балансу 180), яка облiковується в бухгалтерському облiку на субрахунках балансового рахунку 631 <Розрахунки з постачальниками та пiдрядниками> станом на 31.12.2010 року включно залишок дебiторської заборгованостi по аналiтичному облiку складає 11 694 529,93 гривень Таблиця №6.Склад дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами. № та назва балансового рахунку Сума залишку на 31.12.2010 року включно , гривень 6311 "Розрахунки з постачальниками " 1 933 352,65 6312 <Розрахунки з субпiдрядниками> 9 761 177,28 Разом 11 694 529,93 4. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть(код рядку балансу 210), яка облiковується в бухгалтерському облiку на балансових рахунках: Таблиця №7. Облiк та склад iншої поточної дебiторської заборгованостi. № та назва балансового рахунку Сума залишку станом на 31.12.2010 року включно , гривень Примiтки 375 "Розрахунки за вiдшкодування збиткiв " 124 375,62 ФО Бабiй 377 "Розрахунки з iншими дебiторами " 118 667,06 В основному позики працiвникам 651 <Розрахунки за пенсiйним забезпеченням> 7 155,67 652 <Розрахунки по соцiальному страхуванню> 91 964,04 653 <Розрахунки по страхуванню на випадок безробiття> 424,19 656 <Розрахунки по страхуванню вiд нещасних випадкiв на виробництвi> 380,14 Разом 342 966,72 Уся сума поточної заборгованостi за товари, роботи, послуги в розрiзi її класифiкацiї за термiнами непогашення : Таблиця № 8. Класифiкацiя дебiторської заборгованостi. Класифiкацiя На кiнець року, тис грн На кiнець року, % До 360 днiв До 540 днiв До 1080 днiв Разом (15639+343)15 982 11 466 3 235 1 024 71,7 20,2 8,1 Пiдтвердження реальностi розмiру дебiторської заборгованостi у фiнансової звiтностi ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> пiдтверджено вибiрково актами звiрок з дебiторами станом на 31.12.2010 року включно. грошовi кошти в нацiональної валютi, якi вiдображенi у фiнансової звiтностi станом на 31.12.2010 року включно (код рядку балансу 230) в сумi залишкiв на розрахунковий рахунках банкiвських установ 13 343 тисяч гривень, операцiї по розрахунковому рахунку та касовим операцiям ведуться без порушень та вiдповiдають вимогам дiючого законодавства України . Аудит грошових коштiв. Залишок грошових коштiв на поточних рахунках та в касi у нацiональнiй валютi станом на 31.12.2010 року включно складає: Таблиця № 9. Залишок грошових коштiв в нацiональної валютi. Залишок на поточних розрахункових рахунках 13 343 271,76 Балансовий рахунок 311 Залишок грошових коштiв на iнших рахунках i 0,00 Балансовий рахунок 313 Залишок грошових коштiв у касi 9,53 Балансовий рахунок 301 РАЗОМ 13 343 281,29 В iноземної валютi залишкiв немає. Залишки грошових коштiв пiдтверджено виписками банкiвських установ та довiдками звiрки з банкiвськими установами. Розрахунки з пiдзвiтними особами провадяться на пiдставi авансових звiтiв з доданими первiсними розрахунковими документами. Порушень по розрахункам з пiдзвiтними особами не встановлено. АУДИТ ВИТРАТ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ(код рядка балансу 270) Станом на 31.12.2010 року включно залишок витрат майбутнiх перiодiв складає 49 464,54 гривень, це витрати, якi складаються зi сплати витрат по перiодичним виданням, iнформацiйному обслуговуванню пiдприємства по законодавчiй базi та iншим витратам майбутнього перiоду. ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2>, згiдно вимог законодавства по бухгалтерському облiку, провадило зараховування цих витрат щомiсячно на адмiнiстративнi витрати пiдприємства. В фiнансовiй звiтностi по коду рядку 270 станом на 31.12.2010 року включно вiдображена вартiсть витрат майбутнiх перiодiв в сумi 49 тисяч гривень. АУДИТ СТАТУТНОГО I ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ Власний капiтал станом на 31.12.2010 року включно становить 10 853 тисяч гривень, класифiковано i визначено без порушень та складається з: * Статутний капiтал (код рядка балансу 300) становить 11 058 тисяч гривень, по аналiтичному облiку - 11 058 001,50 гривень; * Iнший додатковий капiтал (дооцiнка основних засобiв) (код рядка балансу 330) - 9 671 тисяч гривень, по аналiтичному облiку - 9 671 186,38 гривень (дооцiнка основних засобiв 1992-1996 роках та в 2009 року повернення основних засобiв з балансу дочiрнього пiдприємства); * Залишок нерозподiленого прибутку(непокритого збитку) (код рядка балансу 350) - збиток 9 876 тисяч гривень( у т.ч. збиток 2010 року 1 016 тисяч гривень). Зменшення власного капiталу за 2010 рiк (11869-10853 =1016), на 1 016 тисяч гривень, в основному, вiдбулось за рахунок збитку 2010 року. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Використання прибутку. За 2010 рiк пiдприємство прибуток не використовувало. IНФОРМАЦIЯ ПРО СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ Вiдкрите акцiонерне товариство <Трест <Київмiськбуд-2> є правонаступником ВАТ Державного комунально - будiвельного монтажного <Трест <Київмiськбуд-2> заснованого вiдповiдно до наказу Регiонального вiддiлення Фонду Державного Майна України по мiсту Києву вiд 21.10.1994 року за № 940 - ПР, шляхом перетворення Державного у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України вiд 15 червня 1993 року за № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств" . Вiдкрите акцiонерне товариство <Трест <Київмiськбуд-2> засновано та зареєстровано 15 березня 1995 року розпорядженням виконкому у Радянської районної Ради народних депутатiв м. Києва, свiдоцтво про державну реєстрацiю № 04012661 вiд 15.03.1995 року. Статутними документами Вiдкритого акцiонерного товариства <Трест <Київмiськбуд-2>, зареєстрованими 15.03.1995 року Радянською районую державною адмiнiстрацiєю у м. Києвi, для забезпечення дiяльностi створено статутний капiтал та становить 539 143, 50 гривень, який розподiлений на 2 156 574 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. Випуск акцiй простих iменних в документарної формi iснування на величину статутного капiталу зареєстровано Київським мiським фiнансовим управлiнням КМДА, свiдоцтвом вiд 18 квiтня 1995 року за № 79.1.95 Згiдно плану розмiщення акцiй Вiдкритого акцiонерного товариства <Трест <Київмiськбуд-2>, затвердженого наказом пiдприємства вiд 03.0701995 року за № 43, Наказом Регiонального вiддiлення Фонду Державного Майна України по мiсту Києву вiд 27.07.1995 року за № 934 - ПР та протоколом №1 вiд 27.07.1995 року, акцiї розподiлили та сплатили наступним чином: Таблиця. № 10. Первинний склад акцiонерiв. № Назва акцiонера Кiлькiсть акцiй, штук Номi нальна цiна одної акцiї, грн. Номiнальна вартiсть акцiй разом, грн. Доля в Статутному капiталi, % Документи про сплату 1 Фiзичнi особи, 1923 особи, працiвники пiдприємства, вiдповiдно до частки майна в статутному капiталi, що належить орендарю 1 709 213 0,25 427 303, 16 79,25 Список працiвникiв №1 та № 2, затвердженi Наказом Регiонального вiддiлення Фонду Державного Майна України по мiсту Києву вiд 27.07.1995 року за № 934 - ПР та протоколом №1 вiд 27.07.1995 року 2 Фiзичнi особи, 1923 особи, працiвники пiдприємства, якi отримали акцiї за приватизацiйнi майновi сертифiкати 80 766 0,25 20 191,50 3,74 Платiжне доручення № 1 вiд 23.10.1995 року отримувач Фонд Державного Майна України по мiсту Києву 3 Фiзичнi особи, 1923 особи, працiвники пiдприємства, якi отримали акцiї за готiвку 147 483 0,25 36 870,75 6,87 Платiжне доручення № 1 вiд 23.10.1995 року отримувач Фонд Державного Майна України по мiсту Києву 4 Фiзичнi особи, 1923 особи, працiвники пiдприємства, якi отримали акцiї вiдповiдно до ст..25 ЗУ <Про приватизацiю майна державних пiдприємств> 4 284 0,25 1 071,00 0.2 Платiжне доручення № 1 вiд 23.10.1995 року отримувач Фонд Державного Майна України по мiсту Києву 5 Реалiзовано через центр сертифiкатних аукцiонiв фiзичним особам за приватизацiйнi майновi сертифiкати, 5344 особи 2119 112 0,25 54 778,00 10,14 Випуск акцiй простих iменних в документарнiй формi iснування на величину статутного капiталу зареєстровано Управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi вiд 25 червня 1998 року за № 760/10/1/98 . Згiдно протоколу №4 вiд 05.03.1999 року загальних зборiв акцiонерiв та Змiн та доповнень до Статуту №2, зареєстрованих 22.03.1999 року за № 04012661 Радянською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва, для забезпечення дiяльностi створено статутний капiтал та становить 718 858, 00 гривень, який розподiлений на 2 875 432 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. Загальна номiнальна вартiсть додаткової емiсiї акцiї складає 179 714,50 гривень, що дорiвнює 718 858 акцiям номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. Друга емiсiя акцiй розподiлена 99 фiзичним особам у загальної кiлькостi акцiй 718 858 штук та сплачена готiвковими коштами на загальну суму 179 714,50 гривень. Випуск акцiй простих iменних в документарнiй формi iснування на величину статутного капiталу зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 16 квiтня 1999 року за № 128/1/99. Згiдно протоколу № 10 вiд 30.05.2003 року загальних зборiв акцiонерiв та Змiн та доповнень до Статуту № 6, зареєстрованих 03.06.2003 року за № б/н Солом'янською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва, для забезпечення дiяльностi створено статутний капiтал та становить 1 258 001,50 гривень, який розподiлений на 5 032 006 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. Загальна номiнальна вартiсть третiй додаткової емiсiї акцiї складає 539 143,50 гривень, що дорiвнює 2 156 574 штук акцiям номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. Третя емiсiя акцiй розподiлена та сплачена готiвковими коштами у 2 етапу: - 1 етап 23 фiзичним особам у загальної кiлькостi акцiй 866 670 штук та сплачена готiвковими коштами на загальну суму 216 667,50 гривень. - 2 етап 9 фiзичним особам у загальної кiлькостi акцiй 1 289 904 штук та сплачена готiвковими коштами на загальну суму 322 476,00 гривень. Випуск акцiй простих iменних в документарнiй формi iснування на величину статутного капiталу зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 23 червня 2003 року за № 281/1/03 . Згiдно протоколу № 19 вiд 03.12.2007 року загальних зборiв акцiонерiв та Нової редакцiї Статуту зареєстрованого 07.12.2007 року за № 10731050005000656 Солом'янською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва статутний капiтал становить 1 258 001,50 гривень, який розподiлений на 5 032 006 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. Згiдно протоколу № 20 вiд 15.07.2008 року загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом додаткового випуску акцiй та про закрите розмiщення акцiй. Новою редакцiєю Статуту зареєстрованого 08.12.2008 року за № 10731050009000656 Солом'янською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва та затвердженого протоколом № 22 вiд 04.11.2008 року загальних зборiв акцiонерiв, статутний капiтал становить 11 058 001,50 гривень, який розподiлений на 44 232 006 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна, збiльшення Статутного капiталу здiйснюється шляхом додаткової емiсiї на загальну 9 800 000,00 гривень шляхом закритого (приватного) розмiщення 39 200 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна . При здiйсненнi розмiщення додаткової емiсiї акцiй укладено 32 договору з 31 особами на загальну суму 9 800 000,00 гривень, дана сума сплачена грошовими коштами, а саме: Таблиця № 11. Результати розмiщення додаткової емiсiї акцiй № Назва акцiонера Кiлькiсть акцiй, штук Номi нальна вартiсть одної акцiї, грн. Номiнальна вартiсть акцiй разом, грн. Доля в Статутному капiталi, % Документи про сплату 1 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <УК- IНВЕСТ>", код 34045772, Київ, вул. Народного Ополчення,26- А З 681 789 0,25 920 447,25 9.39 Виписка з роз/.рах № 2600710148201 АКБ <ЮНЕКС> вiд 20.08.08 на суму 920447,25 Разом 920 447,25 2 Компанiя <КЕПКОЛ ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД>, Алкану,27,Потам ос Гермасогейас,4046, Лiмассол,Кiпр 35 323 851 0,25 8 830 922,75 79.86 Виписки з роз/.рах № 2600710148201 АКБ <ЮНЕКС> вiд: 29.08.08 - 2231363,25 05.09.08 - 1493000,00 17.09.08 - 5106559,50 Разом 8 830 922,75 3 29 фiзичних осiб, громадяни України 194 360 0,25 48 630,00 0,44 Виписки з роз/.рах № 2600710148201 АКБ <ЮНЕКС> вiд: 21.08.08- 23 964,00 22.08.08 - 2912,75 26.08.08 - 4,00 27.08.08 - 16345,25 28.08.08 - 663,50 01.09.08 - 2434,75 02.09.08 - 2286,25 03.09.08 - 19,50 Разом 48 630,00 РАЗОМ ДОДАТКОВА ЕМIСIЯ 39 200 000 0,25 9 800 000,00 89.69 9 800 000.00 Таким чином, станом на 30.09.2008 включно, додаткова емiсiя акцiй розмiшена у розмiру 100 вiдсоткiв та оплачена грошовими коштами. Випуск акцiй простих iменних в документарнiй формi iснування на величину статутного капiталу зареєстровано Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у м. Києвi вiд 15 грудня 2008 року за № 109/10/1/2008 . Згiдно протоколу № 23 загальних зборiв акцiонерiв вiд 14 квiтня 2009 року прийнято рiшення про проведення деномiнацiї акцiй - змiну номiнальної вартостi, шляхом: змiна номiнальної вартостi та кiлькостi акцiй Товариства без змiни розмiру статутного капiталу Товариства (деномiнацiю акцiй) проводиться шляхом дроблення акцiй; збiльшення загальної кiлькостi акцiй проводиться вiдповiдно до заданого коефiцiєнта деномiнацiї 5 (п'ять) водночас iз пропорцiйним зменшенням номiнальної вартостi всiх випущених акцiонерним товариством акцiй з 0,25 грн. (двадцять п'ять копiйок) до 0,05 грн. (п'ять копiйок). У вiдповiдностi з коефiцiєнтом деномiнацiї збiльшити кiлькiсть акцiй Товариства з 44232006 (сорок чотири мiльйони двiстi тридцять двi тисячi шiсть) штук простих iменних акцiй до 221 160 030 (двiстi двадцять один мiльйон сто шiстдесят тисяч тридцять) штук простих iменних акцiй. У вiдповiдностi з коефiцiєнтом деномiнацiї зменшується номiнальна вартiсть всiх випущених акцiонерним товариством акцiй з 0,25 грн. (двадцять п'ять копiйок) до 0,05 грн. (п'ять копiйок). Операцiя дроблення акцiй не призводить до змiни сумарної номiнальної вартостi акцiй, яка становить 11058001,50 грн (одинадцять мiльйонiв п'ятдесят вiсiм тисяч одна гривня 50 копiйок); Новою редакцiєю Статуту зареєстрованого 23.04.2009 року за № 10731050010000656 Солом'янською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва та затвердженого протоколом № 24 вiд 21.04.2009 року загальних зборiв акцiонерiв, статутний капiтал становить 11 058 001,50 гривень, який розподiлений на 221 160 030 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 гривень кожна . Випуск акцiй простих iменних в документарнiй формi iснування на величину статутного капiталу зареєстровано Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у м. Києвi вiд 28 квiтня 2009 року за № 56/10/1/2009 . Новою редакцiєю Статуту зареєстрованого 19.04.2010 року за № 10731050011000656 Солом'янською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва та затвердженого протоколом № 25 вiд 13.04.2010 року загальних зборiв акцiонерiв, статутний капiтал становить 11 058 001,50 гривень, який розподiлений на 221 160 030 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 гривень кожна у бездокументарної формi iснування . Випуск акцiй простих iменних в бездокументарнiй формi iснування на величину статутного капiталу зареєстровано Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi вiд 30 квiтня 2010 року за № 33/10/1/10 . Таким чином, станом на 31.12.2010 року включно на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв, розподiл акцiй складається з наступної iнформацiї: Таблиця № 12. Склад акцiонерiв станом на 31.12.2010 року включно. № Назва акцiонера Кiлькiсть акцiй, штук Номiнальна вартiсть одної акцiї, грн. Номiнальна вартiсть акцiй разом, грн. Доля в Статутному капiталi, % 1 2101 осiб, громадяни України, доля кожного акцiонера в Статутному капiталi менш нiж 5 % 4 819 575 0,05 240978,75 2,1792 2 Юридичнi особи: 2.1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <УК- IНВЕСТ>", код 34045772,мiсцезнаходження : Київ, вул. Народного ополчення,26- А 20 904 230 0,05 1045211,50 9,4521 2.2. Закрите акцiонерне товариство <Нацiональна транспортна компанiя>, код 32422106, мiсцезнаходження: м. Київ , проспект Перемоги,5-А 527 085 0,05 26354,25 0,2384 2.3 Компанiя <КЕПКОЛ ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД>, мiсцезнаходження: Алкану,27,Потам ос Гермасогейас,4046,Лiмассол,Кiпр 176 618 455 0,05 8830922,75 79,86 3. Номiнальний утримувач - ПрАТ <ВДЦП>, код 35917889, мiсцезнаходження: Київ,вул..Тропiнiна,7 18 290 685 0,05 914534,25 8,2703 РАЗОМ 221 160 030 0,05 11 058 001,50 100 Таким чином, станом на 31.12.2010 року включно , статутний капiтал становить 11 058 001,50 гривень, який розподiлений на 221 160 030 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 гривень кожна, зобов'язання акцiонерiв перед ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> щодо сплати та розподiлу акцiй виконана, статутний капiтал сформовано та сплачено повнiстю в встановленi законодавством термiни приватизацiйними майновими сертифiкатами та грошовими коштами, що пiдтверджено виписками банкiвських установ. IНФОРМАЦIЯ ПРО ВАРТIСТЬ ЧИСТИХ АКТИВIВ Аудитором здiйснено розрахунок вартостi чистих активiв згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року за № 485. Вартiсть активiв, згiдно фiнансової звiтностi станом на 31.12.2010 року включно, складає -72 256 тисяч гривень. Вартiсть зобов'язань, згiдно фiнансової звiтностi станом на 31.12.2010 року включно, складає - (4+1700+59699) 61403 тисяч гривень. Розрахункова вартiсть чистих активiв дорiвнює (72 256 -61 403) - 10 853 тисяч гривень. Iснуючий статутний капiтал у сумi 11 058 тисяч гривень бiльш нiж вартiсть чистих активiв та пiдлягає коригуванню згiдно частини 3 статi 155 Цивiльного Кодексу України . АУДИТ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПIДПРИЄМСТВА Зобов'язання пiдприємства станом на 31.12.2010 року включно в фiнансовiй звiтностi вiдображенi згiдно законодавства України. * Цiльове фiнансування (код рядку балансу 420) в сумi 4 тисяч гривень, оцiнка, повнота, класифiкацiя пiдприємством визначена без порушень, облiковано на балансовому рахунку 581 <Цiльове фiнансування i цiльовi надходження>, залишок станом на 31.12.2010 року включно складає 3 678,10 гривень (фiнансування осiб, якi мають статус Чорнобильця). * Довгостроковi кредити банку (код рядку балансу 440) в сумi 1 700 тисяч гривень Довгостроковi кредити банку , класифiкацiя пiдприємством визначена без порушень, облiковано на балансовому рахунку 50.1 <Довгостроковi кредити банкiв>, залишок станом на 31.12.2010 року включно складає 1 700 000,00 гривень (термiн погашення 2012 рiк). * Векселi виданi (код рядку балансу 520) в сумi 7 483 тисяч гривень. Векселi виданi без дисконтнi та безвiдсотковi, якi облiковано на балансовому рахунку 62.1 <Короткостроковi векселi виданi>, класифiкованi належним чином , є реальними та пiдтвердженi договiрними зобов'язаннями i первинними документами. Станом на 31.12.2010 року включно залишок кредиторської заборгованостi по аналiтичному облiку складає 7 482 825,73 гривень. *Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (код рядку балансу 530), в сумi 36 126 тисяч гривень. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги облiковується в бухгалтерському облiку на субрахунках балансового рахунку 631 <Розрахунки з постачальниками та пiдрядниками> яка пiдтверджена в ходi перевiрки вибiрково актами звiрки та первинними документами, заборгованiсть по аналiтичному облiку складає : Таблиця № 13.Склад кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги № та назва балансового рахунку Сума залишку на 31.12.2010 року включно , гривень 6311 "Розрахунки з постачальниками " 2 598 015,13 6312 <Розрахунки з субпiдрядниками> 33 528 147,56 Разом 36 126 162,69 * Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв (код рядку балансу 540) в сумi 14 163 тисяч гривень. Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв, облiковується в бухгалтерському облiку на балансових субрахунках рахунку 361 <Розрахунки з покупцями в нацiональної валютi> , яка пiдтверджена в ходi перевiрки вибiрково актами звiрки та первинними документами заборгованiсть по аналiтичному облiку складає : Таблиця №14. Облiк кредиторської заборгованостi з одержаних авансiв № та назва балансового рахунку Сума залишку на 31.12.2010 року включно , гривень 3611 "Розрахунки з замовниками " 755 868,89 3612 <Розрахунки по реалiзацiї матерiалiв> 13 184 324,62 3613 "Розрахунки по орендi " 700,00 3616 <Розрахунки по орендi нежитлов. примiщень > 21 924,46 3617 <Розрахунки по орендi лiжко -мiсць юридичними особами> 19 473,41 3618 <Розрахунки по орендi лiжко - мiсць фiзичними особами> 180 859,57 Разом 14 163 150,95 * Поточнi зобов'язання за розрахунками з позабюджетних платежiв (код рядку балансу 560) в сумi 1 тисяч гривень, визначаються згiдно дiючого законодавства, облiковується в бухгалтерському облiку на балансовому рахунку 642 <Розрахунки по обов'язковим платежам> , яка пiдтверджена в ходi перевiрки вибiрково первинними документами заборгованiсть по аналiтичному облiку складає 1 545,95 гривень. * Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi (код рядку балансу 580) в сумi 79 тисяч гривень, визначаються згiдно дiючого законодавства та внутрiшнiх наказiв i положень пiдприємства. Це залишок балансового рахунку 661 <Розрахунки за заробiтною платою> станом на 31.12.2010 року включно в сумi 932,21 гривень( заборгованiсть поточна) та балансового рахунку 662 <Розрахунки з депонованої заробiтної плати> в сумi 77 666,94 гривень. * Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками (код рядку балансу 590) в сумi 80 тисяч гривень. Зобов'язання пiдприємства за розрахунками з учасниками визначаються згiдно дiючого законодавства та протоколiв загальних зборiв акцiонерiв. Це залишок балансового рахунку 671 <Розрахунки за нарахованими дивiдендами> станом на 31.12.2010 року включно в сумi 80 195,04 гривень по нарахованим та несплаченим дивiдендам за минули роки . * Iншi поточнi зобов'язання (код рядку балансу 610) в сумi 1 767 тисяч гривень. Iншi поточнi зобов'язання по розрахункам за товари, роботи, послуги облiковується в бухгалтерському облiку на балансових рахунках: Таблиця №15. Склад iнших поточних зобов'язань. № та назва балансового рахунку Сума залишку на 31.12.2010 року включно , гривень 685 <Розрахунки з iншими кредиторами> 10 687,44 643 <Податковi зобов'язання по ПДВ> 709 118,84 644 <Податковий кредит по ПДВ> 1 047 679,03 РАЗОМ 1 767 485,31 Зобов'язання пiдтвердженi в ходi перевiрки вибiрково актами звiрки та первинними документами. Данi, вiдображенi в звiтностi по розрахункам з бюджетом по прибутку, податку на додану вартiсть, комунальному податку, по доходу з фiзичних осiб та iншим податкам i платежам, а також по вiдрахуванням до загальнодержавних фондiв, вiдповiдають даним синтетичних та аналiтичних рахункiв бухгалтерського облiку. Станом на 31.12.2010 року включно загальнi зобов'язання ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> зменшились в порiвнянi з даними на початок 2010 року (100-(4+1700+59699)/(1440+90958)*100)=33,5 %) на 33,5 вiдсоткiв та складають 61 403 тисяч гривень. Зменшення зобов'язань вiдбулося, в основному, за рахунок зменшення короткострокових зобов'язань( в основному за рахунок зменшення кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги i векселiв виданих). На думку аудитора, данi фiнансової звiтностi ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> <Трест <Київмiськбуд-2> по вiдображенню зобов'язань, вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного i синтетичного облiку та первинним документам, наданих на розгляд аудитору, склад, достовiрнiсть i повнота, їх оцiнки в цiлому та ступiнь розкриття iнформацiї за видами зобов'язань, вiдповiдають законодавству України та Нацiональним Стандартам Бухгалтерського Облiку, а саме : положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 11 <Зобов'язання>, в редакцiї наказу МФУ вiд 31.01.2000 року за № 20 ; закону України " Про податок на додану вартiсть" № 168/97-Вр вiд 03.04.1997року; закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств " № 283/97-Р вiд 22.05.1997 року; iншим Законам України про оподаткування та нарахуванню i сплатi загальнодержавних зборiв . АУДИТ ФIНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТIВ Фiнансовi результати за 2010 рiк реально вiдображенi в фiнансовiй звiтностi пiдприємства, обсяг непокритого збитку розкритого у фiнансової звiтностi в повної iнформацiї. Фiнансовий результат вiд дiяльностi за 2010 рiк - збиток у розмiрi 1 016 тисяч гривень. Аудитор вважає, що звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк в усiх суттєвих аспектах повнiстю i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> , а також розкриває iнформацiю про них, в цiлому у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 <Доходи>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року за № 290 та наказу <Про облiкову полiтику пiдприємства>. Найбiльшу частину в доходах Товариства складають доходи вiд здiйснення будiвельних робiт. Також, аудитор вважає, що звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк в усiх суттєвих аспектах повнiстю i достовiрно вiдображає величину i структуру витрат ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> , вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 <Витрати>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 року за № 318 та наказу <Про облiкову полiтику пiдприємства>. Найбiльшу частину в складi витрат складає собiвартiсть вiд здiйснення будiвельних робiт. 1. Аудит доходiв. Вiдображення доходiв у бухгалтерському облiку здiйснюється на пiдставi первинних документiв - актiв прийому - передачi виконаних послуг (робiт), видаткових i товаро - транспортних накладних, прибутковий касових ордерiв та виписок банку, якi передбаченi статтею 9 Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> вiд 16.07.1999 року за № 996-XIV. За результатами вибiркової аудиторської перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображенi в оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудитору стосовно доходiв ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> за 2010 рiк, вiдповiдають первинним документам. За перiод, що перевiрявся, ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> здiйснювало основну комерцiйну дiяльнiсть по продажу будiвельних робiт та продажу послуг по орендi житлових та нежитлових примiщень, товарiв та отримало iншi операцiйнi доходи у виглядi списання кредиторської заборгованостi та iншi, iншi фiнансовi доходи у виглядi вiдсоткiв по залишкам вiльних коштiв на розрахункових рахунках, iншi доходи у виглядi доходiв вiд вiдновлення корисностi активiв та iнших джерел. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг (код рядку звiту про фiнансовi результати 010) протягом 2010 року склав 125 072 тисяч гривень. Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг здiйснюється на ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> в залежностi вiд нарахованих доходiв на окремих субрахунках рахунку 70 < Доходи вiд реалiзацiї>. Згiдно даних бухгалтерського облiку та звiтностi величина доходу (виручки) ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> за 2010 рiк, якi вiдображенi на пiдставi первинних документiв склали: Таблиця № 16. Структура доходу за 2010 рiк (тис.грн. з ПДВ). № п/п Назва складових Номер рахунку Сума 1 Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 701 787,2 2 Дохiд вiд реалiзацiї товару 702 9 785,1 3 Дохiд вiд реалiзацiї робiт i послуг 703 114 499,5 Разом 125 071,8 Вiдхилень мiж: даними первинних документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв аудитором не встановлено. Податок на додану вартiсть(код рядку звiту про фiнансовi результати 015) - 20 845 тисяч гривень. Iншi вiдрахування з доходу (код рядку звiту про фiнансовi результати 030) - 12 766 тисяч гривень, коригування доходiв минулих рокiв по результатах державної експертизи. Iншi операцiйнi доходи (код рядку звiту про фiнансовi результати 060)- 15 538 тисяч гривень (списання кредиторської заборгованостi та iншi) Бухгалтерський облiк iнших операцiйних доходiв здiйснюється на ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> в залежностi вiд нарахованих доходiв на окремих субрахунках рахунку 71 < Iнший операцiйних дохiд>, у тому числi з ПДВ : 712 Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв -341,69 гривень; 715Отриманi штрафи, пенi, неустойки - 3 091,68 гривень; 717 Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi -15 516 540,58 гривень; 719 Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi -17 593 ,28 гривень. Iншi фiнансовi доходи (код рядку звiту про фiнансовi результати 120)- 26 тисяч гривень (вiдсотки отриманi) Бухгалтерський облiк iнших операцiйних доходiв здiйснюється на ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> в залежностi вiд нарахованих доходiв на окремих субрахунках рахунку 73 < Iнший фiнансовий дохiд>, у тому числi 732 Вiдсотки отриманi -25 785,14 гривень. Iншi доходи (код рядку звiту про фiнансовi результати 130)- 6 609 тисяч гривень. Бухгалтерський облiк iнших звичайних доходiв здiйснюється на ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> в залежностi вiд нарахованих доходiв на окремих субрахунках рахунку 74 < Iншi доходи>, у тому числi з ПДВ: 741 Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 720 437,00 гривень; 742 <Дохiд вiд вiдновлення корисностi активiв > - 5 004,00 гривень; 746 - 5 889 944,57 гривень. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (код рядку звiту про фiнансовi результати 035) за 2010 рiк складає 91 461 тисяч гривень. Валовий прибуток вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг (код рядку звiту про фiнансовi результати 050) за 2010 рiк складає 1 948 тисяч гривень. Аудитор вважає, що звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк в усiх суттєвих аспектах повнiстю i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2>, а також розкриває iнформацiю про них. 2. Аудит витрат Витрати (коди рядкiв звiту про фiнансовi результати 040,070,080,090,180) протягом 2010 року склали - 20 384 тисяч гривень. Вiдображення витрат ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> за 2010 рiк здiйснювалось на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї № 291 без використання 8-го класу рахункiв. Вiдображення витрат у бухгалтерському облiку ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> здiйснюється на пiдставi первинних документiв - актiв прийому - передачi виконаних послуг (робiт), видаткових i товаро - транспортних накладних, виписок банку, авансових звiтiв та iнших первинних документiв. Регiстрами бухгалтерського облiку витрат є вiдомостi облiку по окремих субрахунках витрат. За результатами вибiркової аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, якi вiдображенi в оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудитору стосовно витрат ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> за 2010 рiк, вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi. Таблиця № 17. Структура витрат пiдприємства за 2010 рiк № п/п Назва складових Номер Балансового рахунку облiку Сума бухгалтерського Аналiтичного облiку, грн Код рядку форми фiн. результатiв Сума витрат форми фiн. результатiв, тис грн 1 Адмiнiстративнi витрати 92 8 117 397,55 070 8 117 2 Витрати на збут 93 183,34 080 - 3 Iншi витрати операцiйної дiяльностi, у тому числi визнанi штрафи, пенi, неустойки - 177 тис. гривень 94 15 926 318,47 090 15 927 4 Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї 901 282 185,85 040 89 513 5 Загально виробничi витрати 91 2 760 313,46 6 Собiвартiсть реалiзованих товарiв 902 8 049 282,71 7 Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг 903 78 421 578,09 8 Фiнансовi витрати 95 366 340,81 140 366 9 Iншi витрати 97 724 982,23 160 725 10 Податок на прибуток 981 2 167,00 180 2 Разом 114 650 749,5 114 650 Аудитор вважає, що звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк в усiх суттєвих аспектах повнiстю i достовiрно вiдображає величину i структуру витрат ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> , а також розкриває iнформацiю про них. Таким чином, фiнансовий результат вiд дiяльностi за 2010 рiк - непокритий збиток у розмiрi 1 016 тисяч гривень, вiд дiяльностi пiдприємства. Керiвництвом забезпечено незмiннiсть визначених методiв облiку доходiв та витрат протягом звiтного перiоду. Данi, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, вiдповiднi показники форм звiтностi, якi взято до порiвняння, вiдповiдають один одному. АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Про фiнансовий стан ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> по результатах дiяльностi за 2010 рiк: Таблиця № 18. Аналiз показникiв Назва показника Станом на 31.12. 2009 року включно Станом на 31.12. 2010 року включно Норматив Характеристика дiяльностi ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2> на пiдставi показникiв фiнансового стану Аналiз лiквiдностi пiдприємства Коефiцiєнт покриття Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (ф.1 стр.260/ф.1 стр.620) 0,84 0,77 >1.0, збiльшення 1,0-2,0 Не достатнiсть ресурсiв для покриття зобов'язань Промiжний коефiцiєнт лiквiдностi (покриття) (ф.1 (стр 260-стр.100-стр.110-стр.120-стр.130-стр.140)/ф.1 стр.620) 0,75 0,70 0,7-0,8 Можливiсть пiдприємства сплатити поточнi зобов'язання своєчасного Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (ф.1 (стр.220+ стр.230+стр.240)/ф.1 стр.620 0,34 0,22 0,2-0,25 Достатнiсть коштiв для швидкого покриття поточних зобов'язань i боргiв Чистий оборотний капiтал (ф.1 стр.260-стр.620) тис.грн. -14 344 -13 712 >0 збiльшення Свiдчення про не здатнiсть пiдприємства оплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть Аналiз платоспроможностi (фiнансової сталостi) пiдприємства Коефiцiєнт платоспроможностi(автономiї), фiнансової стiйкостi (ф.1 стр.380/ф.1 стр.640) 0,11 0,15 0,25-0,5 Не достатнiсть питомої ваги власного капiталу, вкладеного в дiяльнiсть пiдприємства та не достатнiсть прибутку Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом ( коефiцiєнт структури капiталу, фiнансування(фiнансової незалежностi) (ф.1(стр.430+стр.480+стр.620+ стр.630)/ф.1 стр.380) 7,78 5,66 0,25-0,5 Пiдприємство залежить вiд залучених засобiв i залежить вiд прибутку Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами (ф.1 (стр.260-стр.620)/ф.1 стр.620) -0,16 -0,23 >0,1 Пiдприємство не забезпечено власними оборотними ресурсами Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу (ф.1 (стр.260-стр.620)/ф.1 стр.380) -1,21 -1,26 0,5-1,0 Недостатнiсть ресурсiв вкладено в оборотнi засоби, також не достатнiсть прибутку вiд дiяльностi Аналiз рентабельностi пiдприємства Коефiцiєнт загальної рентабельностi (ф.2 стр.190 або 195/ ф.2 стр.035) -0,01 -0,01 >0 збiльшення Не спостерiгається тенденцiї зростання прибутку вiд дiяльностi пiдприємства в порiвняннi з 2009 роком Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу ф.2стр.190 або 195/ ф.1 (стр.380 (гр.3)+стр.380 (гр.4)/2 -0,25 -0,09 >0 збiльшення Власний капiтал за рахунок рентабельностi активiв в порiвняннi з 2009роком зменшився Коефiцiєнт рентабельностi активiв (ф.2 стр.220 або 225/ ф.1 (стр.280 (гр.3)+стр.280 (гр.4)/2) -0,03 -0,01 >0 збiльшення Рентабельнiсть активiв за рахунок прибутку в порiвняннi з 2009 роком зменшилась Фiнансову стабiльнiсть пiдприємства характеризують наступнi показники: Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi: станом на 31.12.2010 року включно дорiвнює 0,22 (норматив -0,2-0,25), що вiдповiдає нормативному значенню, та показує достатнiсть ресурсiв для швидкого покриття поточних зобов'язань i боргiв. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття): станом на 31.12.2010 року включно складає 0,77, що у порiвняннi з 2009 роком зменшився i також не вiдповiдає нормативному значенню(>1.0, збiльшення або 1,0-2,0), коефiцiєнт показує не можливiсть пiдприємства сплатити поточнi зобов'язання своєчасно. Коефiцiєнт платоспроможностi(автономiї), фiнансової стiйкостi, якiй показує питому вагу власного капiталу в загальної сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Станом на 31.12.2010 року включно складає 0,15, що у порiвняннi з 2009 роком збiльшився та не вiдповiдає нормативному значенню (0,25-0,5). Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом або коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування (фiнансової незалежностi)), який показує ступiнь залежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Вiн зменшився (було 7,78, стало 5,66), не вiдповiдає нормативному значенню (0,5-1,0). Це свiдчить про залежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування та залежнiсть за рахунок коштiв власного капiталу (прибутку). Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами має значення мiнус <-< 0,23, що не вiдповiдає нормативному значенню та свiдчить, що пiдприємство не забезпечено власними оборотними ресурсами. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, яка частина власного капiталу використовується для поточної дiяльностi, вкладена в оборотнi засоби або - капiталiзована, станом на 31.12.2010 року включно складає мiнус <-< 1,26, що не вiдповiдає нормативному значенню. На думку аудитора, на пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану стан ВАТ <Трест <Київмiськбуд-2>, можна зробити висновок про реальнiсть фiнансового стану пiдприємства. Виходячи з аналiзу показникiв фiнансового стану, аудитор попереджує про нестабiльнiсть фiнансового стану пiдприємства, що може привести до вiрогiдностi того, що пiдприємство не зможе безперервно функцiонувати як суб'єкт господарювання. IНФОРМАЦIЯ ЗА П.41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ <ПРО ЦIННI ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК> Згiдно Статi 41 <Особлива iнформацiя про емiтента> Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> , особлива iнформацiя про емiтента - iнформацiя про будь-якi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. На протязi 2010 року в Вiдкритому акцiонерному товариствi <Трест <Київмiськбуд-2> вiдбувалися подiї, що згiдно статтi 41 Закону є особливою iнформацiєю та данi надаються в засоби масової iнформацiї та в Державну Комiсiю з Цiнних Паперiв а Фондового Ринку (надалi - ДКЦПФР), а саме: Змiна головного бухгалтера, що згiдно статтi 41 Закону є особливою iнформацiєю. В ДКЦПФР ця iнформацiя подана пiдприємством 05.05.2010 року за № 3945/05-02 та опублiковано у Бюлетенi <Цiннi папери> № 80 вiд 05.05.2010 року, розмiщено у стрiчцi новин 30.04.2010 року. Змiна в.о. генерального директора, що згiдно статтi 41 Закону є особливою iнформацiєю. В ДКЦПФР ця iнформацiя подана пiдприємством 07.02.2010 року за №10372/05-02 та опублiковано у Бюлетенi <Цiннi папери> № 163 вiд 03.09.2010 року, розмiщено у стрiчцi новин 02.09.2010 року. Iнших дiй щодо контролю п.41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> Товариством не здiйснювалось Фiнансова звiтнiсть, яка пiдтверджується аудитором, додається до цього аудиторського висновку : Форма 1 - <Баланс на 31 грудня 2010 року включно> Форма 2 - <Звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк> Форма 3 - <Звiт про рух грошових коштiв за 2010 рiк> Форма 4 - <Звiт про власний капiтал за 2010 рiк> Форма 5 - <ПРИМIТКИ до рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк> Форма 6- <ДОДАТОК до примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк> Директор ТОВ "Аудиторська фiрма "Баррiстер АГЕНС Груп" Аудитор, _______________ Г.Д.Цимбал Сертифiкат аудитора Серiя А № 004349, виданий АПУ 29.09.2000р.

 
license_small.jpg
sert.jpg
iso.jpg