Наші партнери
  • Партнер 1
  • Партнер 2
  • Партнер 3
  • Партнер 4
  • Партнер 5
2024
квітня
Mo18152229
Tu29162330
We3101724 
Th4111825 
Fr5121926 
Sa6132027 
Su7142128 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв
за 2011 рiк

Загальнi вiдомостi

Повне найменування емiтента

Публiчне акцiонерне товариство "Трест"Київмiськбуд-2"

Органiзацiйно-правова форма емiтента

Публiчне акцiонерне товариство

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ емiтента

04012661

Мiсцезнаходження емiтента

Україна м.Київ немає р-н 03151 Київ Народного Ополчення, 26-А

Мiжмiський код, телефон та факс емiтента

(044) 249-02-14 249-02-12

Електронна поштова адреса емiтента

немає

Данi про дату та мiсце оприлюднення рiчної iнформацiї

Рiчна iнформацiя розмiщена у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї

2012-04-23

(дата)

Рiчна iнформацiя опублiкована у

69 Бюлетень ЦП України

 

13.04.2012

(номер та найменування офiцiйного друкованого видання)

 

(дата)

 

Адреса власної сторiнки в мережi Iнтернет, на якiй розмiщена Iнформацiя:*

www.kgs2.kiev.ua

2012-04-23

(адреса сторiнки)

 

(дата)


*Заповнюється за наявностi

Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження емiтента

 

Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Трест"Київмiськбуд-2"

Скорочене найменування (за наявностi)

ПАТ "Трест"Київмiськбуд-2"

Органiзацiйно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Поштовий iндекс

03151

Область, район

немає

Населений пункт

Київ

Вулиця, будинок

Народного Ополчення, 26-А

Iнформацiя про державну реєстрацiю емiтента

 

Серiя i номер свiдоцтва

ААБ №394414

Дата державної реєстрацiї

29.09.2011

Орган, що видав свiдоцтво

Солом"янська районна у м.Києвi ДА

Зареєстрований статутний капiтал (грн.)

11058001.5

Сплачений статутний капiтал (грн.)

11058001.5

 

Банки, що обслуговують емiтента

 

Найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у нацiональнiй валютi

ПАТ Юнекс Банк м.Київ

МФО банку

322539

Поточний рахунок

2600710148201

Найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у iноземнiй валютi

Немає

МФО банку

Немає

Поточний рахунок

Немає

Основнi види дiяльностi

 

45.21.1 Будiвництво будiвель
70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна
немає

немає

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi*

 

Вид дiяльностi

Номер лiцензiї (дозволу)

Дата видачi

Державний орган, що видав

Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури

АВ 587439

08.06.2011

Державна архiтектурно- будiвельна iнспекцiя України

22.03.2016

Опис

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено.

 

_______________

* Iнформацiя щодо кожної лiцензiї (дозволу) вводиться тiльки в один рядок таблицi.

Iнформацiя про органи управлiння емiтента

 

Органом управлiння Тов. є: загальнi збори, наглядова рада, генеральний директор.

 

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Мiсцезнаходження

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), якi належать засновнику та/або учаснику (вiд загальної кiлькостi)

ФДМ України

19030825

Україна м.Київ немає 03133 Київ Кутузова,18\9

20.75

Органiзацiя орендарiв "Київмiськбуд-2"

21497418

Україна м.Київ немає 25213 Київ Урицького, 45

79.25

Прiзвище, iм"я, по батьковi фiзичної особи

Серiя, номер, дата видачi та найменування органу, який видав паспорт*

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), якi належать засновнику та/або учаснику (вiд загальної кiлькостi)

Усього

100

 

______________

 

* Не обов'язково для заповнення.

Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 146 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 52 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0 Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) - 8315

 

Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента

 

Посада

Член НР, представник АС Фiнброк Iнвест

Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи

Гота Наталiя Олексiiвна

Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 079259 02.11.1995 Ленiнським РВ УМВС України в Вiнницькiй обл.

Рiк народження**

1972

Освiта**

Вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка - правознавство

Стаж керiвної роботи (рокiв)**

6

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав**

Адвокат приватна практика -Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi фiзична особа

Опис

Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. Стаж керiвної роботи 6 р. Попереднi посади: Адвокат приватна практика -Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi фiзична особа. 12.04.2011 - змiна у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду.

Посада

Член НР, представник Компанiї "КЕПКОЛ ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД"

Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи

Горбачова Юлiя Юрiївна

Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 822753 30.03.1998 Чугуївським РУ МВС в Харкiвськiй областi

Рiк народження**

1975

Освiта**

Вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка - правознавство

Стаж керiвної роботи (рокiв)**

3

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав**

юрист ТОВ <Василь Кисiль i партнери>

Опис

Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа обiймає аналогiчну посаду в декiлькох ВАТ м. Києва. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. Стаж керiвної роботи 3 р. Попереднi посади: юрист. 12.04.2011 - змiна у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду.

Посада

Головний бухгалтер

Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи

Стрижак Олена Миколаївна

Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 259196 23.11.1999 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м.Києвi

Рiк народження**

1963

Освiта**

Вища, Мiжнародний унiверситет фiнансiв - бакалавр з фiнансiв

Стаж керiвної роботи (рокiв)**

7

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ - начальник вiддiлу аналiзу виробничої дiяльностi та системи управлiння якiстю

Опис

Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. Стаж керiвної роботи 7 р. Попереднi посади: Начальник вiддiлу аналiзу виробничої дiяльностi та системи управлiння якiстю. Головний експерт бухгалтерського облiку. 08.08.2011 - змiна у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду.

Посада

Генеральний директор

Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи

Шульгiн Сергiй Вiкторович

Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 521827 31.07.1997 Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

Рiк народження**

1961

Освiта**

Вища, Ярославске ВВФ уч. iм А.В.Хрулева , економiст-фiнансист; Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка - магiстр вiйськової економiки та фiнансiв.

Стаж керiвної роботи (рокiв)**

3

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ - в.о.генерального директора

Опис

Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. Стаж керiвної роботи 3 р. Попереднi посади: в.о.генерального директора, заступник генерального директора з фiнансiв та економiки. 08.02.2011 - змiна у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду.

Посада

Член НР, представник ТОВ "УК-Iнвест"

Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи

Iголкiн Олег Євгенович

Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 629970 23.12.1997 Московським РУ ГУ МВС України в м.Києвi .

Рiк народження**

1966

Освiта**

Вища, Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет, финанси пiдприємства.

Стаж керiвної роботи (рокiв)**

14

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор ТОВ "УК-Iнвест"

Опис

Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа обiймає аналогiчну посаду в декiлькох ВАТ м. Києва.х. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. Стаж керiвної роботи 14 р. Попереднi посади: Генеральний директор , виконавчий директор, заступник директора 12.04.2011 - змiна у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду.

_______________

 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.

** Заповнюється щодо фiзичних осiб.

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента

 

Посада

Прiзвище, iм'я, по батьковi посадової особи

Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кiлькiсть акцiй (штук)

Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках)

Кiлькiсть за видами акцiй

простi iменнi

простi на пред'явника

привiлейованi iменнi

привiлейованi на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Член НР, представник АС Фiнброк Iнвест

Гота Наталiя Олексiiвна

АА 079259 02.11.1995 Ленiнським РВ УМВС України в Вiнницькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член НР, представник Компанiї "КЕПКОЛ ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД"

Горбачова Юлiя Юрiївна

МК 822753 30.03.1998 Чугуївським РУ МВС в Харкiвськiй областi

22.01.2009

176618455

79.86

176618455

0

0

0

Головний бухгалтер

Стрижак Олена Миколаївна

СО 259196 23.11.1999 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Генеральний директор

Шульгiн Сергiй Вiкторович

СН 521827 31.07.1997 Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

0

0

0

0

0

0

Член НР, представник ТОВ "УК-Iнвест"

Iголкiн Олег Євгенович

СН 629970 23.12.1997 Московським РУ ГУ МВС України в м.Києвi .

30.11.2007

20904230

9.4521

20904230

0

0

0

Усього

197522685

89.3121

197522685

0

0

0

_______________

 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента

 

Найменування юридичної особи

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ

Мiсцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кiлькiсть акцiй (штук)

Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках)

Кiлькiсть за видами акцiй

простi iменнi

простi на пред'явника

привiлейованi iменнi

привiлейованi на пред'явника

Компанiя "КЕПКОЛ ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД"

НЕ 206028

Кiпр немає 4046 Патамос Гермасогейас, Лiмасол Алкалайлу, буд. 27

22.01.2009

176618455

79.86

176618455

0

0

0

Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи*

Серiя, номер, дата видачi паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кiлькiсть акцiй (штук)

Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках)

Кiлькiсть за видами акцiй

простi iменнi

простi на пред'явника

привiлейованi iменнi

привiлейованi на пред'явника

Усього

176618455

79.86

176618455

0

0

0

_______________

* Зазначається: "Фiзична особа", якщо фiзична особа не дала згоди на розкриття прiзвища, iм'я, по батьковi.

** Не обов'язково для заповнення.

Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв

 

 

Вид загальних зборiв*

черговi

позачерговi

X

Дата проведення

12.04.2011

Кворум зборiв**

98.1

Опис

1.Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв.2.Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р.3.Звiт контролюючих органiв Товариства за 2010 р. 4.Затвердження рiчного звiту, балансу та порядку покриття збиткiв Товариства за 2010 р.5.Приведення дiяльностi ВАТ "Трест "Київмiськбуд-2" у вiдповiднiсть iз вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI.6.Про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Трест "Київмiськбуд-2" на Публiчне акцiонерне товариство "Трест "Київмiськбуд-2". 7.Вiдкликання органiв управлiння Товариства.8.Про внесення змiн до Статуту Товариства, у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї.9.Обрання членiв Наглядової ради ПАТ "Трест "Київмiськбуд-2".10.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Затвердження кошторису Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.11.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Трест "Київмiськбуд-2". 12.Затвердження внутрiшнiх положень ПАТ "Трест "Київмiськбуд-2" у вiдповiдностi з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства". 13.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ "Трест "Київмiськбуд-2" протягом року.14Про лiквiдацiю Дочiрнього пiдприємства "Житлоексплуатацiя" ВАТ "Трест "Київмiськбуд-2". На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по кожному питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення.

 

_______________

* Поставити помiтку "Х" у вiдповiднiй графi.

** У вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв.

Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент

 

Повне найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзiчної особи

ТОВ "Аудиторська фiрма "Баррiстер Агенс Груп"

Органiзацiйно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ

31992339

Мiсцезнаходження

Україна м.Київ немає 03151 Київ Народного ополчення, буд. 26-А

Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi

2935

Назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ

Аудиторська палата України

Дата видачi лiцензiї або iншого документа

30.05.2002

Мiжмiський код та телефон

(044) 206-07-82

Факс

(044) 243-22-32

Вид дiяльностi

Аудиторськi послуги

Опис

У звiтному перiодi пiдприємство продовжує здiйснювати дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiї згiдно договору.

Повне найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзiчної особи

ТОВ "КОМЕКС-ФIНАНС"

Органiзацiйно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ

24381627

Мiсцезнаходження

Україна м.Київ немає 03150 Київ Червоноармiйська, 65

Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi

АВ 493120

Назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ

ДКЦПФР

Дата видачi лiцензiї або iншого документа

30.09.2009

Мiжмiський код та телефон

(044-)289-10-70, 289-34-78

Факс

(044-)289-10-70, 289-34-78

Вид дiяльностi

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

У звiтному перiодi пiдприємство продовжує здiйснювати дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiї згiдно договору.

Повне найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзiчної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Органiзацiйно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ

30370711

Мiсцезнаходження

Україна м.Київ немає 01001 Київ Б.Грiнченка, 3

Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi

АВ 581322

Назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ

ДКЦПФР

Дата видачi лiцензiї або iншого документа

19.09.2006

Мiжмiський код та телефон

(044) 279-65-40, 279-13-25

Факс

(044) 279-13-22

Вид дiяльностi

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

У звiтному перiодi пiдприємство продовжує здiйснювати дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiї згiдно договору.

 

Iнформацiя про випуски акцiй

 

 

Дата реєстрацiї випуску

Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Мiжнародний iдентифiкацiйний номер

Тип цiнного паперу

Форма iснування та форма випуску

Номiнальна вартiсть акцiй (грн.)

Кiлькiсть акцiй (штук)

Загальна номiнальна вартiсть (грн.)

Частка у статутному капiталi (у вiдсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.04.2010

33/10/1/10

Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi

UA4000068803

Акцiї Iменнi простi

Бездокументарна Iменнi

0.05

221160030

11058001.5

100

Опис

В обiгу на органiзованому та неорганiзованому ринку акцiї ПАТ "Трест"Київмiськбуд-2"не були. До лiстингу будь-якої бiржi акцiї не були включенi.

Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв

 

Кiлькiсть замовлених бланкiв сертифiкатiв цiнних паперiв (штук)

0

у тому числi:
- сертифiкатiв акцiй

0

- сертифiкатiв облiгацiй

0

- сертифiкатiв iнших цiнних паперiв (окремо щодо кожного виду цiнних паперiв)

0

Загальна кiлькiсть виданих власникам сертифiкатiв цiнних паперiв (штук)

0

у тому числi:
- сертифiкатiв акцiй

0

- сертифiкатiв облiгацiй

0

- сертифiкатiв iнших цiнних паперiв (окремо щодо кожного виду цiнних паперiв)

0

Кiлькiсть виданих власникам сертифiкатiв цiнних паперiв (штук) у звiтному перiодi

0

у тому числi:
- сертифiкатiв акцiй

0

- сертифiкатiв облiгацiй

0

- сертифiкатiв iнших цiнних паперiв (окремо щодо кожного виду цiнних паперiв)

0

Опис бiзнесу

 

Важливi подiї розвитку (в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл)

Будiвельний трест "Київмiськбуд-2" створений 9 квiтня 1947 року. у 1995 роцi був перетворений у ВАТ "Трест "Київмiськбуд-2" шляхом приватизацiї майна та зареєстрований у Солом"янськiй РДА у м.Києвi 29.01.1999 р. за свiдоцтвом 10731200000000656. В 2011 роцi назву Вiдкрите акцiонерне товариство "Трест "Київмiськбуд-2" змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "Трест "Київмiськбуд-2".

Про органiзацiйну структуру емiтента, дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження, ролi та перспектив розвитку, змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом

До складу ПАТ "Трест "Київмiськбуд-2" входять без права юридичної особи: 1.Будiвельне управлiння загально-будiвельних робiт - м. Київ вул.Народного Ополчення,26-а. 2. Спецiалiзоване будiвельне управлiння - м. Київ вул. Народного Ополчення, 26-а.

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, умови та результати цих пропозицiй

Пропозицiй третiх осiб щодо реорганiзайiї тов. на протязi року не було.

Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо)

Облiкова полiтика ведеться згiдно з чинним законодавством України та по стандартам НСБО.

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬКБУД-2> за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно Змiст аудиторського звiту № пунктiв Статтi № сторiнки 1 ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ 3 1.1 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА 3 1.2 Перелiк звiтних форм 3 1.3 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 4 1.4 Опис вiдповiдальностi аудитора 4 2 ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ 4 2.1 Основнi принципи , методи i процедури та iншi важливi аспекти облiкової полiтики Публiчного акцiонерного товариства <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬКБУД-2> 5 2.2 Аудит активiв пiдприємства 10 2.3 Аудит власного капiталу 13 2.4 Аудит зобов'язань емiтента 15 2.5 Аудит фiнансових результатiв 18 3 IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ 22 3.1 Iнформацiя про вартiсть чистих активiв 22 3.2 Аналiз показникiв фiнансової звiтностi 22 3.3 Особлива iнформацiя про емiтента 23 3.4 Виконання значних правочинiв 24 3.5 Аудит оцiнки стану впровадження корпоративного управлiння 24 3.6 Iдентифiкацiя та оцiнка аудиторами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 25 3.7 Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю 25 4 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 25 4.1 Дата i номер договору на проведення аудиту 25 ВИСНОВОК 25 Баланс (форма №1) станом на 31.12.2011 року включно 27 Звiт про фiнансовi результати (форма №2) за 2011 рiк 28 Звiт про рух грошових коштiв( форма № 3) за 2011 рiк 29 Звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2011 рiк 30 Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) за 2011 рiк 31 Додаток до примiток до рiчної фiнансової звiтностi <Iнформацiя за сегментами> (форма № 6) за 2011 рiк 44 1. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ Перевiрка проводилась з <01> сiчня 2011 року по "26" березня 2012 року з перервами в роботi за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення,26-А, аудитором: Цимбал Галиною Дмитрiвною, сертифiкат Серiї А №004349, виданий Аудиторською палатою України 29 вересня 2000 року, рiшення АПУ № 94, термiн дiї до 29.09.2014 року, свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть провадити аудиторськi перевiрки фiнансових установ вiд 15.10.2004р., серiя А № 000812, виданого Державною комiсiєю з регулювання ринку фiнансових послуг в Українi, яке є дiйсним до 29.09.2014 року. 1.1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА Повне найменування суб'єкта пiдприємництва Публiчне акцiонерне товариство <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬКБУД-2> Код за Єдиним Державним реєстром пiдприємств i органiзацiй України (ЄДРПОУ) 04012661 Данi про державну реєстрацiю Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв серiя ААБ № 394414 вiд 29.09.2011 року. Дата та номер запису в ЄДР 1 073 120 0000 000656 видане Державним реєстратором Солом'янської районної в м. Києвi державної адмiнiстрацiї Первинна дата реєстрацiї установчих документiв та орган реєстрацiї Статут зареєстровано 15.03.1995 року за № 04012661 Радянською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва Дата реєстрацiї змiн та доповнень до установчих документiв та орган реєстрацiї за 2011 рiк - Нова редакцiя Статуту зареєстрованого 20.05.2011 року за № 10731050014000656 Солом'янською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 26 вiд 12.04.2011 року) - змiна назви органiзацiйно - правової форми на пiдставi внесення змiн у законодавство України. Фактичне мiсцезнаходження: 03151,м. Київ, вул. Народного Ополчення,26-А Телефон (044)249-02-14 Основнi види дiяльностi КВЕД: 45.21.1- Будiвництво будiвель 70.20.0- Здавання в оренду власного нерухомого майна Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 33/10/1/10 вiд 30.04.2010 року видане Територiальним Управлянням ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi 18.07.2011 року Код цiнних паперiв(ISIN) UA 4000068803, виписка з реєстру Нацiонального Депозитарiю України вiд 02.08.2011 року 1.2. Перелiк звiтних форм Нами, незалежною аудиторською фiрмою, товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма <Баррiстер АГЕНС Груп> (надалi - Аудитор) проведена незалежна аудиторська перевiрка щодо повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству України, встановленим нормативним вимогам щодо формування фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬКБУД-2> ( надалi - ПАТ <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬКБУД -2>), що включають: Баланс (форма №1) станом на 31.12.2011 року включно, Звiт про фiнансовi результати (форма №2) за 2011 рiк, Звiт про рух грошових коштiв( форма № 3) за 2011 рiк, Звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2011 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) за 2011 рiк, Додаток до примiток до рiчної фiнансової звiтностi <Iнформацiя за сегментами> (форма № 6) за 2011 рiк, яка додається до цього аудиторського висновку та затверджена керiвництвом пiдприємства 01.01.2012 року. Звiтнiсть складена згiдно вимог Нацiональних стандартiв України. 1.3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Вiдповiдальним за здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства в перiодi, що перевiрявся аудиторами, були: Генеральний директор - Шульгiн Сергiй Вiкторович (код 2245815712) з 08.02.2011 року (постанова наглядової ради №3 вiд 08.02.2011 року) по дату надання аудиторського висновку. Головний бухгалтер - Лисак Надiя Василiвна (код 1959218703) з 29.04.2010 року (наказ № 90-к вiд 28.04.2010 року) по 29.08.2011 року (наказ № 296-к вiд 08.08.2011 року). Головний бухгалтер - Стрижак Олена Миколаївна (код 2304619787) з 29.08.2011 року (наказ № 296-к вiд 08.08.2011 року). по дату надання аудиторського висновку Вiдповiдальнiсть за фiнансовi звiти несе управлiнський персонал пiдприємства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: - пiдготовку i достовiрне представлення, а також, складання фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок та вiдповiдають застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi законодавству України ; - розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю на пiдприємствi; - вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики й подання облiкових оцiнок, якi вiдповiдають даним обставинам. 1.4. Опис вiдповiдальностi аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є- висловлення думки щодо фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки, згiдно iз Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть" , МСА 200 "Загальнi завдання незалежного аудитора та проведення аудиту згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту". 2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ Аудитор провiв аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, а саме проведення аудиту здiйснено у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту аудиту (МСА) № 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення> у всiх суттєвих аспектах концептуальної основи фiнансової звiтностi, метою якою є задоволення потреб в загальної iнформацiї широкого дiапазону користувачiв. Цi стандарти також зобов'язують аудитора здiйснювати аудиторську перевiрку з дотриманням етичних норм, планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об_рунтованої впевненостi в тому, що вищевказанi фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансової звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке _рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Оцiнка таких ризикiв включає також розгляд системи внутрiшнього контролю за пiдготовкою i достовiрнiстю фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають даним обставинам, але не з метою думки аудитора про ефективнiсть загальної системи внутрiшнього контролю на пiдприємствi. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального надання фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в України. Спосiб перевiрки фiнансових звiтiв - вибiрковий. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом проведення вибiркової перевiрки на вiдповiднiсть даних первинних документiв даним синтетичного та аналiтичного облiку, тестування доказiв на об_рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi: визначення вiдповiдностi фiнансової звiтностi основним напрямкам облiку, встановленим облiкової полiтикою пiдприємства та загальноприйнятим принципам облiку в Українi; аналiз(шляхом тестування) аудиторських доказiв, якi дають змогу пiдтвердити зазначенi у звiтностi суми i показники, та наведенi пояснення до них; дослiдження суттєвих облiкових оцiнок, зробленим керiвництвом пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi; оцiнка надiйностi системи бухгалтерського облiку i внутрiшнього контролю пiдприємства, можливостi виникнення помилок i їх суттєвого впливу на звiтнiсть; здiйснення вибiркового контролю; оцiнка загального подання фiнансової звiтностi. Термiни, якi використовуються в цьому аудиторському висновку : П(С)БО - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку; МФУ - Мiнiстерство фiнансiв України; ЗУ -Закон України Аудитор вважає, що ми отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази, при проведенi аудиторської перевiрки, якi забезпечують об_рунтовану пiдставу для висловлення думки аудитора. Iнформацiя, що мiститься у цьому аудиторському висновку , базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та первинних документах ПАТ <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬКБУД -2>, що були наданi аудитору керiвниками та працiвниками товариства, яка вважається надiйною i достовiрною. 2.1. Основнi принципи , методи i процедури та iншi важливi аспекти облiкової полiтики Публiчного акцiонерного товариства <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬКБУД-2> ПАТ <Трест <Київмiськбуд-2> веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях та в узагальненому грошовому виразi, шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах - ордерах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк повнiстю автоматизований. При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi якi вiдображенi в первинних документах вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного облiку, даним журналiв-ордерiв та iнших облiкових регiстрiв. Стан наявних первинних документiв, аналiтичних вiдомостей, журналiв-ордерiв та iнших облiкових регiстрiв облiку задовiльний. Наказ <Про облiкову полiтику пiдприємства>(з доповненнями), затвердженi керiвництвом пiдприємства вiд 02.01.2011 року. Протягом перiоду, що перевiрявся, на пiдставi проведених аудитором тестiв, можна зазначити, що бухгалтерський облiк ведеться в ПАТ <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬКБУД-2> вiдповiдно до вимог Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> вiд 16.07.99 р., № 996-XIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку , iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та оподаткування та Наказiв товариства <Про облiкову полiтику пiдприємства>. Облiкова полiтика ПАТ <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬКБУД-2> за перiод, що перевiрявся, не змiнювалась. Опис облiкової полiтики пiдприємства та вiдповiднiсть Iї законодавству Нормативно-правовi акти що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi Статi облiкової полiтики Короткий змiст облiкової полiтики пiдприємства по статтям ведення бухгалтерського облiку i даним по яким здiйснювалось складання фiнансової звiтностi 1. Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi П(С)БО №1 Мета фiнансової звiтностi Метою складання фiнансової звiтностi є надання користувачам для прийняття рiшень повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Фiнансова звiтнiсть забезпечує iнформацiйнi потреби користувачiв . П(С)БО 1, П(С)БО 2, П(С)БО 3, П(С)БО 4, П(С)БО 5, П(С)БО 29 Склад та елементи фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть складається з: Баланс (форма №1), Звiт про фiнансовi результати (форма №2), Звiт про рух грошових коштiв( форма № 3) Звiт про власний капiтал (форма № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5), Додаток до примiток до рiчної фiнансової звiтностi <Iнформацiя за сегментами> (форма № 6) Фiнансовi звiти мiстять статтi, склад i змiст яких визначаються вiдповiдними положеннями (стандартами). Стаття наводиться у фiнансовiй звiтностi, якщо вiдповiдає таким критерiям: - iснує ймовiрнiсть надходження або вибуття майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з цiєю статтею; - оцiнка статтi може бути достовiрно визначена. П(С)БО 1 Якiснi характеристики фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть повинна мiстити лише доречну iнформацiю, яка впливає на прийняття рiшень користувачами, дає змогу вчасно оцiнити минулi, теперiшнi та майбутнi подiї, пiдтвердити та скоригувати їхнi оцiнки, зробленi у минулому. Фiнансова звiтнiсть повинна бути достовiрною. Iнформацiя, наведена у фiнансовiй звiтностi, є достовiрною, якщо вона не мiстить помилок та перекручень, якi здатнi вплинути на рiшення користувачiв звiтностi. П(С)БО 1 Принципи пiдготовки фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть пiдприємства формується з дотриманням таких принципiв: автономностi пiдприємства; безперервностi дiяльностi; перiодичностi; iсторичної (фактичної) собiвартостi; нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат. повного висвiтлення; послiдовностi; обачностi; превалювання змiсту над формою; єдиного грошового вимiрника. П(С)БО 1-П(С)БО 34 Основнi принципи оцiнки статей звiтностi та визнання статей балансу Змiст статей балансу : Актив вiдображається в балансi за умови, що оцiнка його може бути достовiрно визначена i очiкується отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з його використанням. Витрати на придбання та створення активу, не можуть бути вiдображенi в балансi, включаються до складу витрат звiтного перiоду у звiтi про фiнансовi результати. Зобов'язання вiдображається у балансi, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Власний капiтал вiдображається в балансi одночасно з вiдображенням активiв або зобов'язань, якi призводять до його змiни. Доходи i витрати, якi вiдповiдають критерiям, викладеним в облiкової полiтики, наводяться у Звiтi про фiнансовi результати з метою визначення чистого прибутку або збитку звiтного перiоду. У звiтi про рух грошових коштiв наводяться данi про рух грошових коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Метою складання звiту про власний капiтал є розкриття iнформацiї про змiни у складi власного капiталу пiдприємства протягом звiтного перiоду. У примiтках до фiнансової звiтностi наводиться iнформацiя про данi якi вiдображенi в балансi в розрiзi груп та iнших класифiкацiй для розкриття iнформацiї про фiнансовий стан пiдприємства. 2. Методи бухгалтерського облiку та вiдображення в фiнансової звiтностi окремих статей звiтностi Баланс П(С)БО 7 Незавершене будiвництво. Незавершене будiвництво(капiтальнi iнвестицiї) вiдображається на пiдприємствi балансових рахунках бухгалтерського облiку 15 <Капiтальнi iнвестицiї> по класифiкацiйним групам вiдповiдно до затрат по собiвартостi придбання. В балансi вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй у будiвництво, створення, виготовлення, реконструкцiю, модернiзацiю, придбання необоротних активiв (включаючи необоротнi матерiальнi активи, призначенi для замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються пiдприємством, а також авансовi платежi для фiнансування капiтального будiвництва вiдображається в розмiрi собiвартостi. П(С)БО7, П(С)БО 28 Основнi засоби Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за групами: Основнi засоби (вiдповiдає стандарту, класифiкатору i податковому кодексу) Iншi необоротнi матерiальнi активи. Пiдприємством установлюванi вартiснi ознаки предметiв, що входять до складу основних i малоцiнних необоротних матерiальних активiв. В фiнансової звiтностi наводиться вартiсть власних та отриманих на умовах фiнансового лiзингу об'єктiв i орендованих цiлiсних майнових комплексiв, якi вiднесенi до складу основних засобiв згiдно з вiдповiдними положеннями (стандартами). У цiй статтi також наводиться вартiсть iнших необоротних матерiальних активiв. У цiй статтi наводяться окремо первiсна (переоцiнена) вартiсть, сума зносу основних засобiв (у дужках) та їх залишкова вартiсть. До пiдсумку балансу включається залишкова вартiсть, яка визначається як рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю основних засобiв i сумою їх зносу в дужках на дату балансу. Амортизацiя вiдноситься до складу витрат пiдприємства. П(С)БО 9, П(С)БО 16, П(С)БО 28 Виробничi запаси Визначено порядки признання, класифiкацiї, групи, документообiг про придбання, облiкування i списання. В фiнансової звiтностi облiкуються залишки на пiдставi iнвентаризацiйних вiдомостей по статям по облiковим цiнам : "Виробничi запаси" показується вартiсть запасiв малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, сировини, основних i допомiжних матерiалiв, палива, покупних напiвфабрикатiв i комплектуючих виробiв, запасних частин, тари, будiвельних матерiалiв та iнших матерiалiв, призначених для споживання в ходi нормального операцiйного циклу. "Незавершене виробництво" показуються витрати на незавершене виробництво i незавершенi роботи (послуги), а також вартiсть напiвфабрикатiв власного виробництва. "Готова продукцiя" показуються запаси виробiв на складi, обробка яких закiнчена та якi пройшли випробування, приймання, укомплектованi згiдно з умовами договорiв iз замовниками i вiдповiдають технiчним умовам i стандартам. Продукцiя, яка не вiдповiдає наведеним вимогам (крiм браку), та роботи, якi не прийнятi замовником, показуються у складi незавершеного виробництва. "Товари" показується без суми торгових нацiнок вартiсть товарiв, якi придбанi пiдприємствами для наступного продажу. П9С)БО 10, П(С)БО 15, П(С)БО 16 П(С)БО 18, П(С)БО 23 Дебiторська заборгованiсть Визначення признання активу -дебiторської заборгованостi, оцiнка, класифiкацiя та iншi важливi аспекти облiку по балансовим рахункам, в тому числi класифiкацiя на довгострокову та поточну. Класифiкацiя за видами: 1 Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї: 1. Будiвельних контактiв; 2. Операцiйної оренди власних активiв та iншi. Витрати орендодавця з укладення угоди про операцiйну оренду визнаються iншими операцiйними витратами того звiтного перiоду, у якому вони мали мiсце. "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" вiдображається в фiнансової звiтностi як заборгованiсть покупцiв або замовникiв за наданi їм продукцiю, товари, роботи або послуги . У пiдсумок балансу включається чиста реалiзацiйна вартiсть, яка визначається шляхом вирахування з дебiторської заборгованостi резерву сумнiвних боргiв. Сума резерву сумнiвних боргiв наводиться у дужках. 2. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом У статтi балансу "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" показується дебiторська заборгованiсть фiнансових i податкових органiв, а також переплата за податками, зборами та iншими платежами до бюджету. 3. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами У статтi балансу "Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами" показується сума авансiв, наданих iншим пiдприємствам у рахунок наступних платежiв. 4. Дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв У статтi балансу "Дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв" показується заборгованiсть пов'язаних сторiн та дебiторська заборгованiсть iз внутрiшньовiдомчих розрахункiв. 5. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть У статтi балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" показується заборгованiсть дебiторiв, яка не може бути включена до iнших статей дебiторської заборгованостi та яка вiдображається у складi оборотних активiв. П(С)БО 2 Грошовi кошти У статтi балансу "Грошовi кошти та їх еквiваленти" вiдображаються кошти в касi, на поточних та iнших рахунках у банках, якi можуть бути використанi для поточних операцiй, а також еквiваленти грошових коштiв. У цiй статтi окремо наводяться кошти в нацiональнiй та iноземнiй валютах. П(С)БО 1-34 Iншi оборотнi активи витрат майбутнiх перiодiв У статтi балансу "Iншi оборотнi активи" вiдображаються суми оборотних активiв, якi не можуть бути включенi до наведених вище статей роздiлу "Оборотнi активи". У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображаються витрати, що мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв. П(С)БО 1- П(С)БО 5, П(С)БО 17, П(С)БО 24, П(С)БО 34 Власний капiтал Визначенi оцiнки, класифiкацiя, групи облiку власного капiталу. В фiнансової звiтностi облiковується по iсторичної собiвартостi П(С)БО 1- П(С)БО 34 Зобов'язання Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. З метою бухгалтерського облiку зобов'язання подiляються на: Забезпечення та цiльове фiнансування. Довгостроковi : Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання, Вiдстроченi податковi зобов'язання, Iншi довгостроковi зобов'язання. Поточнi : Короткостроковi кредити банкiв, Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями, Векселi виданi, Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, Поточнi зобов'язання за одержаними авансами, Поточнi зобов'язання iз розрахункiв з бюджетом, Поточнi зобов'язання з позабюджетних платежiв Поточнi зобов'язання зi страхування; Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi; Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками; Iншi поточнi зобов'язання Непередбаченi зобов'язання; Доходи майбутнiх перiодiв. До складу доходiв майбутнiх перiодiв включаються доходи, отриманi протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, якi належать до наступних звiтних перiодiв. П(С)БО 1- П(С)БО 34 Фiнансовi результати Облiкова полiтика передбачає : Визнання та класифiкацiя доходу Оцiнка доходу Визнання витрат Склад витрат Визначення прибутку (збитку) за звiтний перiод Елементи операцiйних витрат Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй, визначає методологiчнi засади формування iнформацiї про чистий прибуток на одну просту акцiю та її розкриття у фiнансовiй звiтностi. показники чистого прибутку на одну просту акцiю i скоригованого чистого прибутку на одну просту акцiю. Окремо, визнання доходiв i витрат протягом виконання будiвельних контрактiв , ступень завершеностi робiт на дату балансу та iншi важливi аспекти, якi впливають на фiнансовi результати дiяльностi П(С)БО 1- П(С)БО 34 Рух грошових коштiв Облiкова полiтика передбачає оцiнку, класифiкацiю, методологiю та розкриття iнформацiї по наступним напрямкам дiяльностi пiдприємства: Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi Рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi Рух грошових коштiв у результатi фiнансової дiяльностi Змiна величини грошових коштiв за звiтний перiод П(С)БО 1- П(С)БО 34 Звiт про власний капiтал Метою складання звiту про власний капiтал є розкриття iнформацiї про змiни у складi власного капiталу пiдприємства протягом звiтного перiоду а також порiвняння з даними попереднього звiтного перiоду П(С)БО 1- П(С)БО 34 Розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi Облiкова полiтика визначає : Порядок надання та оформлення iнформацiї, яка є суттєвою для користувачiв фiнансової звiтностi. Критерiї суттєвостi. П(С)БО 1- П(С)БО 34 Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах Порядок та внесення змiн в бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть : В облiкову полiтику Змiни в облiкових оцiнках Виправлення помилок Подiї пiсля дати балансу : - Орiєнтовний перелiк подiй пiсля дати балансу - Орiєнтовний перелiк подiй, яка надає додаткову iнформацiю про обставини, що iснували на дату балансу - Орiєнтовний перелiк подiй, якi вказують на обставини, що виникли пiсля дати балансу . П(С)БО 23 Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн Визначає: порядок надання додаткових документiв щодо пов'язаних сторiн методологiчнi засади формування iнформацiї про операцiї пов'язаних сторiн методи оцiнки активiв i зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн; порядок виплат управлiнському персоналу. П(С)БО 1- П(С)БО 34, Наказ МФУ N 302 вiд 29.11.2000 < Про Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi> Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi та iнша звiтнiсть Порядок розкриття iнформацiї для кожного класу i видам активiв, фiнансовим iнструментам , зобов'язань, методи визнання облiкових оцiнок, методи визначення ризикiв i вiдсоткових ставок, методи визначення справедливої вартостi i припущень, перелiк подiй якi впливають на прийняття рiшень про вiдмови вiд переоцiнок. Порядок розкриття iнформацiї за сегментами та визначення показникiв прiоритетних звiтних сегментiв. Внутрiшнiй контроль за веденням бухгалтерського облiку та заповненню i поданню фiнансової звiтностi згiдно наказу та посадової iнструкцiї покладається на головного бухгалтера пiдприємства На думку аудитора, в наказi облiкової полiтики пiдприємства в повному обсязi розкрито сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, якi використовуються пiдприємством для складання та подання фiнансової звiтностi, принципи та методологiя бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. 2.2. Аудит активiв пiдприємства Станом на 31.12.2011 року включно загальнi активи ПАТ <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬКБУД-2> збiльшились в порiвнянi з даними на початок 2011 року ( (75653/72256*100)-100) =4,7) на 4,7 вiдсоткiв та складають 75 653 тисяч гривень. Збiльшення активiв вiдбулося, в основному, за рахунок збiльшення залишку дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та залишку коштiв в нацiональної валютi. Активи пiдприємства станом на 31.12.2011 року включно складаються з: № пункту Код рядку балансу Статi звiтностi Залишок станом на 31.12.2011 року включно по даним фiнансової звiтностi, тис. грн № Балансового рахунку аналiтичного облiку Залишок станом на 31.12.2011 року включно по аналiтичному облiку, грн Вiдповiднiсть законодавству України про облiк, класифiкацiю та розкриття iнформацiї 1 020 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 3,0 1521 <Придбаннi основних засобiв> 2669,00 П(С)БО 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом МФУ вiд 27.04.2000 року за № 92 2 Основнi засоби 030 Залишкова вартiсть 24 557 031 Первiсна вартiсть 42 596 10 <Основнi засоби> 11 <Iншi необоротнi матерiальнi активи> 42 194 144,88 401 415,56 032 Знос (18 039) 13 <Знос> 18 037 937,57 3 100 Виробничi запаси 2 239 203 <Паливо> 204 <Тара й тарнi матерiали> 205 <Будiвельнi матерiали> 207 <Запаснi частини> 209 <Iншi матерiали> 221 <Малоцiннi та швидкозношуванi предмети> 19 678,75 4 323,33 2 073 237,23 50 754,38 34 130,88 56 830,25 П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом МФУ вiд 20.10.1999 року за № 246 П(С)ОБ 16 "Витрати", затвердженого наказом МФУ вiд 31 грудня 1999 року N 318 4 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги : П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом МФУ вiд 08.10.1999 року за № 237 П(С)БО 18 "Будiвельнi контракти" затвердженого наказом МФУ вiд 28.04.2001 № 205 160 Чиста реалiзацiйна вартiсть 24 006 3611 <Розрахунки з замовниками> 3612 <Розрахунки по реалiзацiї матерiалiв> 3613 <Розрахунки по орендi> 3616 <Розрахунки по орендi нежитлових примiщень > 3617 <Розрахунки по орендi лiжко - мiсць юридичними особами> 3618 <Розрахунки по орендi лiжко - мiсць фiзичними особами> 19 797 307,82 1 268 783,05 1 036 917,42 675 954,80 358 972,79 868 434,92 161 Первiсна вартiсть 24 006 5 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками : П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом МФУ вiд 08.10.1999 року за № 237 170 З бюджетом 106 6411 <Розрахунки по прибутковому податку> 6412 <ПДВ> 6413 <Податок на прибуток> 6415 <Розрахунки по iншим податкам> - оренда землi, плата за воду та iншi 9 267,18 176 358,45 17 365,95 -96717,98 180 За виданими авансами 3161 6311 <Розрахунки з постачальниками 6312 <Розрахунки з субпiдрядниками> 2 115 324,32 1 036 458,14 6 210 Iнша дебiторська заборгованiсть 274 375 <Розрахунки за вiдшкодування збиткiв> 377 <Розрахунки з iншими дебiторами> 642 <Розрахунки по обов'язковим платежам> 65 <Розрахунки по страхуванню> 124 375,62 134 231,32 702,97 13 514,87 7 Грошовi кошти та їх еквiваленти 230 В нацiональної валютi 21 266 301 <Каса в нацiональної валютi> 311 <поточнi рахунки в нацiональної валютi> 2,56 21 265 745,86 Законодавство України про ведення розрахунково - касових операцiй 8 270 Витрати майбутнiх перiодiв 41 39 <Витрати майбутнiх перiодiв> 40 968,83 П(С)ОБ 16 "Витрати", затвердженого наказом МФУ вiд 31 грудня 1999 року N 318 Разом активи 75 653 ОПИС АУДИТОРА ДО ОБЛIКУ АКТИВIВ ЕМIТЕНТА До пункту№1 Облiк капiтальних iнвестицiй класифiкується на групи та облiкується на балансових рахунках бухгалтерського облiку 15 <Капiтальнi iнвестицiї> вiдповiдно до затрат по собiвартостi придбання. Нарахування амортизацiї по даним активам провадиться з дати вводу в експлуатацiю. До пункту№2 Основнi засоби на пiдприємствi складаються з : № та назва балансового рахунку Первiсна вартiсть, тис.грн Сума накопиченої амортизацiї (Знос), тис грн Залишкова вартiсть, тис.грн Коефiцiєнт зносу, % 103 <Будинки i споруди> 33 057 12 405 20 652 37,5 104 <Машини та обладнання> 6 814 3 596 3 218 52,8 105 <Транспортнi засоби> 1 448 1 022 426 70,6 106 "Iнструменти та iнвентар" 872 518 254 70,9 109 <Iншi основнi засоби> 4 0 4 0,0 112 "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи" 365 362 3 0,0 113 <Тимчасовi (нетитульнi споруди> 36 36 0 0,0 Разом 42 596 18 039 24 557 Основнi засоби , якi використовуються в виробництвi, для виконання робiт i послуг, для управлiнських потреб, в фiнансової звiтностi облiкованi по залишкової вартостi, яка складається з первiсної вартостi (собiвартiсть придбання) за вiдрахуванням амортизацiйних нарахувань (зносу). Придбанi основнi засоби облiковуються по собiвартостi придбання. Дооцiнка( переоцiнка) основних засобiв проведена за 1992-1996 рiк на пiдставi законодавства, з 1997 року основнi засоби не дооцiнювались(переоцiнювались) у зв'язку з цим балансова вартiсть основних засобiв суттєво вiдрiзняється вiд справедливої(ринкової) вартостi основних засобiв станом на 31.12.2011 року включно. Аудитор не згоден з рiшенням управлiнського персоналу з питань облiку дооцiнки(переоцiнки) основних засобiв, наказом <Про облiкову полiтику> питання дооцiнки( переоцiнки) основних засобiв не визначенi в повному обсязi, на пiдставi пунктiв 16-21 П(С)БО 7 i додатку до П(С)БО 19 < Визначення справедливої вартостi придбаних iдентифiкованих активiв i зобов'язань>, де визначено що основнi засобi облiкуються по справедливої (ринкової) вартостi , обов'язково <Будинки i споруди> i <Машини та обладнання>. Статутом пiдприємства п.10.6 питання дооцiнки(уцiнки) майна вирiшується наглядовою радою пiдприємства. Нарахування амортизацiї по основним засобам в бухгалтерському облiку проводилось у вiдповiдностi до Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> №996-Х11 вiд 16.07.1999 року, згiдно вимог П(С)БО 7 та облiкової полiтики пiдприємства - прямолiнiйним методом, розрахунок методу вiдповiдає - податковому методу, що не суперечить вимогам дiючого законодавства. Нарахування амортизацiї по групi <Iншi необоротнi активи> в бухгалтерському облiку проводилось у першому мiсяцi використання об'єкту у розмiрi 100 % його вартостi . Амортизацiя (знос) основних засобiв та iнших необоротних активiв списується на витрати пiдприємства. Об'єкти основних засобiв та iнших необоротних активiв списуються з облiку пiдприємства в разi реалiзацiї або в разi лiквiдацiї(вибуття) активу в зв'язку з закiнченням строку їх корисного використання (експлуатацiї) по лiквiдацiйної вартостi. Дохiд або збиток вiд продажу або iншого вибуття об'єктiв основних засобiв облiкується як рiзниця мiж договiрною вартiстю продажу i залишковою вартiстю цих об'єктiв та визначається як прибуток або витрати. В товариствi залишок основних засобiв складається з основних засобiв вартiсть яких оформлена у заставу на суму 5553 тисяч гривень, для отримання кредитних коштiв та згiдно кредитних угод з банкiвськими установами. До пункту №3 Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група, облiковими цiнами є - первiсна вартiсть запасiв, товарiв, незавершеного виробництва i готової продукцiї облiкуються згiдно з галузевою iнструкцiєю, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 <Запаси> та Наказу пiдприємства <Про облiкову полiтику>. Методи, якi використаються пiдприємством по вiдображенню витрат вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 <Витрати> вiд 31.12.1999 року в редакцiї наказу МФУ № 318. Списання матерiалiв i матерiальних цiнностей провадиться на пiдставi актiв на списання, калькуляцiй, технологiчних норм, видаткових накладних, товаро - транспортних накладних та iнших документiв, усi документи пiдписанi та затвердженi уповноваженими особами i керiвниками пiдприємства. Активи, що використовуються протягом не бiльш одного року, або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльш року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами та облiкуються на пiдприємствi на рахунку 22 <Малоцiннi та швидкозношуванi предмети>. Вiдповiдно до вимог пункту 23 П(С)БО 9 <Запаси> вiд 20.10.1999 року в редакцiї наказу МФУ № 246 та Наказу пiдприємства <Про облiкову полiтику>, вартiсть цих малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, пiдприємство виключає i складу активiв ( списується з балансу на витрати) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку та цих предметiв за мiсцями їх експлуатацiї у вiдповiдних матерiально - вiдповiдальних осiб протягом строку їх фактичного або нормативного використання. Визначенi методи облiку придбання i вибуття запасiв, незавершеного виробництва, готової продукцiї, товарiв були незмiннi протягом звiтного перiоду , витрати по запасам визначаються по методу ФIФО. Придбання i вибуття запасiв, товарiв, готової продукцiї пiдтверджено первинними документами. До пункту №4 Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. Довгострокової дебiторської заборгованостi в бухгалтерському облiку немає згiдно первинних документiв. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу не обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв. Договори на будiвництво. Дебiторською заборгованiстю визнаються акти прийому - передачi(здачi) виконаних робiт пiдписаних та прийнятих замовниками, покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на об'єкти будiвництва та сума доходу(виручки) може бути достовiрно визначено та виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї.. Але аудитори не впевненнi в надiйностi даних по залишку дебiторської заборгованостi тому, що в результатi виконання процедури держаної експертизи та державного ревiзiйного управлiння будуть пiдтвердженi кiлькiснi, якiснi i цiновi об'єми будiвельних робiт, данi операцiї можуть суттєво привести до збiльшення або зменшення економiчних вигод пiдприємства та дебiторської заборгованостi, також у разi коригування дебiторської заборгованостi по результатах перевiрок, вона може привести до збiльшення витрат пiдприємства що суттєво вiдобразиться на фiнансовому результатi дiяльностi. Договори оренди. По умовам договорiв оренди, в яких пiдприємство значиться як орендодавець, дебiторська заборгованiсть визначається одночасно з доходом вiд операцiйної оренди визнається iншим операцiйним доходом вiдповiдного звiтного перiоду з урахуванням способу одержання економiчних вигод, пов'язаних з використанням об'єкта операцiйної оренди. Уся сума поточної заборгованостi за товари, роботи, послуги в розрiзi її класифiкацiї за термiнами непогашення : Класифiкацiя На кiнець року, тис грн На кiнець року, % До 360 днiв До 540 днiв До 1080 днiв 17 284 5624 1 098 72,0 23,4 4,6 До пункту 5 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом та за виданими авансами мiстить переплату по податкам та оплату в рахунок наступних субпiдрядних робiт. До пункту 6 Iнша дебiторська заборгованiсть , поточна та мiстить дебiторську заборгованiсть, яка не вийшла в вищевказанi дебiторськi заборгованостi Класифiкацiя На кiнець року, тис грн На кiнець року, % До 360 днiв До 540 днiв До 1080 днiв 274 100 До пункту №7 Облiк грошових коштiв в нацiональної валютi, вiдповiдає вимогам дiючого законодавства України, операцiї по розрахунковому рахунку та касовим операцiям ведуться без порушень Залишки грошових коштiв на поточних рахунках в нацiональної валютi пiдтверджено виписками банкiвських установ та довiдками звiрки з банкiвськими установами, залишок в касi у нацiональнiй валютi станом на 31.12.2011 року включно пiдтверджено актом iнвентаризацiї вiд 04.01.2012 року В iноземної валютi залишкiв немає, валютних операцiй пiдприємство не здiйснює згiдно первинних документiв. В товариствi залишок грошових коштiв складається з коштiв, якi можна використати для операцiй протягом усього перiоду дiяльностi, обмежень згiдно документiв не iснує. До пункту 8 У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображаються витрати, що мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв та витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Це витрати, якi складаються зi сплати витрат по перiодичним виданням, iнформацiйному обслуговуванню пiдприємства по законодавчiй базi та iншим витратам майбутнього перiоду, згiдно вимог законодавства по бухгалтерському облiку, пiдприємство провадило зараховування цих витрат щомiсячно на адмiнiстративнi витрати пiдприємства. На думку аудитора, данi фiнансової звiтностi ПАТ <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬКБУД- 2>, вiдносно активiв товариства, грошових вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного i синтетичного облiку та первинним документам, наданих на розгляд аудитору, склад, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки в цiлому та ступiнь розкриття за видами активiв вiдповiдають законодавству України та Нацiональним Стандартам Бухгалтерського Облiку. 2.3. Аудит власного капiталу Власний капiтал станом на 31.12.2011 року включно становить 7 766 тисяч гривень, класифiковано i визначено без порушень . Зменшення власного капiталу за 2011 рiк (7766-10853 =-3087), на 3 087 тисяч гривень вiдбулось за рахунок збитку 2011 року. Власний капiтал пiдприємства станом на 31.12.2011 року включно складаються з: № пункту Код рядку балансу Статi звiтностi Залишок станом на 31.12.2011 року включно по даним фiнансової звiтностi, тис. грн № Балансового рахунку аналiтичного облiку Залишок станом на 31.12.2011 року включно по аналiтичному облiку, грн. Вiдповiднiсть законодавству України про облiк, класифiкацiю та розкриття iнформацiї 1 300 Статутний капiтал 11 058 40 <Статутний капiтал> 11 058 001,50 П(С)БО1-П(С)БО 5 2 330 Iнший додатковий капiтал 9 671 423 <Дооцiнка активiв> 9 671 186,38 П(С)БО1- П(С)БО 34 3 350 Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) (12 963) 442 <Непокритий збиток> 12 963 664,45 П(С)БО 1-П(С)БО 5, П(С)БО 17, П(С)БО 24, П(С)БО 34 Разом власний капiтал 7 766 ОПИС АУДИТОРА ДО ОБЛIКУ ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ До пункту №1 IНФОРМАЦIЯ ПРО СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ Вiдкрите акцiонерне товариство <Трест <Київмiськбуд-2> засновано та зареєстровано 15 березня 1995 року розпорядженням виконкому у Радянської районної Ради народних депутатiв м. Києва, свiдоцтво про державну реєстрацiю № 04012661 вiд 15.03.1995 року. Вiдкрите акцiонерне товариство <Трест <Київмiськбуд-2> є правонаступником Державного комунально - будiвельного монтажного <Трест <Київмiськбуд-2> заснованого вiдповiдно до наказу Регiонального вiддiлення Фонду Державного Майна України по мiсту Києву вiд 21.10.1994 року за № 940 - ПР, шляхом перетворення Державного у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України вiд 15 червня 1993 року за № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств" . Згiдно нової редакцiї Статуту зареєстрованого 20.05.2011 року за № 10731050014000656 Солом'янською Районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю та затвердженого протоколом № 26 вiд 12.04.2011 року загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬКБУД-2> є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства <Трест <Київмiськбуд-2>, згiдно чинного законодав- ства. Новою редакцiєю Статуту зареєстрованого 20.05.2011 року за № 10731050014000656 Солом'янською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю та затвердженого протоколом № 26 вiд 12.04.2011 року загальних зборiв акцiонерiв, статутний капiтал становить 11 058 001,50 гривень, який розподiлений на 221 160 030 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 гривень кожна у бездокументарної формi iснування . Випуск акцiй простих iменних в бездокументарнiй формi iснування на величину статутного капiталу зареєстровано Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi вiд 30 квiтня 2010 року за № 33/10/1/10 . Формування та сплата Статутного капiталу щорiчно пiдтверджується незалежними аудиторами. Станом на 31.12.2010 року включно заявлений статутний капiтал був сформований та сплачений у повному обсязi, що пiдтверджується аудиторським висновком щодо фiнансової звiтностi за 2010 рiк. Протягом перiоду, що перевiрявся, змiн у складi та розмiру статутного капiталу в Товариствi не вiдбувалося. Викуп акцiй самим Товариством не здiйснювався. Депозитарiєм товариства являється ПАТ <Нацiональний депозитарiй України>, код ЄДРПОУ 30370711, вул.. Б.Грiнченка,3.м. Київ, 01001, лiцензiя АВ № 581322 термiном дiї до 19.09.2016 року. Станом на 31.12.2011 року включно на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв, розподiл акцiй складається з наступної iнформацiї: Таблиця. Склад акцiонерiв станом на 31.12.2011 року включно. № Назва акцiонера Кiлькiсть акцiй, штук Номiнальна вартiсть одної акцiї, грн. Номiнальна вартiсть акцiй разом, грн. Доля в Статутному капiталi, % 1 ТОВ <КОМЕКС-ФIНАНС>- зберiгач,код ЄДРПОУ 24381627, вул..Червоноармiйська,65, м. Київ, 03150, лiцензiя АВ 534275 термiном дiї до 15.07.2015 року, iнформацiя про власникiв в т.ч: 202 342 260 0,05 10 117 113,00 91,4913 1.1 2103 осiб, громадяни України, доля кожного акцiонера в Статутному капiталi менш нiж 5 % 4 819 575 0,05 240 978,75 2,1792 1.2 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <УК- IНВЕСТ>", код 34045772,мiсцезнаходження : Київ, вул. Народного ополчення,26- А 20 904 230 0,05 1 045 211,50 9,4521 1.3 Компанiя <КЕПКОЛ ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД>, НЕ 206028, Алкану,27,Потам ос Гермасогейас,4046,Лiмассол,Кiпр 176 618 455 0,05 8 830 922,75 79,86 2 Депозитарiй кореспондент - ПрАТ <ВДЦП>, код ЄДРПОУ 35917889, вул.Тропiнiна,7-Г, м.Київ, 04107, лiцензiя АВ №498004 термiном дiї до 27.05.2019 року, iнформацiя про власникiв в т.ч: 18 817 770 0,05 940 888,50 8,5087 2.1 1 особа, громадяни України, доля кожного акцiонера в Статутному капiталi менш нiж 5 % 25 0,05 1,25 0,000000 2.2 TERVEL HOLDINGS CYPRUS LTD , НЕ 258648,Р.С.1070, м.Нiкосiя, вул..Романоу, 6 №2, оф.101, Кiпр 16 572 000 0,05 828 600,00 4,4932 2.3 Компанiя <КЕПКОЛ ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД>, НЕ 206028, Алкану,27,Потам ос Гермасогейас,4046,Лiмассол,Кiпр 2 245 745 0.05 112 287,25 1,0155 РАЗОМ 221 160 030 0,05 11 058 001,50 100 Таким чином, станом на 31.12.2011 року включно , статутний капiтал становить 11 058 001,50 гривень, який розподiлений на 221 160 030 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 гривень кожна, зобов'язання акцiонерiв перед ПАТ <Трест <Київмiськбуд-2> щодо сплати та розподiлу акцiй виконана, статутний капiтал сформовано та сплачено повнiстю в встановленi законодавством термiни приватизацiйними майновими сертифiкатами та грошовими коштами, що пiдтверджено виписками банкiвських установ. До пункту №2 Вiдображено дооцiнка основних засобiв 1992-1996 роках та в 2009 року повернення основних засобiв з балансу дочiрнього пiдприємства. До пункту №3 За 2011 рiк пiдприємство прибуток не використовувало. Збиток за 2011 рiк складає 3 087,00 тисяч гривень, це привело к зменшенню власного капiталу На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi станом на 31.12.2011 року включно та в звiтi про власний капiтал за 2011 рiк в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. 2.4. Аудит зобов'язань емiтента Станом на 31.12.2011 року включно загальнi зобов'язання ПАТ <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬКБУД-2> збiльшились в порiвнянi з даними на початок 2011 року ( (4+600+67283)/(4+1700+59699)*100)-100)=10,6) на 10,6 вiдсоткiв та складають 67 887 тисяч гривень. Збiльшення зобов'язань вiдбулося, в основному, за рахунок збiльшення поточних зобов'язань( в основному за рахунок збiльшення кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги i векселiв виданих). Зобов'язання пiдприємства станом на 31.12.2011 року включно № пункту Код рядку балансу Статi звiтностi Залишок станом на 31.12.2011 року включно по даним фiнансової звiтностi, тис. грн № Балансового рахунку аналiтичного облiку Залишок станом на 31.12.2011 року включно по аналiтичному облiку, грн Вiдповiднiсть законодавству України про облiк, класифiкацiю та розкриття iнформацiї 1 Забезпечення наступних витрат i платежiв 420 Цiльове фiнансування 4 487 <Цiльове фiнансування i цiльовi надходження> 3 700,09 П)С)БО 11 <Зобов'язання>, в редакцiї наказу МФУ вiд 31.01.2000 року за № 20 2 Довгостроковi зобов'язання 440 Довгостроковi кредити банкiв 600 601 <Довгостроковi кредити банкiв> 600 000,00 П)С)БО 11 <Зобов'язання>, в редакцiї наказу МФУ вiд 31.01.2000 року за № 20 3 Поточнi зобов'язання 3.1 520 Векселi виданi 9 267 621 <Короткостроковi векселi виданi> 9 267 109,72 ЗУ <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 № 3480-IV; П(С)БО 13 <Фiнансовi iнструменти> в редакцiї наказу МФУ вiд 30.11.2001 № 559; П)С)БО 11 <Зобов'язання>, в редакцiї наказу МФУ вiд 31.01.2000 року за № 20. 3.2 530 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 52 197 6311 <Розрахунки з постачальниками> 6312 <Розрахунки з субпiдрядниками> 14 402 700,59 37 793 929,26 П)С)БО 11 <Зобов'язання>, в редакцiї наказу МФУ вiд 31.01.2000 року за № 20 П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом МФУ вiд 20.10.1999 року за № 246 П(С)ОБ 16 "Витрати", затвердженого наказом МФУ вiд 31 грудня 1999 року N 318 П(С)БО 18 "Будiвельнi контракти" затвердженого наказом МФУ вiд 28.04.2001 № 205 3.3 Поточнi зобов'язання за розрахунками: 3.3.1 540 З одержаних авансiв 2 882 3611 <Розрахунки з замовниками> 3612 <Розрахунки по реалiзацiї матерiалiв> 3613 <Розрахунки по орендi> 3616 <Розрахунки по орендi нежитлових примiщень > 3617 <Розрахунки по орендi лiжко - мiсць юридичними особами> 3618 <Розрахунки по орендi лiжко - мiсць фiзичними особами> 771 192,44 1 807 588,80 97 887,61 5 501,66 37 300,17 162 925,23 П)С)БО 11 <Зобов'язання>, в редакцiї наказу МФУ вiд 31.01.2000 року за № 20 3.3.2 580 З оплати працi 111 661 <Розрахунки за заробiтною платою> 662 <Розрахунки з депонованої заробiтної плати> 663 <розрахунки по iншим виплатам> -2 358,38 77 666,94 35 529,84 ЗУ <Про оплату працi>(Iз змiнами i доповненнями) вiд 24 березня 1995 року за N 108/95-ВР П)С)БО 11 <Зобов'язання>, в редакцiї наказу МФУ вiд 31.01.2000 року за № 20 П(С)БО 26 "Виплати працiвникам" в редакцiї наказу МФУ вiд 28.10.2003 № 601 3.3.3 590 З учасниками 80 671 <Розрахунки за нарахованими дивiдендами> 80 001,24 П)С)БО 11 <Зобов'язання>, в редакцiї наказу МФУ вiд 31.01.2000 року за № 20 3.4 Iншi поточнi зобов'язання 2 746 3721 <Розрахунки з пiдзвiтними особами> 685 <Розрахунки з iншими кредиторами> 643 <Податковi зобов'язання по ПДВ> 644 <Податковий кредит по ПДВ> 15 942,50 28 517,21 2 690 643,43 10 912,88 П)С)БО 11 <Зобов'язання>, в редакцiї наказу МФУ вiд 31.01.2000 року за № 20 Разом зобов'язання 67 887 ОПИС АУДИТОРА ДО ОБЛIКУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ До пункту №1 Оцiнка, повнота, класифiкацiя пiдприємством визначена без порушень, облiковано на балансовому рахунку 581 <Цiльове фiнансування i цiльовi надходження>, фiнансування осiб, якi мають статус Чорнобильця. Пiдприємство не створює забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, якi можуть створюватися для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат. Суми створених забезпечень визнаються витратами. На думку аудиторiв, створення цих забезпечень суттєво вплинуло би на вiдображення зобов'язання пiдприємства та фiнансовий результат. До пункту №2 Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою вiдображено за первiсною вартiстю, класифiкацiя пiдприємством визначена без порушень, на зобов'язання нараховуються вiдсотки та це зобов'язання не пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу. До пункту №3.1 Фiнансова гарантiя, за векселями виданими пiдприємством визнана зобов'язаннями , до закiнчення термiну гарантiї облiкованi за первiсною(справедливою) вартiстю. Згiдно договiрних зобов'язань векселi виданi без дисконтнi та безвiдсотковi, класифiкованi належним чином , є реальними та пiдтвердженi договiрними зобов'язаннями i первинними документами. До пункту № 3.2 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Кредиторська заборгованiсть з постачальниками облiковується на пiдприємствi одночасно з отриманням виробничих запасiв, товарiв, отриманим роботам (послугам), якi пов'язанi з загальновиробничими, адмiнiстративними, iнших операцiйними, фiнансовими, iншими витратами(в iншi витрати включаються витрати, якi виникають пiд час звичайної дiяльностi, але не пов'язанi безпосередньо з виробництвом або реалiзацiєю продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Кредиторська заборгованiсть з субпiдрядниками> облiковується на пiдприємствi одночасно з собiвартiстю реалiзованих i виконаних субпiдрядниками будiвельних робiт. До пункту № 3.3.1 Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв облiкуються на пiдприємствi в складi попереднiх оплат по договорам з контрагентами на виконання будiвельних робiт, орендарями, та iншими покупцями До пункту № 3.3.2 Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi облiкуються одночасно з витратами по собiвартостi будiвельних робiт, загальновиробничими, адмiнiстративними, iнших операцiйними, iншими витратами. Для нарахування заробiтної плати, вiддiл бухгалтерського облiку пiдприємства використовував наступнi документи: штатний розклад, якiй затверджено наказом вiд 27.01.2011 року за №20. вiдомiсть нарахування заробiтної плати на керiвництво, iтр, службовцi, яка затверджується генеральним директором, погоджується з головним бухгалтером , виконується заступником генерального директора з розвитку та адмiнiстрацiї. накази про прийняття на роботу працiвникiв, в цих наказах передбачено змiни в штатний розклад. договори цивiльне - правового характеру i акти виконаних робiт до договорiв. табелi облiку робочого часу. Наряди на виконання будiвельних робiт та iншi. Вiдповiдно до колективного договору на 2011-2012 рiк, якiй зареєстровано Солом'янською райдержадмiнiстрацiєю м. Києва вiд 05.08.2011 року за № 190-11, визначенi умови та зобов'язання власника по здiйсненню нарахування оплати працi визначенi у роздiлу 1V, де визначено (пункт 4.1) що оплата працi працiвникiв здiйснюється згiдно з <Положенням про оплату працi i пiдроздiлiв ПАТ <Трест <Київмiськбуд-2> за результатами виробничої дiяльностi>. Усi зобов'язання по оплатi працi поточнi. До пункту № 3.3.3 Зобов'язання пiдприємства за розрахунками з учасниками визначаються згiдно дiючого законодавства та протоколiв загальних зборiв акцiонерiв. Це залишок балансового рахунку 671 <Розрахунки за нарахованими дивiдендами> по нарахованим та несплаченим дивiдендам за минули роки(до 2008 року) . До пункту № 3.4 Iншi поточнi зобов'язання облiкуються на балансових рахунках: 3721 <Розрахунки з пiдзвiтними особами> одночасно з витратами пiдприємства. Розрахунки з пiдзвiтними особами провадяться на пiдставi авансових звiтiв з доданими первiсними розрахунковими документами. Порушень по розрахункам з пiдзвiтними особами не встановлено. 643 <Податковi зобов'язання по ПДВ> i 644 <Податковий кредит по ПДВ> це за залишок облiку оборотних коштiв по податку на додану вартiсть. 685 <Розрахунки з iншими кредиторами>. Провадиться облiк розрахункiв з iншими кредиторами по виконавчим листам та iншим вiдрахуванням. Данi, вiдображенi в звiтностi по розрахункам з бюджетом по прибутку, податку на додану вартiсть, по доходу з фiзичних осiб та iншим податкам i платежам, а також по вiдрахуванням до загальнодержавних фондiв, вiдповiдають даним синтетичних та аналiтичних рахункiв бухгалтерського облiку та податкової i iншої звiтностi . Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. На думку аудитора, данi фiнансової звiтностi ПАТ <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬКБУД-2> по вiдображенню зобов'язань, вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного i синтетичного облiку та первинним документам, наданих на розгляд аудиторам, склад, достовiрнiсть i повнота, їх оцiнки в цiлому та ступiнь розкриття iнформацiї за видами зобов'язань, вiдповiдають законодавству України та Нацiональним Стандартам Бухгалтерського Облiку та облiкової полiтики пiдприємства. 2.5. Аудит фiнансових результатiв Склад доходiв та витрат за 2011 рiк № пункту Код рядку звiту про фiнансовi результати Статi звiтностi Сума за 2011 рiк по даним фiнансової звiтностi, тис. грн № Балансового рахунку аналiтичного облiку Сума за 2011 рiк по даним аналiтичному облiку, грн. Вiдповiднiсть законодавству України про облiк, класифiкацiю та розкриття iнформацiї 1 010 Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 133 515 701 <Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї> 702 <Дохiд вiд реалiзацiї товару> 703 <Дохiд вiд реалiзацiї робiт i послуг> 161 795,49 45 972 147,58 87 380 557,63 П(С)БО 15 <Доходи>, затвердженого наказом МФУ вiд 29.11.1999 року за № 290 та наказу <Про облiкову полiтику пiдприємства>. 2 015 Податок на додану вартiсть (18 023) 643 <Податковi зобов'язання по ПДВ> 18 023 775,53 3 030 Iншi вiдрахування з доходу коригування доходiв минулих рокiв по результатах державної експертизи (1 289) 704 <Вiдрахування з доходу> 1 288 768,45 4 060 Iншi операцiйнi доходи 3 197 712 <Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв> 713 <Дохiд вiд операцiйної оренди> 715 <Отриманi штрафи, пенi, неустойки> 717 <Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi> 719 <Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi> 51 293,08 1 637 699,68 40 326,36 1 467 966,90 183,18 5 120 Iншi фiнансовi доходи 14 732 <Вiдсотки отриманi> 733 <Iншi доходи вiд фiнансових операцiй> 10 440,99 3 961,38 6 130 Iншi доходи 223 741 <Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй> 742 <Дохiд вiд вiдновлення корисностi активiв > 746 <Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi> 10 000,00 10 697,48 202 194,29 7 200 Надзвичайнi доходи> 22 751 <Вiдшкодування шкоди вiл надзвичайний подiй> 21 611,15 8 040 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (106 865) 901 <Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї> 902 <Собiвартiсть реалiзованих товарiв> 903 <Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг> 91 <Загально виробничi витрати> 70 173,40 41 604 347,57 63 158 530,89 2 032 459,82 П(С)БО 16 <Витрати>, затвердженого наказом МФУ вiд 31.12.1999 року за № 318 П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом МФУ вiд 20.10.1999 року за № 246 П(С)БО 18 "Будiвельнi контракти" затвердженого наказом МФУ вiд 28.04.2001 № 205 9 070 Адмiнiстративнi витрати (8 508) 92 <Адмiнiстративнi витрати> 8 508 243,92 10 090 Iншi операцiйнi витрати (5 092) 94 <Iншi операцiйнi витрати> 5 092 003,94 11 140 Фiнансовi витрати (114) 95 <Фiнансовi витрати> 114 274,46 12 160 Iншi витрати (139) 97 <Iншi витрати> 139 081,11 13 180 Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi (28) 981 <Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi> 27 703,00 П(С)БО 17 "Податок на прибуток". Податковий Кодекс України 14 195 Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi: збиток (3 109) 79 <Фiнансовий результат> 15 225 Чистий : збиток (3087) 79 <Фiнансовий результат> -3 087 153,44 ОПИС АУДИТОРА ДО ОБЛIКУ ФIНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТIВ До пунктiв №1-№6 Вiдображення доходiв у бухгалтерському облiку здiйснюється на пiдставi первинних документiв - актiв прийому - передачi виконаних послуг (робiт), видаткових i товаро - транспортних накладних, прибутковий касових ордерiв та виписок банку, якi передбаченi статтею 9 Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> вiд 16.07.1999 року за № 996-XIV. За результатами вибiркової аудиторської перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображенi в оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудитору стосовно доходiв ПАТ <ТРЕСТ<КИЇВМIСЬКБУД-2> за 2011 рiк, вiдповiдають первинним документам. За перiод, що перевiрявся, пiдприємство здiйснювало основну комерцiйну дiяльнiсть по продажу будiвельних робiт( в наявностi є лiцензiя на здiйснення будiвельних робiт) та продажу послуг по орендi житлових та нежитлових примiщень, товарiв та отримало iншi операцiйнi доходи у виглядi списання кредиторської заборгованостi та iншi, iншi фiнансовi доходи у виглядi вiдсоткiв по залишкам вiльних коштiв на розрахункових рахунках, iншi доходи у виглядi доходiв вiд вiдновлення корисностi активiв та iнших джерел. Бухгалтерський облiк доходiв здiйснюється на пiдприємствi в залежностi вiд нарахованих доходiв на окремих субрахунках бухгалтерського облiку згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї № 291. Визнання пiдприємством доходу (виручки) вiд реалiзацiї визнається пiд час збiльшення активу у вигляду дебiторської заборгованостi або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу , за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку пiдприємством за групами згiдно дiючого законодавства України та облiкової полiтики пiдприємства. 1. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) визнається на пiдприємствi в разi наявностi всiх наведених нижче умов: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший актив); пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена; є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. 2. Дохiд, пов'язаний з наданням послуг з операцiйної оренди власного майна, виконаних робiт по будiвництву та iнших послуг i робiт визнається пiдприємством, виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання послуг, робiт або на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї. Результат операцiї з надання послуг i робiт пiдприємством достовiрно оцiнюється за наявностi всiх наведених нижче умов: можливостi достовiрної оцiнки доходу; iмовiрностi надходження економiчних вигод вiд надання послуг i робiт; можливостi достовiрної оцiнки ступеня завершеностi надання послуг i робiт на дату балансу; можливостi достовiрної оцiнки витрат, здiйснених для надання послуг i робiт та необхiдних для їх завершення. Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг i робiт проводиться: вивченням виконаної роботи i послуги; визначенням питомої ваги обсягу послуг i робiт, наданих на певну дату, у загальному обсязi послуг i робiт, якi мають бути наданi; визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає пiдприємство у зв'язку iз наданням послуг i робiт, у загальнiй очiкуванiй сумi таких витрат. Сума витрат, здiйснених на певну дату, включає тiльки тi витрати, якi вiдображають обсяг наданих послуг i робiт на цю саму дату. 3. Iншi доходи, iншi операцiйнi доходи - це доходи, який виникає в результатi дiяльностi та мають iншi ознаки нiж дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв), дохiд, пов'язаний з наданням послуг з оренди власного майна, виконаних робiт по будiвництву та iнших послуг i робiт, фiнансовiй дохiд. Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. 4. Фiнансовi доходи - це дохiд, який виникає в результатi використання активiв пiдприємства iншими сторонами, визнається пiдприємством у виглядi процентiв та iнших фiнансових доходiв. Проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування вiдповiдними активами. До пункту №7 Надзвичайнi доходи" i "Надзвичайнi витрати" вiдображаються вiдповiдно: невiдшкодованi втрати вiд надзвичайних подiй (стихiйного лиха, пожеж, техногенних аварiй тощо), включаючи затрати на запобiгання виникненню втрат вiд стихiйного лиха та техногенних аварiй, якi визначенi за вирахуванням суми страхового вiдшкодування та покриття втрат вiд надзвичайних ситуацiй за рахунок iнших джерел; доходи i втрати вiд iнших подiй та операцiй, якi вiдповiдають визначенню надзвичайних подiй, наведеному у законодавствi України. Змiст i вартiсна оцiнка доходiв вiд надзвичайної подiї в фiнансової звiтностi визначена у справедливої вартостi отриманого страхового вiдшкодування в складi доходiв . До пунктiв №8-№12 Вiдображення витрат ПАТ <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬКБУД - 2> за 2011 рiк здiйснювалось на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї № 291 без використання 8-го класу рахункiв. Вiдображення витрат у бухгалтерському облiку пiдприємства здiйснюється на пiдставi первинних документiв - актiв прийому - передачi виконаних послуг (робiт), видаткових i товаро - транспортних накладних, виписок банку, авансових звiтiв та iнших первинних документiв. Регiстрами бухгалтерського облiку витрат є вiдомостi облiку по окремих субрахунках витрат. За результатами вибiркової аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, якi вiдображенi в оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудитору стосовно витрат пiдприємства за 2011 рiк, вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку пiдприємством одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства, за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Також, витрати визнаються пiдприємством витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. На пiдприємствi облiкуються такi витрати: 1. Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається згiдно П(С)БО 9 "Запаси". 2. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) складається з виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг), яка була реалiзована протягом звiтного перiоду, нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються: прямi матерiальнi витрати; прямi витрати на оплату працi; iншi прямi витрати; змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати. Витрати за будiвельним контрактом включають витрати, безпосередньо пов'язанi з виконанням даного контракту. Перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) установлюються пiдприємством в наказi про облiкову полiтику з урахуванням галузевої iнструкцiї та Державних будiвельних норм(ДБН) До складу загальновиробничих витрат включаються в основному: Витрати на управлiння виробництвом Витрати на опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення та iнше утримання виробничих примiщень. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата працi загальновиробничого персоналу; вiдрахування на соцiальнi заходи, медичне страхування робiтникiв та апарату управлiння виробництвом; Витрати на охорону працi, технiку безпеки i охорону навколишнього природного середовища. Iншi витрати ( нестачi незавершеного виробництва; нестачi i втрати вiд псування матерiальних цiнностей на пiдприємствi; тощо). Загальновиробничi витрати подiляються на постiйнi i змiннi. Перелiк i склад змiнних i постiйних загальновиробничих витрат установлюються пiдприємством в наказi про облiкову полiтику з урахуванням галузевої iнструкцiї та Державних будiвельних норм(ДБН) 3. До адмiнiстративних витрат вiдносяться такi загальногосподарськi витрати, спрямованi на обслуговування та управлiння пiдприємством: загальнi корпоративнi витрати (органiзацiйнi витрати, витрати на проведення рiчних зборiв, представницькi витрати тощо); витрати на службовi вiдрядження i утримання апарату управлiння пiдприємством та iншого загальногосподарського персоналу; витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв загальногосподарського використання (операцiйна оренда, страхування майна, амортизацiя, ремонт, опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення, охорона); винагороди за професiйнi послуги (юридичнi, аудиторськi, з оцiнки майна тощо); витрати на зв'язок (поштовi, телеграфнi, телефоннi, телекс, факс тощо); амортизацiя активiв загальногосподарського використання; витрати на врегулювання спорiв у судових органах; податки, збори та iншi передбаченi законодавством обов'язковi платежi (крiм податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв, що включаються до виробничої собiвартостi продукцiї, робiт, послуг); плата за розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв; iншi витрати загальногосподарського призначення. 4. До iнших операцiйних витрат включаються: собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв, яка для цiлей бухгалтерського облiку складається з їх облiкової вартостi та витрат, пов'язаних з їх реалiзацiєю; сума безнадiйної дебiторської заборгованостi та вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв; втрати вiд знецiнення запасiв; нестачi й втрати вiд псування цiнностей; визнанi штрафи, пеня, неустойка; iншi витрати операцiйної дiяльностi. Витрати операцiйної дiяльностi групуються пiдприємством за такими економiчними елементами: матерiальнi затрати; витрати на оплату працi; вiдрахування на соцiальнi заходи; амортизацiя; iншi операцiйнi витрати. 5. До фiнансових витрат вiдносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, тощо) та iншi витрати пiдприємства, пов'язанi iз залученням позикового капiталу. 6. До складу iнших витрат включаються витрати, якi виникають пiд час звичайної дiяльностi (крiм фiнансових витрат), але не пов'язанi безпосередньо з виробництвом та/або реалiзацiєю продукцiї (товарiв, робiт, послуг). До таких витрат належать: собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй (балансова вартiсть та витрати, пов'язанi з реалiзацiєю фiнансових iнвестицiй); собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв (залишкова вартiсть та витрати, пов'язанi з реалiзацiєю необоротних активiв); сума уцiнки необоротних активiв i фiнансових iнвестицiй; витрати на лiквiдацiю необоротних активiв (розбирання, демонтаж тощо); залишкова вартiсть лiквiдованих (списаних) необоротних активiв; iншi витрати звичайної дiяльностi. До пункту №13 Податки на прибуток визнаються витратами згiдно з дiючим законодавством України Аудитор вважає, що звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк в усiх суттєвих аспектах повнiстю i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв i витрат ПАТ <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬКБУД-2> , а також розкриває iнформацiю про них. Фiнансовi результати за 2011 рiк реально вiдображенi в фiнансовiй звiтностi пiдприємства, обсяг непокритого збитку розкритого у фiнансової звiтностi в повної iнформацiї. На пiдставi вищевикладеного, фiнансовий результат вiд дiяльностi пiдприємства за 2011 рiк - непокритий збиток у розмiрi 3 087 тисяч гривень. Керiвництвом забезпечено незмiннiсть визначених методiв облiку доходiв та витрат протягом звiтного перiоду. Данi, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, вiдповiднi показники форм звiтностi, якi взято до порiвняння, вiдповiдають один одному. 3. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ 3.1. Iнформацiя про вартiсть чистих активiв Аудитором здiйснено розрахунок вартостi чистих активiв згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року за № 485. Вартiсть активiв, згiдно фiнансової звiтностi станом на 31.12.2011 року включно, складає -75 653 тисяч гривень. Вартiсть зобов'язань, згiдно фiнансової звiтностi станом на 31.12.2011 року включно, складає - (4+600+67 283) 67 887 тисяч гривень. Розрахункова вартiсть чистих активiв дорiвнює (75 653 -67 887) - 7 766 тисяч гривень. Iснуючий статутний капiтал у сумi 11 058 тисяч гривень бiльш нiж вартiсть чистих активiв та пiдлягає коригуванню згiдно частини 3 статi 155 Цивiльного Кодексу України . 3.2.Аналiз показникiв фiнансової звiтностi Назва показника Станом на 31.12. 2010 року включно Станом на 31.12. 2011 року включно Норматив Характеристика дiяльностi пiдприємства на пiдставi показникiв фiнансового стану Аналiз лiквiдностi пiдприємства Коефiцiєнт покриття Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (ф.1 стр.260/ф.1 стр.620) 0,77 0,76 >1.0, збiльшення 1,0-2,0 Не достатнiсть ресурсiв для покриття зобов'язань Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (ф.1 (стр.220+ стр.230+стр.240)/ф.1 стр.620 0,22 0,32 0,2-0,25 Достатнiсть ресурсiв для швидкого покриття поточних зобов'язань i боргiв Чистий оборотний капiтал (ф.1 стр.260-стр.620) тис.грн. -13 712 -16 231 >0 збiльшення Свiдчення про не здатнiсть пiдприємства оплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть Аналiз платоспроможностi (фiнансової сталостi) пiдприємства Коефiцiєнт платоспроможностi(автономiї), фiнансової стiйкостi (ф.1 стр.380/ф.1 стр.640) 0,15 0,10 0,25-0,5 Не достатнiсть питомої ваги власного капiталу, вкладеного в дiяльнiсть пiдприємства та не достатнiсть прибутку Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом ( коефiцiєнт структури капiталу, фiнансування(фiнансової незалежностi) (ф.1(стр.430+стр.480+стр.620+ стр.630)/ф.1 стр.380) 5,66 8,74 0,25-0,5 Пiдприємство залежить вiд залучених засобiв i залежить вiд прибутку та не достатнiсть власного капiталу для покриття поточних зобов'язань i боргiв Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами (ф.1 (стр.260-стр.620)/ф.1 стр.620) -0,23 -0,24 >0,1 Пiдприємство не забезпечено власними оборотними ресурсами Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу (ф.1 (стр.260-стр.620)/ф.1 стр.380) -1,26 -2,09 0,5-1,0 Недостатнiсть ресурсiв вкладено в оборотнi засоби, також не достатнiсть прибутку вiд дiяльностi Аналiз рентабельностi пiдприємства Коефiцiєнт загальної рентабельностi (ф.2 стр.190 або 195/ ф.2 стр.035) -0,01 -0,03 >0 збiльшення Не спостерiгається тенденцiї зростання прибутку вiд дiяльностi пiдприємства в порiвняннi з 2010 роком Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу ф.2стр.190 або 195/ ф.1 (стр.380 (гр.3)+стр.380 (гр.4)/2 -0,09 -0,33 >0 збiльшення Власний капiтал за рахунок рентабельностi активiв в порiвняннi з 2010 роком зменшився Коефiцiєнт рентабельностi активiв (ф.2 стр.220 або 225/ ф.1 (стр.280 (гр.3)+стр.280 (гр.4)/2) -0,01 -0,04 >0 збiльшення Рентабельнiсть активiв за рахунок прибутку в порiвняннi з 2010 роком зменшилась Фiнансову стабiльнiсть пiдприємства характеризують наступнi показники: Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi: станом на 31.12.2011 року включно дорiвнює 0,32 (норматив -0,2-0,25), що вiдповiдає нормативному значенню, та показує достатнiсть ресурсiв для швидкого покриття поточних зобов'язань i боргiв. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття): станом на 31.12.2011 року включно складає 0,76, що у порiвняннi з 2010 роком зменшився i не вiдповiдає нормативному значенню(>1.0, збiльшення або 1,0-2,0), коефiцiєнт показує не можливiсть пiдприємства сплатити поточнi зобов'язання своєчасно. Коефiцiєнт платоспроможностi(автономiї), фiнансової стiйкостi, якiй показує питому вагу власного капiталу в загальної сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Станом на 31.12.2011 року включно складає 0,10, що у порiвняннi з 2010 роком зменшився та не вiдповiдає нормативному значенню (0,25-0,5). Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом або коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування (фiнансової незалежностi)), який показує ступiнь залежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Вiн зменшився (було 5,66, стало 8,74), не вiдповiдає нормативному значенню (0,5-1,0). Це свiдчить про залежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування та залежнiсть за рахунок коштiв власного капiталу (прибутку). Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами має значення мiнус <-< 0,24, що не вiдповiдає нормативному значенню та свiдчить, що пiдприємство не забезпечено власними оборотними ресурсами. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, яка частина власного капiталу використовується для поточної дiяльностi, вкладена в оборотнi засоби або - капiталiзована, станом на 31.12.2011 року включно складає мiнус <-< 2,09, що не вiдповiдає нормативному значенню. Аудитори попереджують, що на пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану ПАТ <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬКБУД-2>, можна зробити висновок про реальнiсть фiнансового стану пiдприємства. Виходячи з аналiзу показникiв фiнансового стану, аудитор попереджує про нестабiльнiсть фiнансового стану пiдприємства, що може привести до вiрогiдностi того, що пiдприємство не зможе безперервно функцiонувати як суб'єкт господарювання. 3.3. Особлива iнформацiя про емiтента Згiдно Статi 41 <Особлива iнформацiя про емiтента> Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> , особлива iнформацiя про емiтента - iнформацiя про будь-якi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. На протязi 2011 року в Публiчному акцiонерному товариствi <ТРЕСТ<КИЇВМIСЬБУД-2> вiдбувалися подiї, що згiдно статтi 41 Закону є особливою iнформацiєю та данi надаються в засоби масової iнформацiї та в Державну Комiсiю з Цiнних Паперiв а Фондового Ринку (надалi - ДКЦПФР), а саме: Призначення в.о. генерального директора генеральним директором, що згiдно статтi 41 Закону є особливою iнформацiєю. В ДКЦПФР ця iнформацiя подана пiдприємством 17.02.2011 року за №2368/05-02 та опублiковано у Бюлетенi <Цiннi папери> № 26 вiд 11.02.2011 року, розмiщено у стрiчцi новин 09.02.2011 року. Призначення тi звiльнення членiв наглядової ради, що згiдно статтi 41 Закону є особливою iнформацiєю. В ДКЦПФР ця iнформацiя подана пiдприємством 20.04.2011 року за № 5599/05-02 та опублiковано у Бюлетенi <Цiннi папери> № 70 вiд 15.04.2011 року, розмiщено у стрiчцi новин 14.04.2011 року. Змiна головного бухгалтера, що згiдно статтi 41 Закону є особливою iнформацiєю. В ДКЦПФР ця iнформацiя подана пiдприємством 19.08.2011 року за № 12760/05-02 та опублiковано у Бюлетенi <Цiннi папери> № 148 вiд 10.08.2011 року, розмiщено у стрiчцi новин 08.08.2011 року. Iнших дiй щодо контролю п.41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> Товариством не здiйснювалось 3.4. Виконання значних правочинiв На протязi 2011 року в Публiчному акцiонерному товариствi <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬБУД-2> вiдбувалися виконання право чинiв вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> якi є значними, це право чини, якi заключалися i виконувалися протягом 2011 року на суми 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними балансу на початок звiтного перiоду, по даним балансу це сума дорiвнює 7 225 600,00 гривень та бiльше. На виконання будiвельних робiт (де Публiчне акцiонерне товариство <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬБУД-2> - є виконавець): Кiлькiсть замовникiв Об'єкти будiвництва № та дата договору Сума договору з ПДВ, грн 1 Будiвництво швидкiсного трамваю №310511 вiд 22.06.2011 48 000 000,00 дод.угода №14 вiд 14.06.2011 до дог. №37 вiд 27.05.2009 20 025 098,73 дод. угода №15 вiд 20.07.2011 до дог.№272/Б3 вiд 19.09.2008 28 471 557,08 2 Будiвництво Нацiонального iнституту раку дод.угода №26/2011 вiд 31.10.2011 до дог.№22 вiд 22.04.1993 49 354 800,00 дод.угода №23/2010 вiд 30.12.2010 до дог.№22 вiд 22.04.1992 29 258 287,98 Разом 175 109 743,79 На придбання субпiдрядних будiвельних робiт та обладнання для будiвництва(де Публiчне акцiонерне товариство <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬБУД-2> - є замовник): Кiлькiсть продавцiв Види придбання № та дата договору Сума договору з ПДВ, грн 1 Обладнання №101222-01С вiд 22.12.2010 13 182 824,50 2 Обладнання №06-10-01 вiд 10.06.2011 16 395 111,00 3 Субпiдряднi роботи №15/11-2010 вiд 15.11.2010 17 996 000,00 Разом 47 573 935,50 3.5. Аудит оцiнки стану впровадження корпоративного управлiння Дослiдженнями аудиторiв визначено, що корпоративне управлiння ПАТ <ТРЕСТ<КИЇВМIСЬКБУД-2> здiйснюється згiдно вимог дiючого законодавства України та Статуту пiдприємства. Вищим органом управлiння є загальнi збори акцiонерiв, рiшення затверджуються та виконуються виконавчим органом на пiдставi протоколiв загальних зборiв акцiонерiв, що передбачено у Статутних документах. Згiдно Статуту за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв та узгодженням де - яких фiнансово - правових зобов'язань товариства здiйснює наглядова рада, усi виконання та узгодження письмово пiдтвердженi та зафiксованi у документообiгу, пов'язаного з фiнансово - господарською дiяльнiстю товариства. На думку аудиторiв, можна зробити висновок, що пiдприємство в цiлому дотримується вимог до корпоративного управлiння по вiдношенню до усiх акцiонерiв. Наявнiсть здiйснення корпоративного управлення пiдтверджується : Протоколами загальних зборiв акцiонерiв; Наявнiстю органiв управлiння : наглядової ради, виконавчого органу - генерального директора, ревiзiйної комiсiї, якi керуються в своїй дiяльностi Статутом пiдприємства; Наявнiстю iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства та фiнансовi результати, яка затверджується щорiчно незалежним аудитором, загальними зборами акцiонерiв та розмiщується у засобах масової iнформацiї та в мережi Iнтернет; Недолiком корпоративного управлiння є : - дивiденди акцiонерам не нараховувались та не сплачувались, тому що пiдприємство збиткове. - члени органiв наглядової ради, якi є представниками акцiонерiв, цi акцiонери мають долю в Статутному капiталi бiльш нiж 60 вiдсоткiв. 3.6. Iдентифiкацiя та оцiнка аудиторами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. При проведенi аудиторської перевiрки, на пiдставi проведених аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв i тестiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансової звiтностi, на думку аудиторiв, ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок нi iснує. 3.7. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю. При проведенi аудиторської перевiрки, на пiдставi проведених аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв i тестiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансової звiтностi та порiвняння фiнансової звiтностi з iншою розбiжностi не виявленi. 4. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма <Баррiстер АГЕНС Груп>, код ЄДРПОУ 31992339, тел./факс (044)243-22-32, вул. Народного Ополчення, 26-А, м. Київ, 03151, вул. А.Антонова, буд.8, кв.30, 03186, Київ. Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2935, видане АПУ 30 травня 2002р. термiном дiї до 23.02.2017 року. 4.1.Дата i номер договору на проведення аудиту : Договiр №184/09 вiд 01 грудня 2009 року НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI (АУДИТ) ВИСНОВОК Нами, незалежною аудиторською фiрмою, товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма <Баррiстер АГЕНС Груп> проведена незалежна аудиторська перевiрка щодо повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству України, встановленим нормативним вимогам щодо формування фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬКБУД-2>, що включають: Баланс (форма №1) станом на 31.12.2011 року включно, Звiт про фiнансовi результати (форма №2) за 2011 рiк, Звiт про рух грошових коштiв( форма № 3) за 2011 рiк, Звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2011 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) за 2011 рiк, Додаток до примiток до рiчної фiнансової звiтностi <Iнформацiя за сегментами> (форма № 6) за 2011 рiк, яка додається до цього аудиторського висновку та затверджена керiвництвом пiдприємства 01.01.2012 року. Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до вимог МСА № 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення>, прийнятого у якостi Нацiонального, з урахуванням вимог рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за № 1360 вiд 29.09.2011 року <Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)>. Аудитори провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, а саме проведення аудиту здiйснено у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту аудиту (МСА) № 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення> у всiх суттєвих аспектах концептуальної основи фiнансової звiтностi, метою якою є задоволення потреб в загальної iнформацiї широкого дiапазону користувачiв. На думку аудитора, ця фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк складена вiдповiдно до концептуальної основи складання фiнансової звiтностi до Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> вiд 16.07.99 р., № 996-XIV(зi змiнами та доповненнями) , законодавчо затверджених нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку , iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та Наказiв ПАТ <ТРЕСТ <КИЇВМIСЬКБУД -2> <Про облiкову полiтику пiдприємства>. , за винятком зазначеного у наступному параграфi: Ми не мали змоги станом на 31.12.2011 року спостерiгати за iнвентаризацiєю наявних запасiв, тому що умовами договору на проведення аудиту не було передбачено спостереження аудиторiв за проведенням iнвентаризацiї i через характер облiкових запасiв товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур, коли перевiрити наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей та провести будь-якi важливi процедури пiсля дати балансу є неможливим. Рiчна iнвентаризацiя запасiв, основних засобiв та iнших активiв i зобов'язань товариства станом 01.01.2012 року проведена комiсiєю пiдприємства згiдно наказу № 122 вiд 30.09.2011 року. По даним iнвентаризацiї оприбуткованi надлишки запасiв на загальну суму 3 348 тисяч гривень. Також, iснують подiї , якi вiдбувалися на протязi 2011 року та не вiдображенi в фiнансової звiтностi пiдприємства за 2011 рiк, якi можливо будуть вимагати коригування вiдповiдних активiв i зобов'язань i можуть вплинути на фiнансовий стан пiдприємства, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Вiдсутнiсть iнформацiї про них вплине на здатнiсть користувачiв фiнансової звiтностi робити вiдповiднi оцiнки та приймати рiшення,а саме: - в результатi виконання процедур перевiрок держаної експертизи та державного ревiзiйного управлiння можливо не будуть пiдтвердженi кiлькiснi, якiснi i цiновi об'єми будiвельних робiт в повному обсязi, данi їх перевiрок можуть суттєво привести до збiльшення або зменшення економiчних вигод пiдприємства та дебiторської заборгованостi, також у разi коригування дебiторської заборгованостi по результатах перевiрок, вона може привести до збiльшення витрат пiдприємства що суттєво вiдобразиться на фiнансовому результатi дiяльностi; - iснують не урегульованi позови судами по фiнансово - господарським операцiям, питання про який вирiшувалося на дату складання фiнансової звiтностi. Цей тип наступних подiй потребує коригувань фiнансової звiтностi; - iснує не урегульований позов судами про наслiдки перевiрки податкової iнспекцiї по результатах дiяльностi за 4 квартал 2009року- 1 квартал 2011 року, рiшенням податкової нарахованi податки та фiнансовi санкцiї в особо крупному розмiрi, хоч цi подiї не потребують коригування статей фiнансових звiтiв за 2011 рiк але суттєво можуть збiльшити зобов'язання пiдприємства та погiршити фiнансовий стан та результати дiяльностi. Аудитор Цимбал Г. Д., сертифiкат Серiї А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рiшенням № 94, термiн дiї до 29.09.2014 року, свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть провадити аудиторськi перевiрки фiнансових установ вiд 15.10.2004р., серiя А № 000812, виданого ДКРРФПУ, яке є дiйсним до 29.09.2014 року. ______________ (Цимбал Г.Д.) Директор ТОВ "Аудиторська фiрма "Баррiстер АГЕНС Груп" Аудитор, _______________ Г.Д.Цимбал Сертифiкат аудитора Серiя А № 004349, виданий АПУ 29.09.2000р. Дата та мiсце надання аудиторського висновку 26 березня 2012 року м. Київ

Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент, перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг; залежнiсть вiд сезонних змiн; про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв; основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту; про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент; про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн; iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку; iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента; перспективнi плани розвитку емiтента; кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання

За 2011 р. ПАТ "Трест"Київмiськбуд-2" виконано будiвельно-монтажних робiт за договiрною цiною : - по генпiдряду на суму 72200 тис. грн. - власними силами на суму 10800 тис. грн. Основним ринком збуту є замовлення Київської мiської державної адмiнiстрацiї,районних адмiнiстрацiй, а також iнших замовникiв. Для будiвельної галузi характерна висока конкуренцiя. Замовлення на будiвництво одержується за результатами участi у тендерних торгах. Збитки за рiк склали 3087 тис. грн. за рахунок основної дiяльностi.

Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв. Якщо пiдприємство планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю, їх необхiдно описати, включаючи суттєвi умови придбання або iнвестицiї, її вартiсть i спосiб фiнансування

Протягом 5 останнiх рокiв активи тов. збiльшилися на 29,3 млн. гривень.Будь яких значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю не передбачається.

Iнформацiя про основнi засоби емiтента, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини емiтента щодо них; виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання; спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення

Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає в межах попереднього перiоду, ступiнь використання - 100%. - Основнi засоби: - власнi, обмежень використання немає, - знаходяться за фактичною адресою емiтента.

Iнформацiя щодо проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента; ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень

Основними iстотними проблемами пiдрпиємства є низька платоспроможнiсть замовникiв та фiнансова криза в державi.

Iнформацiя про факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства

За 2011 р. був штраф 19,6 тис. грн. за порушення чинного законодавства.

Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента

Поточна дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок прибутку та кредитiв банкiв.

Iнформацiю про вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв

Укладених ПАТ "Трест"Київмiськбуд-2", але не виконаних станом на 01.01.2012 р.договорiв- на суму 47,6 млн.грн, очiкуваний прибуток- 0,47 млн.грн.

Стратегiю подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому)

ПАТ планує розширення основного виду дiяльностii.

Опис полiтики емiтента щодо дослiджень та розробок, вказати суму витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк

Фiнансування дослiджень за звiтний перiод вiдсутнє

Iнформацiя щодо судових справ, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи (дата вiдкриття провадження у справi, сторони, змiст та розмiр позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разi вiдсутностi судових справ про це зазначається

Протягом 2011 року в господарських судах розглядалися справи як за позовами до емiтента, так i за позовами емiтента до iнших юридичних осiб щодо неналежного виконання договiрних вiдносин.

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, у тому числi, за наявностi, iнформацiю про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi

Iншої iнформацiї немає.

 

Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)

 

Найменування основних засобiв

Власнi основнi засоби (тис. грн.)

Орендованi основнi засоби (тис. грн.)

Основнi засоби, всього (тис. грн.)

на початок перiоду

на кiнець перiоду

на початок перiоду

на кiнець перiоду

на початок перiоду

на кiнець перiоду

1. Виробничого призначення:

26087

24557

0

0

26087

24557

будiвлi та споруди

21450

20652

0

0

21450

20652

машини та обладнання

3753

3218

0

0

3753

3218

транспортнi засоби

533

426

0

0

533

426

iншi

351

261

0

0

351

261

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будiвлi та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортнi засоби

0

0

0

0

0

0

iншi

0

0

0

0

0

0

Усього

26087

24557

0

0

26087

24557

Опис

Основнi засоби використовуються пiдприємством з моменту його створення. Первiсна вартiсть основних засобiв вiдповiдає 031 ряд. Балансу за звiтний перiод. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає в межах попереднього перiоду, ступiнь використання - 100%. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за звiтний перiод не було.

Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента

 

Найменування показника

За звiтний перiод

За попереднiй перiод

Розрахункова вартiсть чистих активiв (тис. грн)

7766

10853

Статутний капiтал (тис. грн.)

11058

11058

Скоригований статутний капiтал (тис. грн)

7766

10853

Опис

За звiтний та попереднiй перiоди вартiсть чистих активiв розраховувалась вiдповiдно до Рiшення №485 вiд 17.11.2004р.

Висновок

З метою приведення розмiру СК у вiдповiднiсть до розмiру чистих активiв (ЧА), що розроблено вiдповiдно до частини 3 статтi 155 ЦК України, Закону України <Про господарськi товариства>, СК Тов. пiдлягає коригуванню.

 

Iнформацiя про зобов'язання емiтента

 

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Вiдсоток за користування коштами (вiдсоток рiчних)

Дата погашення

Кредити банку

X

600

X

X

у тому числi:

Д\фiнансовий

21.07.2011

600

19

20.07.2012

Зобов'язання за цiнними паперами

X

9267

X

X

у тому числi:

за облiгацiями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за iпотечними цiнними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

9267

X

X

за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податковi зобов'язання

X

0

X

X

Фiнансова допомога на зворотнiй основi

X

0

X

X

Iншi зобов'язання

X

58016

X

X

Усього зобов'язань

X

67883

X

X

Опис:

Зобов'язання зазначенi вiдповiдно до фiнансових звiтiв товариства.

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом перiоду

 

Дата виникнення подiї

Дата оприлюднення Повiдомлення у стрiчцi новин

Вид iнформацiї

1

2

3

08.02.2011

09.02.2011

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

12.04.2011

14.04.2011

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

08.08.2011

08.08.2011

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Iнформацiя про стан корпоративного управлiння

 

Яку кiлькiсть загальних зборiв було проведено в минулих трьох роках?

 

№ з/п

Рiк

Кiлькiсть зборiв, усього

У тому числi позачергових

1

2011

1

0

2

2010

1

0

3

2009

2

1

Який орган здiйснював реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв останнього разу?

Так

Нi

Реєстрацiйна комiсiя

X

Акцiонери

X

Реєстратор

X

Депозитарiй

X

Iнше (запишiть): д\н

Нi

Який орган здiйснював контроль за ходом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в останнiх загальних зборах (за наявностi контролю)?

Так

Нi

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

X

Акцiонери, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсоткiв

X

У який спосiб вiдбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Нi

Пiдняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Пiдняттям рук

X

Iнше (запишiть): д\н

Нi

Якi були основнi причини скликання останнiх позачергових зборiв у звiтному перiодi?

Так

Нi

Реорганiзацiя

X

Внесення змiн до статуту товариства

X

Прийняття рiшення про змiну типу товариства

X

Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу товариства

X

Прийняття рiшення про зменьшення статутного капiталу товариства

X

Обрання голови та членiв наглядової ради, прийняття рiшення про припинення їх повноважень

X

Обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень

X

Iнше (запишiть): д\н

Нi

Чи проводились у звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування?

Нi

Який склад наглядової ради (за наявностi)?

(осiб)

1

Кiлькiсть членiв наглядової ради

3

2

Кiлькiсть представникiв акцiонерiв, що працюють у товариствi

0

3

Кiлькiсть представникiв держави

0

4

Кiлькiсть представникiв акцiонерiв, що володiють бiльше 10 вiдсоткiв акцiй

1

5

Кiлькiсть представникiв акцiонерiв, що володiють меньше 10 вiдсоткiв акцiй

2

6

Кiлькiсть представникiв акцiонерiв - юридичних осiб

3

Скiльки разiв на рiк у середньому вiдбувалося засiдання наглядової ради протягом останнiх трьох рокiв?

22

Якi саме комiтети створено в складi наглядової ради (за наявностi)?

Так

Нi

Стратегiчного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень i винагород

X

Iнвестицiйний

X

Iншi (запишiть)

немає

Iншi (запишiть)

немає

Чи створено в акцiонерному товариствi спецiальну посаду або вiддiл, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами? (так/нi)

Так

Яким чином визначається розмiр винагороди членiв наглядової ради?

Так

Нi

Винагорода є фiксованою сумою

X

Винагорода є вiдсотком вiд чистого прибутку або збiльшення ринкової вартостi акцiй

X

Винагорода виплачується у виглядi цiнних паперiв товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Iнше (запишiть)

немає

Якi з вимог до членiв наглядової ради викладенi у внутрiшнiх документах акцiонерного товариства?

Так

Нi

Галузевi знання i досвiд роботи в галузi

X

Знання у сферi фiнансiв i менеджменту

X

Особистi якостi (чеснiсть, вiдповiдальнiсть)

X

Вiдсутнiсть конфлiкту iнтересiв

X

Граничний вiк

X

Вiдсутнi будь-якi вимоги

X

Iнше (запишiть): немає

X

Коли останнiй раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином вiн ознайомився зi своїми правами та обов'язками?

Так

Нi

Новий член наглядової ради самостiйно ознайомився iз змiстом внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства

X

Було проведено засiдання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було органiзовано спецiальне навчання (з корпоративного управлiння або фiнансового менеджменту)

X

Усiх членiв наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Iнше (запишiть)

немає

Чи створено у вашому акцiонерному товариствi ревiзiйну комiсiю? (так/нi)

Нi

Кiлькiсть членiв ревiзiйної комiсiї 0 осiб.

Скiльки разiв на рiк у середньому вiдбувалося засiдання ревiзiйної комiсiї протягом останнiх трьох рокiв? 0

Якi посадовi особи акцiонерного товариства вiдповiдають за зберiгання протоколiв загальних зборiв акцiонерiв, засiдань наглядової ради та засiдань правлiння?

Загальнi збори акцiонерiв

Засiдання наглядової ради

Засiдання правлiння

1

Члени правлiння (директор)

Так

Нi

Нi

2

Загальний вiддiл

Нi

Нi

Нi

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Нi

Так

Нi

4

Юридичний вiддiл (юрист)

Нi

Нi

Нi

5

Секретар правлiння

Нi

Нi

Так

6

Секретар загальних зборiв

Нi

Нi

Нi

7

Секретар наглядової ради

Нi

Нi

Нi

8

Корпоративний секретар

Нi

Нi

Нi

9

Вiддiл або управлiння, яке вiдповiдає за роботу з акцiонерами

Так

Нi

Нi

10

Iнше(запишiть):

Нi

Нi

Нi

Вiдповiдно до статуту вашого акцiонерного товариства, до компетенцiї якого з органiв (загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирiшення кожного з цих питань?

Загальнi збори акцiонерiв

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенцiї жодного органу

Визначення основних напрямiв дiяльностi (стратегiї)

Так

Нi

Нi

Нi

Затвердження планiв дiяльностi (бiзнес-планiв)

Нi

Так

Нi

Нi

Затвердження рiчного фiнансового звiту або балансу чи бюджету

Так

Нi

Нi

Нi

Обрання та вiдкликання голови правлiння

Нi

Так

Нi

Нi

Обрання та вiдкликання членiв правлiння

Нi

Так

Нi

Нi

Обрання та вiдкликання голови наглядової ради

Нi

Так

Нi

Нi

Обрання та вiдкликання членiв наглядової ради

Так

Нi

Нi

Нi

Обрання та вiдкликання голови та членiв ревiзiйної комiсiї

Так

Нi

Нi

Нi

Визначення розмiру винагороди для голови та членiв правлiння

Нi

Так

Нi

Нi

Визначення розмiру винагороди для голови та членiв наглядової ради

Так

Нi

Нi

Нi

Прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв правлiння

Нi

Так

Нi

Нi

Прийняття рiшення про додатковий випуск акцiй

Так

Нi

Нi

Нi

Прийняття рiшення про викуп, реалiзацiю та розмiщення власних акцiй

Так

Нi

Нi

Нi

Затвердження аудитора

Нi

Так

Нi

Нi

Затвердження договорiв, щодо яких iснує конфлiкт iнтересiв

Нi

Так

Нi

Нi

Чи мiстить статут акцiонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рiшення про укладення договорiв, враховуючи їх суму, вiд iменi акцiонерного товариства? (так/нi) Так

Чи мiстить статут або внутрiшнi документи акцiонерного товариства положення про конфлiкт iнтересiв, тобто суперечнiсть мiж особистими iнтересами посадової особи або пов'язаних з нею осiб та обов'язком дiяти в iнтересах акцiонерного товариства?(так/нi) Так

Якi документи iснують у вашому акцiонерному товариствi?

Так

Нi

1

Положення про загальнi збори акцiонерiв

X

2

Положення про наглядову раду

X

3

Положення про виконавчий орган (правлiння)

X

4

Положення про посадових осiб акцiонерного товариства

X

5

Положення про ревiзiйну комiсiю

X

6

Положення про акцiї акцiонерного товариства

X

7

Положення про порядок розподiлу прибутку

X

8

Iнше (запишiть):

немає

Яким чином акцiонери можуть отримати таку iнформацiю про дiяльнiсть вашого акцiонерного товариства?

Iнформацiя розповсюджується на загальних зборах

Публiкується у пресi, оприлюднюється в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних ДКЦПФР про ринок цiнних паперiв

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акцiонерному товариствi

Копiї документiв надаються на запит акцiонера

Iнформацiя розмiщується на власнiй iнтернет- сторiнцi акцiонерного товариства

1

Фiнансова звiтнiсть, результати дiяльностi

Так

Так

Так

Так

Так

2

Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють 10 вiдсоткiв та бiльше статутного капiталу

Так

Так

Так

Так

Так

3

Iнформацiя про склад органiв управлiння товариства

Так

Так

Так

Так

Так

4

Статут та внутрiшнi документи

Так

Нi

Так

Так

Так

5

Протоколи загальних зборiв акцiонерiв пiсля їх проведення

Так

Нi

Так

Так

Так

6

Розмiр винагороди посадових осiб акцiонерного товариства

Нi

Нi

Нi

Нi

Нi

Чи готує акцiонерне товариство фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку? (так/нi) Нi

Скiльки разiв на рiк у середньому проводилися аудиторськi перевiрки акцiонерного товариства зовнiшнiм аудитором протягом останнiх трьох рокiв?

Так

Нi

1

Не проводились взагалi

X

2

Менше нiж раз на рiк

X

3

Раз на рiк

X

4

Частiше нiж раз на рiк

X

Який орган приймав рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора?

Так

Нi

Загальнi збори акцiонерiв

X

Наглядова рада

X

Правлiння або директор

X

Iнше (запишiть)

немає

Чи змiнювало акцiонерне товариство зовнiшнього аудитора протягом останнiх трьох рокiв? (так/нi) Нi

З якої причини було змiнено аудитора?

Так

Нi

Не задовольняв професiйний рiвень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змiнено на вимогу акцiонерiв

X

Iнше (запишiть)

немає

Який орган здiйснював перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства в минулому роцi?

Так

Нi

Ревiзiйна комiсiя

X

Наглядова рада

X

Вiддiл внутрiшнього аудиту акцiонерного товариства

X

Стороння компанiя або стороннiй консультант

X

Перевiрки не проводились

X

Iнше (запишiть)

немає

З iнiцiативи якого органу ревiзiйна комiсiя проводила перевiрку останнього разу?

Так

Нi

З власної iнiцiативи

X

За дорученням загальних зборiв

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акцiонерiв, якi в сукупностi володiють понад 10 вiдсоткiв голосiв

X

Iнше (запишiть)

немає

Чи отримувало ваше акцiонерне товариство протягом останнього року платнi послуги консультантiв у сферi корпоративного управлiння чи фiнансового менеджменту? (так/нi) Нi

Чи планує ваше акцiонерне товариство залучити iнвестицiї кожним з цих способiв протягом наступних трьох рокiв?

Так

Нi

1

Випуск акцiй

X

2

Випуск депозитарних розписок

X

3

Випуск облiгацiй

X

4

Кредити банкiв

X

5

Фiнансування з державного i мiсцевих бюджетiв

X

6

Iнше (запишiть):

X

Чи планує ваше акцiонерне товариство залучити iноземнi iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв*?

Так, уже ведемо переговори з потенцiйним iнвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному роцi

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох рокiв

Нi, не плануємо залучати iноземнi iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв

Не визначились

X

Чи планує ваше акцiонерне товариство включити власнi акцiї до лiстингу фондових бiрж протягом наступних трьох рокiв? (так/нi/не визначились) - Нi

Чи змiнювало акцiонерне товариство особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України протягом останнiх трьох рокiв? Так

З якої причини було змiнено особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України (далi - особа)?

Так

Нi

Не задовольняв професiйний рiвень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змiнено на вимогу:

акцiонерiв

X

суду

X

Iнше (запишiть)

У зв'язку з переведенням акцiй у бездокументарну форму iснування прийнято рiшення припинити дiю договору з Реєстроутримувачем №176 вiд 18.06.2007г., укладеного з ВАТ "КОМЕКС - РЕЄСТРАТОР" (код ЄДРПОУ 24381627).

Чи має акцiонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння? (так/нi) Нi

У разi наявностi у акцiонерного товариства кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння вкажiть дату його прийняття: ; яким органом управлiння прийнятий: немає

Чи оприлюднено iнформацiю про прийняття акцiонерним товариством кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння? (так/нi) Нi; укажiть яким чином його оприлюднено: немає

Вкажiть iнформацiю щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управлiння (принципiв, правил) в акцiонерному товариствi (з посиланням на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року: немає

 

Звiт про корпоративне управлiння*

 

 

Мета провадження дiяльностi фiнансової установи

iнформацiя вiдсутня

Перелiк власникiв iстотної участi (у тому числi осiб, що здiйснюють контроль за фiнансовою установою), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiна їх складу за рiк.

iнформацiя вiдсутня

Факти порушення (або про вiдсутнiсть таких фактiв) членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг.

iнформацiя вiдсутня

Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, у тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу, або вiдсутнiсть таких заходiв.

iнформацiя вiдсутня

Наявнiсть у фiнансової установи системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики або вiдсутнiсть такої системи.

iнформацiя вiдсутня

Iнформацiя щодо результатiв функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю).

iнформацiя вiдсутня

Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр, або їх вiдсутнiсть.

iнформацiя вiдсутня

Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр.

iнформацiя вiдсутня

Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року, або їх вiдсутнiсть.

iнформацiя вiдсутня

Iнформацiя про використанi рекомендацiї (вимоги) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку.

iнформацiя вiдсутня

Iнформацiя про зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи, призначеного протягом року.

iнформацiя вiдсутня

Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, загальний стаж аудиторської дiяльностi.

iнформацiя вiдсутня

Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi.

iнформацiя вiдсутня

Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися фiнансовiй установi протягом року.

iнформацiя вiдсутня

Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора.

iнформацiя вiдсутня

Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останiх п`яти рокiв.

iнформацiя вiдсутня

Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг.

iнформацiя вiдсутня

Iнформацiя щодо захисту фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг, наявнiсть механiзму розгляду скарг.

iнформацiя вiдсутня

Iнформацiя щодо захисту фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг, прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

iнформацiя вiдсутня

Iнформацiя щодо захисту фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг, стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг).

iнформацiя вiдсутня

Iнформацiя щодо захисту фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг, наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та результати їх розгляду.

iнформацiя вiдсутня

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть

 

 

Коди

Дата

01.03.2012

Пiдприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Трест"Київмiськбуд-2"

за ЄДРПОУ

04012661

Територiя

Україна м.Київ немає 03151 Київ Народного Ополчення, 26-А

за КОАТУУ

8038900000

Органiзацiйно-правова форма господарювання

за КОПФГ

233

Орган державного управлiння

за СПОДУ

немає

Вид економiчної дiяльностi

Будiвництво будiвель

за КВЕД

45.21.1

Одиниця вимiру:

тис. грн.

Контрольна сума

Адреса:

03151, м.Київ, в.Народного Ополчення, 26-А

Середня кiлькiсть працiвникiв:

146

Баланс станом на 2011 рiк

Актив

Код рядка

На початок звiтного перiоду

На кiнець звiтного перiоду

1

2

3

4

I. Необоротнi активи

Нематерiальнi активи:

- залишкова вартiсть

010

0

0

- первiсна вартiсть

011

0

0

- накопичена амортизацiя

012

( 0 )

( 0 )

Незавершене будiвництво

020

3

3

Основнi засоби:

- залишкова вартiсть

030

26087

24557

- первiсна вартiсть

031

43153

42596

- знос

032

( 17066 )

( 18039 )

Довгостроковi бiологiчнi активи:

- справедлива (залишкова) вартiсть

035

0

0

- первiсна вартiсть

036

0

0

- накопичена амортизацiя

037

( 0 )

( 0 )

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:

- якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств

040

130

0

- iншi фiнансовi iнвестицiї

045

0

0

Довгострокова дебiторська заборгованiсть

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi

055

0

0

Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi

056

0

0

Знос iнвестицiйної нерухомостi

057

( 0

( 0 )

Вiдстроченi податковi активи

060

0

0

Гудвiл

065

0

0

Iншi необоротнi активи

070

0

0

Гудвiл при консолiдацiї

075

0

0

Усього за роздiлом I

080

26220

24560

II. Оборотнi активи

Виробничi запаси

100

4414

2239

Поточнi бiологiчнi активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукцiя

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселi одержанi

150

0

0

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:

- чиста реалiзацiйна вартiсть

160

15639

24006

- первiсна вартiсть

161

15639

24006

- резерв сумнiвних боргiв

162

( 0 )

( 0 )

Дебiторська заборгованiсть за рахунками:

- за бюджетом

170

553

106

- за виданими авансами

180

11695

3161

- з нарахованих доходiв

190

0

0

- iз внутрiшнiх розрахункiв

200

0

0

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

210

343

274

Поточнi фiнансовi iнвестицiї

220

0

0

Грошовi кошти та їх еквiваленти:

- в нацiональнiй валютi

230

13343

21266

- у т.ч. в касi

231

0

0

- в iноземнiй валютi

240

0

0

Iншi оборотнi активи

250

0

0

Усього за роздiлом II

260

45987

51052

III. Витрати майбутнiх перiодiв

270

49

41

IV. Необоротнi активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

72556

75653

Пасив

Код рядка

На початок звiтного перiоду

На кiнець звiтного перiоду

1

2

3

4

I. Власний капiтал

Статутний капiтал

300

11058

11058

Пайовий капiтал

310

0

0

Додатковий вкладений капiтал

320

0

0

Iнший додатковий капiтал

330

9671

9671

Резервний капiтал

340

0

0

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

350

-9876

-12963

Неоплачений капiтал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капiтал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова рiзниця

375

0

0

Усього за роздiлом I

380

10853

7766

Частка меншостi

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежiв

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Iншi забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервiв

415

0

0

Сума часток перестраховикiв у страхових резервах

416

0

0

Цiльове фiнансування

420

4

4

З рядка 420 графа 4 Сума благодiйної допомоги (421)

421

0

Усього за роздiлом II

430

4

4

III. Довгостроковi зобов'язання

Довгостроковi кредити банкiв

440

1700

600

Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання

450

0

0

Вiдстроченi податковi зобов'язання

460

0

0

Iншi довгостроковi зобов'язання

470

0

0

Усього за роздiлом III

480

1700

600

IV. Поточнi зобов'язання

Короткостроковi кредити банкiв

500

0

0

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселi виданi

520

7483

9267

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

530

36126

52197

Поточнi зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансiв

540

14163

2882

- з бюджетом

550

0

0

- з позабюджетних платежiв

560

1

0

- зi страхування

570

0

0

- з оплати працi

580

79

111

- з учасниками

590

80

80

- iз внутрiшнiх розрахункiв

600

0

0

Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Iншi поточнi зобов'язання

610

1767

2746

Усього за роздiлом IV

620

59699

67283

V. Доходи майбутнiх перiодiв

630

0

0

Баланс

640

72556

75653

Примiтки

Сумарна дебiторська заборгованiсть на кiнець року становить 27547 тис.грн.

Керiвник

Шульгiн Сергiй Вiкторович

Головний бухгалтер

Стрижак Олена Миколаївна


Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звiтний перiод

За попереднiй перiод

1

2

3

4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

010

133515

125072

Податок на додану вартiсть

015

18023

20845

Акцизний збiр

020

( 0 )

( 0 )

025

( 0 )

( 0 )

Iншi вирахування з доходу

030

( 1289 )

( 12766 )

Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

035

114203

91461

Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

040

( 106865 )

( 89513 )

Валовий прибуток:

- прибуток

050

7338

1948

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Iншi операцiйнi доходи

060

3197

15538

У т.ч. дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї, одержаних у наслiдок сiльськогосподарської дiяльностi

061

0

0

Адмiнiстративнi витрати

070

( 8508 )

( 8117 )

Витрати на збут

080

( 0 )

( 0 )

Iншi операцiйнi витрати

090

( 5092 )

( 15927 )

У т.ч. витрати вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї, одержаних у наслiдок сiльськогосподарської дiяльностi

091

( 0 )

( 0 )

Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi:

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 3065 )

( 6558 )

Доход вiд участi в капiталi

110

0

0

Iншi фiнансовi доходи

120

14

26

Iншi доходи

130

223

6609

З рядка 130 графа 3 Дохiд, пов'язаний з благодiйною допомогою (131)

131

0

Фiнансовi витрати

140

( 114 )

( 366 )

Втрати вiд участi в капiталi

150

( 0 )

( 0 )

Iншi витрати

160

( 139 )

( 725 )

Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi

165

0

0

Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 3081 )

( 1014 )

У т.ч. прибуток вiд припиненої дiяльностi та/або прибуток вiд переоцiнки необоротних активiв та групи вибуття у наслiдок припинення дiяльностi

176

0

0

У т.ч. збиток вiд припиненої дiяльностi та/або збиток вiд переоцiнки необоротних активiв та групи вибуття у наслiдок припинення дiяльностi

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi

180

( 28 )

( 2 )

Дохiд з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi

185

0

0

Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi:

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 3109 )

( 1016 )

Надзвичайнi:

- доходи

200

22

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншостi

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 3087 )

( 1016 )

Забезпечення матерiального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звiтний перiод

За попереднiй перiод

1

2

3

4

Матерiальнi затрати

230

103594

80220

Витрати на оплату працi

240

8360

8494

Вiдрахування на соцiальнi заходи

250

3106

3133

Амортизацiя

260

1979

3089

Iншi операцiйни витрати

270

3426

3835

Разом

280

120465

98771

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Назва статтi

Код рядка

За звiтний перiод

За попереднiй перiод

1

2

3

4

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй

300

221160030

221160030

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй

310

221160030

221160030

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцiю

320

0.00

0.00

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцiю

330

0.00

0.00

Дивiденди на одну просту акцiю

340

0.00

0.00

Примiтки

Збитки склали 3087 тис.грн. за рахунок основної дiяльностi. Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй ряд. Ст. 3-4 300 221160030 шт Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй ряд Ст. 3-4 310 221160030 шт

Керiвник

Шульгiн Сергiй Вiкторович

Головний бухгалтер

Стрижак Олена Миколаївна

 

Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк

Стаття

Код рядка

За звiтний перiод

За аналогiчний перiод попереднього року

I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi

Надходження вiд:

Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

010

108136

112980

Погашення векселiв одержаних

015

0

0

Покупцiв i замовникiв авансiв

020

0

0

Повернення авансiв

030

1840

2748

Установ банкiв вiдстоткiв за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартiсть

040

0

0

Повернення iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв)

045

0

0

Отримання субсидiй, дотацiй

050

0

0

Цiльового фiнансування

060

27

23

Борникiв неустойки (штрафiв, пенi)

070

14

3

Iншi надходження

080

865

78

Витрачання на оплату:

Товарiв (робiт, послуг)

090

86459

122390

Авансiв

095

0

0

Повернення авансiв

100

918

22

Працiвникам

105

6825

7067

Витрат на вiдрядження

110

0

0

Зобов'язань з податку на додану вартiсть

115

1569

240

Зобов'язань з податку на прибуток

120

34

136

Вiдрахувань на соцiальнi заходи

125

3414

3341

Зобов'язань з iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв)

130

1946

2205

Цiльових внескiв

140

0

0

Iншi витрачання

145

1311

115

Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй

150

8406

-19684

Рух коштiв вiд надзвичайних подiй

160

22

0

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi

170

8428

-19684

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi

Реалiзацiя:

- фiнансових iнвестицiй

180

10

720

- необоротних активiв

190

13

5

- майнових комплексiв

200

0

0

Отриманi:

- вiдсотки

210

10

26

- дивiденди

220

0

0

Iншi надходження

230

4

0

Придбання:

- фiнансових iнвестицiй

240

0

0

- необоротних активiв

250

558

497

- майнових комплексiв

260

0

0

Iншi платежi

270

0

0

Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй

280

-521

254

Рух коштiв вiд надзвичайних подiй

290

0

0

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi

300

-521

254

III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi

Надходження власного капiталу

310

0

0

Отриманi позики

320

1300

1700

Iншi надходження

330

1116

0

Погашення позик

340

2400

1200

Сплаченi дивiденди

350

0

1

Iншi платежi

360

0

0

Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй

370

16

499

Рух коштiв вiд надзвичайних подiй

380

0

0

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi

390

16

499

Чистий рух коштiв за звiтнiй перiод

400

7923

-18931

Залишок коштiв на початок року

410

13343

32274

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв

420

0

0

Залишок коштiв на кiнець року

430

21266

13343

Примiтки

Залишок коштiв вiдповiдає 230+240 стр. Балансу на кiнець року.

Керiвник

Шульгiн Сергiй Вiкторович

Головний бухгалтер

Стрижак Олена Миколаївна

 

Звiт про власний капiтал за 2011 рiк

Стаття

Код

Статутний капiтал

Пайовий капiтал

Додатковий вкладений капiтал

Iнший додатковий капiтал

Резервний капiтал

Нерозподiлений прибуток

Неоплачений капiтал

Вилучений капiтал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

11058

0

0

9671

0

-9876

0

0

10853

Коригування:

Змiна облiкової полiтики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iншi змiни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

11058

0

0

9671

0

-9876

0

0

10853

Переоцiнка активiв:

Дооцiнка основних засобiв

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцiнка основних засобiв

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцiнка незавершеного будiвництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцiнка незавершеного будiвництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцiнка нематерiальних активiв

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцiнка нематерiальних активiв

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод

130

0

0

0

0

0

-3087

0

0

-3087

Розподiл прибутку:

Виплати власникам (дивiденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капiталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вiдрахування до резервного капiталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасникiв:

Внески до капiталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованостi з капiталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капiталу:

Викуп акцiй (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцiй (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцiй (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капiталi

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номiнальної вартостi акцiй

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iншi змiни в капiталi:

Списання невiдшкодованих збиткiв

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отриманi активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змiн в капiталi

290

0

0

0

0

0

-3087

0

0

-3087

Залишок на кiнець року

300

11058

0

0

9671

0

-12963

0

0

7766

Примiтки

Змiни в капiталi вiдповiдають 380 стр. Балансу на кiнець року.

Керiвник

Шульгiн Сергiй Вiкторович

Головний бухгалтер

Стрижак Олена Миколаївна

 

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк

I. Нематерiальнi активи

Групи нематерiальних активiв

Код рядка

Залишок на початок року

Надiйшло за рiк

Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -)

Вибуло за рiк

Нараховано амортизацiї за рiк

Втрати вiд зменшення корисностi за рiк

Iншi змiни за рiк

Залишок на кiнець року

первiсна (пероцiнена) вартiсть

накопичена амортизацiя

первiсної (переоцiненої вартостi)

накопиченої амортизацiї

первiсна (пероцiнена) вартiсть

накопичена амортизацiя

первiсної (переоцiненої вартостi)

накопиченої амортизацiї

первiсна (пероцiнена) вартiсть

накопичена амортизацiя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на комерцiйнi позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на об'єкти промислової властивостi

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторське право та сумiжнi з ним права

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iншi нематерiальнi активи

070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Гудвiл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

З рядка 080 графа 14 вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi

(081)

0

вартiсть оформлених у заставу нематерiальних активiв

(082)

0

вартiсть створених пiдприємством нематерiальних активiв

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартiсть нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизацiя нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi

(085)

0

II. Основнi засоби

Групи основних засобiв

Код рядка

Залишок на початок року

Надiйшло за рiк

Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -)

Вибуло за рiк

Нараховано амортизацiї за рiк

Втрати вiд зменшення корисностi за рiк

Iншi змiни за рiк

Залишок на кiнець року

у тому числi

одержанi за фiнансовою орендою

переданi в оперативну оренду

первiсна (пероцiнена) вартiсть

знос

первiсної (переоцiненої вартостi)

зносу

первiсна (пероцiнена) вартiсть

знос

первiсної (переоцiненої вартостi)

зносу

первiсна (пероцiнена) вартiсть

знос

первiсна (пероцiнена) вартiсть

знос

первiсна (пероцiнена) вартiсть

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельнi дiлянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iнвестицiйна нерухомiсть

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капiтальнi витрати на полiпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальнi пристрої

120

32792

11342

352

0

0

87

62

1125

0

0

0

33057

12405

0

0

0

0

Машини та обладнання

130

7348

3595

74

0

0

608

591

592

0

0

0

6814

3596

0

0

0

0

Транспортнi засоби

140

1516

983

0

0

0

68

68

107

0

0

0

1448

1022

0

0

0

0

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)

150

888

541

46

0

0

62

62

139

0

0

0

872

618

0

0

0

0

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторiчнi насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iншi основнi засоби

180

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

Бiблiотечнi фонди

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи

200

422

418

14

0

0

71

70

14

0

0

0

365

362

0

0

0

0

Тимчасовi (нетитульнi) споруди

210

187

187

2

0

0

153

153

2

0

0

0

36

36

0

0

0

0

Природнi ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iнвентарна тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iншi необоротнi матерiальнi активи

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

260

43153

17066

492

0

0

1049

1006

1979

0

0

0

42596

18039

0

0

0

0

З рядка 260 графа 14 вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi

(261)

0

вартiсть оформлених у заставу основних засобiв

(262)

5553

залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо)

(263)

0

первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв

(264)

2534

основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв

(264.1)

0

первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв

(265)

0

залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5 вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування

(266)

0

Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi

(268)

0

Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою вартiстю

(269)

0

III. Капiтальнi iнвестицiї

Найменування показника

Код рядка

За рiк

На кiнець року

1

2

3

4

Капiтальне будiвництво

280

0

0

Придбання (виготовлення) основних засобiв

290

476

3

Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних засобiв

300

16

0

Придбання (створення) нематерiальних активiв

310

0

0

Придбання (вирощування) довгострокових бiологiчних активiв

320

0

0

Iншi

330

0

0

Разом

340

492

3

Капiтальнi iнвестицiї в iнвестицiйну нерухомiсть

(341)

0

Фiнансовi витрати, включенi до капiтальних iнвестицiй

(342)

0

IV. Фiнансовi iнвестицiї

Найменування показника

Код рядка

За рiк

На кiнець року

довгостроковi

поточнi

1

2

3

4

5

А. Фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi в:
асоцiйованi пiдприємства

350

0

0

0

дочiрнi пiдприємства

360

0

0

0

спiльну дiяльнiсть

370

0

0

0

Б. Iншi фiнансовi iнвестицiї в:
частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств

380

0

0

0

акцiї

390

0

0

0

облiгацiї

400

0

0

0

iншi

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

0

0

З рядка 045 графа 4 Балансу Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi: за собiвартiстю

(421)

0

за справедливою вартiстю

(422)

0

за амортизованою вартiстю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi: за собiвартiстю

(424)

0

за справедливою вартiстю

(425)

0

за амортизованою собiвартiстю

(426)

0

V. Доходи i витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Iншi операцiйнi доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв

440

1638

0

Операцiйна курсова рiзниця

450

0

0

Реалiзацiя iнших оборотних активiв

460

51

38

Штрафи, пенi, неустойки

470

40

429

Утримання об'єктiв житлово-комунального соцiально-культурного призначення

480

0

0

Iншi операцiйнi доходи i витрати

490

1468

4625

у тому числi:
вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв

491

X

0

непродуктивнi витрати i втрати

492

X

0

Б. Доходи i втрати вiд участi в капiталi за iнвестицiями в:
асоцiйованi пiдприємства

500

0

0

дочiрнi пiдприємства

510

0

0

спiльну дiяльнiсть

520

0

0

В. Iншi фiнансовi доходи i витрати
Дивiденди

530

0

X

Проценти

540

X

109

Фiнансова оренда активiв

550

0

0

Iншi фiнансовi доходи i витрати

560

14

5

Г. Iншi доходи та витрати
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй

570

10

130

Доходи вiд об'єднання пiдприємств

580

0

0

Результат оцiнки корисностi

590

0

0

Неоперацiйна курсова рiзниця

600

0

0

Безоплатно одержанi активи

610

0

X

Списання необоротних активiв

620

X

0

Iншi доходи i витрати

630

213

9

Товарообмiннi (бартернi) операцiї з продукцiєю (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за товарообмiнними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0 %

Фiнансовi витрати, включенi до собiвартостi продукцiї основної дiяльностi

(633)

0

VI. Грошовi кошти

Найменування показника

Код рядка

На кiнець року

1

2

3

Каса

640

0

Поточний рахунок у банку

650

21266

Iншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки)

660

0

Грошовi кошти в дорозi

670

0

Еквiваленти грошових коштiв

680

0

Разом

690

21266

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошовi кошти, використання яких обмежено

(691)

0

VII. Забезпечення i резерви

Види забезпечень i резервiв

Код рядка

Залишок на початок року

Збiльшення за звiтний рiк

Використано у звiтному роцi

Сторновано використану суму у звiтному роцi

Сума очiкуваного вiдшкодування витрат iншою стороною, що врахована при оцiнцi забезпечення

Залишок на кiнець року

нараховано (створено)

додатковi вiдрахування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам

710

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення

720

0

166

0

166

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв

750

0

0

0

0

0

0

0

760

0

0

0

0

0

0

0

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнiвних боргiв

775

0

0

0

0

0

0

0

Разом

780

0

166

0

166

0

0

0

VIII. Запаси

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартiсть на кiнець року

Переоцiнка за рiк

збiльшення чистої вартостi реалiзацiї

уцiнка

1

2

3

4

5

Сировина i матерiали

800

34

0

0

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби

810

0

0

0

Паливо

820

20

0

0

Тара i тарнi матерiали

830

4

0

0

Будiвельнi матерiали

840

2073

0

0

Запаснi частини

850

51

0

0

Матерiали сiльськогосподарського призначення

860

0

0

0

Поточнi бiологiчнi активи

870

0

0

0

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети

880

57

0

0

Незавершене виробництво

890

0

0

0

Готова продукцiя

900

0

0

0

Товари

910

0

0

0

Разом

920

2239

0

0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартiсть запасiв: вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї

(921)

0

переданих у переробку

(922)

0

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комiсiю

(924)

0

Активи на вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

Балансу запаси, призначенi для продажу

(926)

0

IX. Дебiторська заборгованiсть

Найменування показника

Код рядка

Всього на кiнець року

у т.ч. за строками не погашення

до 3 мiсяцiв

вiд 3 до 6 мiсяцiв

вiд 6 до 12 мiсяцiв

1

2

3

4

5

6

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

940

24006

17284

5624

1098

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

950

274

274

0

0

Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi

(951)

0

Iз рядкiв 930 i 950 графа 3 заборгованiсть з пов'язаними сторонами

(952)

0

X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рiк нестач i втрат

960

0

Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi

970

0

Сума нестач i втрат, остаточне рiшення щодо винуватцiв за якими на кiнець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0

XI. Будiвельнi контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк

1110

95636

Заборгованiсть на кiнець звiтного року:

- валова замовникiв

1120

19026

- валова замовникам

1130

0

- з авансiв отриманих

1140

0

Сума затриманих коштiв на кiнець року

1150

0

Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за незавершеними будiвельними контрактами

1160

0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

0

Вiдстроченi податковi активи:

- на початок звiтного року

1220

0

- на кiнець звiтного року

1225

0

Вiдстроченi податковi зобов'язання:

- на початок звiтного року

1230

0

- на кiнець звiтного року

1235

0

Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього

1240

28

у тому числi:

- поточний податок на прибуток

1241

0

- зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв

1242

0

- збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань

1243

0

Вiдображено у складi власного капiталу - усього

1250

0

у тому числi:

- поточний податок на прибуток

1251

0

- зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв

1252

0

- збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань

1253

0

XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звiтний рiк

1300

1979

Використано за рiк - усього

1310

0

в тому числi на:

- будiвництво об'єктiв

1311

0

- придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв

1312

0

- з них машини та обладнання

1313

0

- придбання (створення) нематерiальних активiв

1314

0

- погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик

1315

0

1316

0

1317

0


XIV. Бiологiчнi активи

Групи бiологiчних активiв

Код рядка

Облiковуються за первiсною вартiстю

Облiковуються за справедливою вартiстю

Залишок на початок року

Надiйшло за рiк

Вибуло за рiк

Нараховано амортизацiї за рiк

Втрати вiд зменшення корисностi

Вигоди вiд вiдновлення корисностi

Залишок на кiнець року

Залишок на початок року

Надiйшло за рiк

Змiни вартостi за рiк

Вибуло за рiк

Залишок на кiнець року

первiсна вартiсть

накопичена амортизацiя

первiсна вартiсть

накопичена амортизацiя

первiсна вартiсть

накопичена амортизацiя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгостроковi бiологiчнi активи - усього
у тому числi:

1410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

робоча худоба

1411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продуктивна худоба

1412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

багаторiчнi насадження

1413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

iншi довгостроковi бiологiчнi активи

1415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточнi бiологiчнi активи - усього
у тому числi:

1420

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi

1421

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

бiологiчнi активи в станi бiологiчних перетворень (крiм тварин на вирощуваннi та вiдгодiвлi)

1422

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

1423

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

iншi поточнi бiологiчнi активи

1424

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

Разом

1430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

З рядка 1430 графа 5 i графа 14 вартiсть бiологiчних активiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування

(1431)

0

З рядка 1430 графа 6 i графа 16 залишкова вартiсть довгострокових бiологiчних активiв, первiсна вартiсть поточних бiологiчних активiв i справедлива вартiсть бiологiчних активiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй

(1432)

0

З рядка 1430 графа 11 i графа 17 балансова вартiсть бiологiчних активiв, щодо яких iснують передбаченi законодавством обмеження права власностi

(1433)

0

XV. Фiнансовi результати вiд первiсного визнання та реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї та додаткових бiологiчних активiв

Найменування показника

Код рядка

Вартiсть первiсного визнання

Витрати, пов'язанi з бiологiчними перетвореннями

Результат вiд первiсного визнання

Уцiнка

Виручка вiд реалiзацiї

Собiвартiсть реалiзацiї

Фiнансовий результат (прибуток +, збиток -) вiд

дохiд

витрати

реалiзацiї

первiсного визнання та реалiзацiї

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукцiя та додатковi бiологiчнi активи рослинництва - усього
у тому числi:

1500

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

зерновi i зернобобовi

1510

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з них: пшениця

1511

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

соя

1512

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

соняшник

1513

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

рiпак

1514

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

цукровi буряки (фабричнi)

1515

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

картопля

1516

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

плоди (зернятковi, кiсточковi)

1517

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

iнша продукцiя рослинництва

1518

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

додатковi бiологiчнi активи рослинництва

1519

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Продукцiя та додатковi бiологiчнi активи тваринництва - усього
у тому числi:

1520

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

прирiст живої маси - усього

1530

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з нього: великої рогатої худоби

1531

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

свиней

1532

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

молоко

1533

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

вовна

1534

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

яйця

1535

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

iнша продукцiя тваринництва

1536

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

додатковi бiологiчнi активи тваринництва

1537

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

продукцiя рибництва

1538

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

1539

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Сiльськогосподарська продукцiя та додатковi бiологiчнi активи - разом

1540

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Керiвник

Шульгiн Сергiй Вiкторович

Головний бухгалтер

Стрижак Олена Миколаївна

Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку

 

Облiкова полiтика ведеться згiдно з чинним законодавством України та по стандартам НСБО.

 
license_small.jpg
sert.jpg
iso.jpg